Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Ο μυστικός ρόλος του «Έψιλον εν Δελφοίς» (φωτό)

Τρείς φορές τοποθετήθηκε ένα Ε (ΕΨΙΛΟΝ) στήν κορυφή τού Αετώματος τού Ναού τού Απόλλωνος στούς Δελφούς, κατάντικρυ σέ όποιον πλησίαζε τήν κεντρική, ανατολική Πύλη του, πάντοτε συνοδευόμενο από τό ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ στήν κάτω αριστερή γωνία καί τό ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ στήν κάτω δεξιά τού ιδίου Αετώματος.
Ήταν γνωστά σάν »Δελφικά παραγγέλματα», τό δε Ε τό »προεδρεύον» αυτών. Τό παλαιότερο από αυτά (τά Ε) ήταν ξύλινο κι αναφέρεται σάν »Ε τών Σοφών », γιατί αφιερώθηκε από τόν Σόλωνα κατά μία εκδοχή, κατά δε άλλη από όλους μαζί τούς τότε αναγνωρισμένους Σοφούς. Όταν αυτό εφθάρη, οι Αθηναίοι ανέθεσαν στό Ναό τό δεύτερο, τό οποίο ήταν χάλκινο. Σέ αντικατάσταση καί αυτού, η Λιβία Δρουσέλλα, σύζυγος τού Αυγούστου, αφιέρωσε τό τρίτο καί τελευταίο, από καθαρό χρυσό.
...

Η μοναδική πληροφορία γιά τό Ε τών Δελφών προέρχεται από τόν Πλούταρχο (46-127 μ.Χ.), ο οποίος ως Ιερεύς διά βίου τού Απόλλωνος, πρέπει νά ήταν κοινωνός καί γνώστης των Μυστηρίων. Τό ότι λοιπόν ένα γράμμα τού Αλφαβήτου, είναι τό αποκλειστικό αντικείμενο μιάς ολόκληρης διατριβής του, δείχνει, όπως καί τά γραφόμενα, τήν μεγάλη σημασία πού ένας συγγραφέας τής ολκής του, απέδιδε σ’ αυτό. Τό ότι κανείς άλλος δέν έγραψε γι’ αυτό, αλλά κι ο τρόπος (σέ μορφή διαλόγου) πού ο ίδιος ο Πλούταρχος τό παρουσιάζει, συνηγορούν ότι πρόκειται γιά κλείδα τών Δελφικών Μυστηρίων, γιατί ως γνωστόν η αποκάλυψη στοιχείων τους στούς αμύητους, αποτελούσε ηθικό καί ποινικό αδίκημα. Στόν διάλογο αυτόν, προβάλλονται διάφορες ερμηνείες από τούς διαλεγόμενους, σάν προσωπικές τους απόψεις, μερικές αδύναμα τεκμηριωμένες, άλλες ισχυρά, πολλές αλληλοαναιρούσες. Σέ κάποιες επεμβαίνει ο ίδιος ο Πλούταρχος, μέ πληθώρα αναλύσεων, μή παίρνοντας ρητή θέση, αλλ’ ωστόσο καθοδηγώντας διακριτικά τόν αναγνώστη.
Δέν μπορεί έτσι νά κατηγορηθή ότι αποκαλύπτει τά τών Μυστηρίων, αλλά προτρέπει σέ συλλογισμούς προσέγγισής τους, τηρώντας τό ρηθέν από τόν Ηράκλειτο ότι : «Ο ΑΝΑΞ Ο ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, ΟΥΤΕ ΛΕΓΕΙ, ΟΥΤΕ ΚΡΥΠΤΕΙ, ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ».
Τά δε σημαίνοντα διαφέρουν ως πρός τήν προσέγγισή τους, ανάλογα μέ τήν πνευματική, τήν ποιοτική καί τήν μυητική διαβάθμιση των πιστών. Γιατί κι ο ίδιος ο Θεός έχει ανάλογα ονόματα πρός αυτούς: είναι ΛΟΞΙΑΣ γιά τούς μή νοούντας, ΠΥΘΙΟΣ γιά εκείνους που αρχίζουν νά μαθαίνουν, νά ερωτούν, νά ενημερώνονται καί ΔΗΛΙΟΣ καί ΦΑΝΑΙΟΣ σέ όσους φανερώνεται καί διαφαίνεται κάποια Αλήθεια. Είναι ΙΣΜΗΝΙΟΣ σ’ αυτούς που γνωρίζουν τήν αλήθεια καί ΛΕΣΧΗΤΟΡΙΟΣ σ’ εκείνους που μεταχειρίζονται αυτήν τήν Αλήθεια, φιλοσοφώντας.
Η πρώτη άποψη στό διάλογο, δηλωμένη από τόν αδελφό τού Πλουτάρχου Λαμπρία, είναι πώς οι πέντε από τούς επτά Σοφούς – οι Χίλων, Θαλής, Σόλων, Βίας καί Πιττακός θέλοντας νά διαχωρισθούν από τούς άλλους δύο, τόν Κλεόβουλο τόν Λίνδιο καί τόν Περίανδρο τόν Κορίνθιο, οι οποίοι μέ πλάγια μέσα εξεπόρθησαν τή φήμη τού Σοφού – αφιέρωσαν τό Ε (δηλαδή τόν αριθμό 5) στόν Θεό, δηλώνοντας έτσι τό πραγματικό πλήθος τους.
Άλλος είπε πως τό Ε, όντας τό δεύτερο τών γραμμάτων, τών εχόντων Φωνήν (φωνηέντων), δηλώνει τόν Απόλλωνα, τόν δεύτερο τή ταξει, μετά τόν Δία, Θεόν.
Η τρίτη άποψη τού Ιερέος Νικάνδρου είναι ότι, επειδή τό Ε γράφεται καί ΕΙ ( βλ.Δειπνοσοφιστού βιβλ. β’.5: » πάντες οι Αρχαίοι τώ ΟΥ αντί τού Ο μακρού στοιχείου προσεχρώντο, παραπλησίως καί τώ ΕΙ αντί τού Ε μακρού. Ωσπερ ορώμεν καν τή Ιλιάδι τό πέμπτον βιβλίον σημειούμενον διά τού ΕΙ.), είναι χαρακτηριστικό τών πρός χρησμοδότησιν ερωτημάτων (εάν), αλλά καί μόριο ευχής ή παράκλησης (ΕΙ-θε).
Η άποψη τού Θέοντος, πού ακολουθεί, είναι πως ο Θεός ευνοώντας τήν Διαλεκτική, παραδέχεται αυτό τό μόριο (ΕΙ) τού συλλογισμού καί χρησιμοποιώντας το συχνά στούς Χρησμούς του, προτείνει τή χρήση του στούς Φιλοσόφους. Γιατί Φιλοσοφία είναι η έρευνα τής Αλήθειας καί φώς τής Αλήθειας η απόδειξη καί τής απόδειξης αρχή ο συναπτόμενος συλλογισμός. Καί κανένα πράγμα δέν υπάρχει χωρίς αιτία καί κανένας συλλογισμός δίχως λογική προϋπόθεση.


Ο Έυστροφος ο Αθηναίος υποστηρίζει πως τό Ε δηλώνει τήν έννοια τών αριθμών ως Πεμπάς, αφού οι Σοφοί τό αριθμείν ονομάζουν »πεμπάζειν». Εκφράζει έτσι τήν Πυθαγόρεια θέση ότι ο αριθμός είναι πρώτη καί απόλυτη αιτία τών πάντων κι ότι ο Θεός αεί γεωμετρεί.
Τήν άποψη αυτή συμπληρώνει ο ίδιος ο Πλούταρχος, λέγοντας ότι οι αριθμοί διαιρούνται σέ άρτιους καί περιττούς καί η Μονάδα είναι κοινή κατά τη δύναμη καί στά δύο είδη, αφού προστιθέμενη, κάνει τόν άρτιο περιττό καί τόν περιττό άρτιο. Τό δύο είναι ο πρώτος άρτιος καί τό τρία ο πρώτος περιττός. Τό άθροισμα αυτών τών δύο δίνει αριθμό εξαιρετικής τιμής, γιατί πρώτος αυτός αποτελείται από πρώτους καί έχει ονομασθή από τούς Πυθαγόρειους Γάμος, λόγω τής ομοιότητάς του μέ τήν ενωτική σχέση τού άρτιου πρός τό θήλυ καί τού περιττού πρός τό άρρεν.
Γιατί από καμιά ανάμιξη τους δέν γεννιέται άρτιος, μα πάντα περιττός καί ποτέ άρτιος όταν προστεθή σέ άρτιο δέν γεννά περιττό, ούτε βγαίνει από τή φύση του, από αυτήν ακριβώς τήν αδυναμία του νά γεννήση άλλον. Αντίθετα, περιττοί όταν προστεθούν σέ περιττούς, γεννούν πολλούς άρτιους, γιατί πάντα αποτελούν τό γόνιμο στοιχείο. Τό πέντε (Ε) λέγεται καί φύσις γιατί μέ τόν πολλαπλασιασμό επί τόν εαυτό του τελειώνει πάντα στόν εαυτό του. Γιατί καί η φύση – πού από τό σπόρο μετά από διάφορες μεταμορφώσεις, αποδίδει πάλι σπόρο – πάντα τελειώνει στόν εαυτό της. Κι όταν αυτό (τό Ε) προστίθεται στόν εαυτό του, γεννά εκ περιτροπής ή τόν εαυτό του ή τήν δεκάδα, κι αυτό γίνεται επ’ άπειρον.
Η ένωση λοιπόν τής Πεμπάδος (Ε) μέ τόν εαυτό της δέν γεννά τίποτε ατελές ή αλλιώτικο, αλλ’ έχει καθορισμένες μεταβολές. Γεννά ή τόν αριθμό τού είδους της ή τόν τέλειο αριθμό. Εδώ ακριβώς βρίσκεται τό κοινόν μέ τόν Απόλλωνα, γιατί ο Θεός υμνείται ως αιώνιος καί άφθαρτος από τήν ίδια του τήν φύση, καί άλλοτε ως πύρ τά πάντα εξομοιώνει πρός τά πάντα (ΠΥΡΟΣ Τ’ ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΣΘΑΙ ΠΑΝΤΑ), άλλοτε δε καταφεύγει σέ μεταμορφώσεις τού εαυτού του ως πρός τή μορφή, τή διάθεση καί τή δύναμη, όπως ακριβώς κι ο Κόσμος.
Αλλά καί στή Μουσική πού τόσο αρέσει στόν Θεό, η Πεμπάς έχει τήν σημασία της. Γιατί πέντε είναι οι ορθές συμφωνίες καί άν καί υπάρχουν πολλά διαστήματα μεταξύ τών τόνων, η Μελωδία, πέντε μόνο χρησιμοποιεί: τή Δίεση, τό Ημιτόνιο, τόν Τόνο, τό Τριημιτόνιο καί τό Δίτονο.
Μα καί κατά τόν Πλάτωνα, άν υπάρχουν περισσότεροι από έναν κόσμοι, τότε αυτοί είναι πέντε. Αλλά κι άν υπάρχει μόνο ένας, όπως λέγει ο Αριστοτέλης, αυτός αποτελείται από πέντε: τόν κόσμο τής Γής, τόν κόσμο τού Ύδατος, αυτόν τού Πυρός, τόν τέταρτο τού Αέρος καί τόν πέμπτο που άλλοι ονομάζουν Ουρανό, άλλοι Φώς, άλλοι Αιθέρα καί άλλοι Πέμπτη Ουσία ή Πεμπτουσία. Αρκετοί Φιλόσοφοι συσχετίζουν μ΄ αυτούς τούς πέντε κόσμους, τίς πέντε αισθήσεις, γιατί θεωρούν ότι η αφή είναι σκληρή καί γεώδης, η γεύση από τήν υγρότητά της αποκτά αντίληψη γιά τίς ποιότητες γευστών. Η όσφρηση επειδή είναι αναθυμίασις καί άρα γεννάται από τήν θερμότητα, έχει τή φύση τού πυρός. Ο αέρας όταν προσκρούει στό αυτί γίνεται φωνή καί ήχος. Καί τέλος η όρασις διαλάμπει από τό φώς καί τόν Αιθέρα.
Ο διάλογος κλείνει μέ τήν άποψη τού Αμμωνίου που υποστηρίζει ότι ούτε αριθμό, ούτε τάξη, ούτε σύνδεσμο, ούτε κάποιο άλλο ελλίπον μόριο λέξεως, δηλώνει τό Ε. Αλλά ότι είναι αυτοτελής τού Θεού προσαγόρευσις καί προσφώνησις. Ο Θεός όταν πλησιάζει κάποιος στό Ναό, τόν χαιρετά καί τόν προσαγορεύει μέ τό »Γνώθι σαυτόν», κι αυτός ανταπαντά » ΕΙ » (είσαι), αναγνωρίζοντας καί ομολογώντας ότι πραγματικά Αυτός υπάρχει. Καί »ΕΙ ΕΝ», γιατί είναι Ένας (ΕΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝ) – γι’ αυτό λέγεται Α-πολλών – αρνούμενος τά πολλά καί τό πλήθος. Λέγεται καί Ιήϊος γιατί είναι Ένας καί μόνος, καί Φοίβος γιατί οι Αρχαίοι έτσι ονόμαζαν κάθε καθαρό κι αγνό.
Ο Πλούταρχος τελειώνει εδώ τόν διάλογο, μέ τήν τελευταία άποψη νά αναιρεί όλες τίς προηγούμενες, χωρίς κάποιο συμπερασματικό επίλογο ή σχόλιο, μη κλείνοντας ουσιαστικά τό θέμα κι αφήνοντας νά εννοηθή ότι υπάρχουν πιθανώς καί άλλες πτυχές τής Αλήθειας. Τηρεί έτσι ως Μύστης καί Ιερεύς, τίς Μυστηριακές επιταγές, κάνοντας συγχρόνως ένα άνοιγμα πρός τούς έξω καί αμύητους. Άνοιγμα που έχει από μιά μεριά σκοπιμότητα – σέ μιά εποχή παρακμής τού Μαντείου καί ανταγωνισμού του από άλλες θρησκείες καί Θεούς που εισήγαγαν οι Ρωμαίοι από τά πέρατα τής Αυτοκρατορίας – αλλά καί ανάγκη τής προβολής καί δικαίωσης τού Κοσμικού καί Νοητικού χαρακτήρα τής Απολλώνιας Θεοσέβειας.


Από τούς νεότερους συγγραφείς μόνο δύο – απ’ ότι γνωρίζω – έχουν γράψει γιά τό Ε τών Δελφών. Ο Στέφ. Καραθεοδωρής, Ιατρός (Κωνσταντι-νούπολις 1847) καί ο Γ. Λευκο-φρύδης, Δικηγόρος (Αθήναι 1977), οι οποίοι αφού αναφέρονται στά τού Πλουτάρχου, διατυπώνουν ο καθένας κι από μιά δική του άποψη. Ο μεν πρώτος επισημαίνοντας ότι το Ε συμβολίζει τόν Θεό, τό συνδέει μέ τό γράμμα (συλλαβή) » » τού Εβραϊκού αλφαβήτου, που επίσης συμβολίζει τό Θείον, υποστη-ρίζοντας ότι είναι μετάφρασή του καί συνεπώς αποτέλεσμα μαθητείας κι αποδοχής τής Εβραϊκής Θρησκείας. Άποψη κατά τή γνώμη μου λανθασμένη, αφού δέν υπάρχει καμιά μαρτυρία γιά αυτής τής κατεύθυνσης (υπάρχουν πολλές γι’ αντίστροφη)επίδραση ,τού Εβραϊκού Πολιτισμού (άν υπήρξε αυτογεννής τέτοιος) στόν Ελληνικό, ούτε κι από αυτόν ακόμα τόν συνήθως φίλια διακείμενο πρός τά τών Φοινίκων καί Γεφυραίων, Ηρόδοτο.
Αφ’ ενός γατί όλα τά Πολιτιστικά καί Θεογονικά στοιχεία τους (πλήν τού δόγματος τού κυρίαρχου καί εκλεκτού λαού) τά πήραν από τούς γύρω λαούς καί ιδιαίτερα από τούς Αιγυπτίους (π.χ παραβλ. Υμνον πρός ΑΤΤΟΝ – 1450 π.Χ. μέ 103ο Ψαλμό Δαυίδ – 1000 π.Χ), όπου ο θεμελιωτής τού Έθνους καί τών Νόμων τους, Μωυσής (1200 π.Χ) υπήρξε αξιωματούχος καί μυημένος Ιερών γνώσεων. Γνώσεις όμως που καί οι Αιγύπτιοι εδιδάχθησαν από τόν Έλληνα Ερμή (9000 π.Χ) καί τόν επίσης Έλληνα Ορφέα όταν μεταβάς εις Αίγυπτον »εξελόχευσεν Ιερόν Λόγον». Καί αφ’ ετέρου γιατί τά στοιχεία χρονολόγησης (παρ’ ολη τήν κοπτοραπτική τους συρρίκνωση από εκούσιους καί ακούσιους καλοθελητές) τών εξελικτικών φάσεων τού Ελληνικού Πολιτισμού δέν αφήνουν αμφιβολίες γιά τήν Πατρότητα καί τίς κατευθύνσεις εξάπλωσής του.
Ο δε δεύτερος, Λευκοφρύδης, συνδέοντας τό Δελφικό Ε μέ τήν κατά τήν άποψή του αποκωδικοποίηση τού έργου τού Αριστοτέλη » Οργάνων Όργανον», υποστηρίζει ότι πρόκειται γιά διακριτικό σύμβολο ενός Πλανητικού συστήματος στόν αστερισμό τού Λαγού καί τού συνωνύμου του Κοσμοσκάφους. Αν καί η λογική τής αποκωδικοποίησης τού έργου είναι ισχυρή, εναπόκειται στήν κρίση τού κάθε ερευνητή νά καταλήξη γιά τό ακραίο ή όχι τής θέσης αυτής.
Η δική μου άποψη γιά τό γράμμα αυτό τού Ελληνικού Αλφαβήτου, είναι ότι αποτελεί σέ Κοσμικό επίπεδο, καθαρό συμβολισμό τού Ενούντος Θείου. Στή Σαμοθράκη έχουν βρεθή κεραμικά πιάτα που χρησιμοποιούνταν σέ τελετές τών Καβειρίων Μυστηρίων. Τά μισά από αυτά είχαν χαραγμένο ένα Ο (Θήτα) καί τά υπόλοιπα ένα Ε. Καί τά δύο συμβολίζουν τό Θείον. Τό πρώτο σάν Κέντρο τού Σύμπαντος Όλου, τό δεύτερο σάν Ενωτικό των Πάντων στοιχείο. Η Ελληνική γλώσσα δέν είναι απλά μιά γλώσσα επικοινωνίας. Είναι τό παράγωγο μιάς Κοσμικής, Συμπαντικής γεωμετρικής Μήτρας κωδικοποιημένων Εννοιολογήσεων.
Ο Φιλόστρατος αναφέρει ότι: » Παλαμήδης εύρε τά γράμματα ουχ υπέρ τού γράφειν μόνον, αλλά καί υπέρ τού γιγνώσκειν ά δεί μή γράφειν».Κατά τόν Λουκιανό, ο Παλαμήδης – υιός τού Ναυπλίου, Ομηρικός ήρως καί εφευρέτης τού Αλφαβήτου- »… πρώτος ημίν τούς νόμους τούτους διατυπώσας, ου τή ταξει μόνον καθ’ ήν προεδρίαν βεβαιούνται, διώρισεν τί πρώτον έσται ή δεύτερον, αλλά καί ποιότητας άς έκαστον έχει καί δυνάμεις συνείδον». Χαρακτηριστικά δηλαδή τού Αλφαβήτου εκτός από τή σειρά τών γραμμάτων είναι καί οι ποιότητες αυτών, αλλά καί οι δυνάμεις. Τί σημαίνει όμως, τά γράμματα έχουν ποιότητες καί δυνάμεις; Δυνάμεις νά κάνουν τί, ή δυνάμεις τίνων; Η Ελληνική γλώσσα είναι Λόγος, καί ο Λόγος είναι πρώτιστα αναλογία. Κι εκφράζεται πολυσήμαντα καί κατ’ αναλογίαν σέ άπειρα διαβαθμιστικά επίπεδα. Από τά πλέον Γήϊνα σάν επικοινωνία, εως τά πλέον Κοσμικά σάν Κοσμικές, Συμπαντικές έννοιες. Έτσι τό Ν είναι Νόησις. 
Τό Λ είναι Λόγος. Ο Λόγος όταν αποκτά βάση ( Διαστημοποιείται, αποκτά Διαστάσεις. Τό Ο είναι μιά Ολότητα, ένα Πάν. Τό Όλον μέ τό Κέντρο του, ο Δημιουργός καί η Δημιουργία, αδιαίρετα μαζί, είναι τό Ο (Θήτα) τό Θείον, τό Σύν-Πάν. Τό Ε είναι τά τρία στοιχεία (οι τρείς παράλληλες γραμμές) τού Τρισυπόστατου Θείου, ενούμενα. Εξ ού καί Ένωσις= ώσις πρό τό ΕΝ = ώθηση πρός τή Θεία Νόηση. Αντίθετα τό είναι τά ίδια στοιχεία διαχωριζόμενα, τό Ξένον, τό μή ίδιον. Η έννοια τού Τρισυπόστατου Θείου δέν είναι ούτε πρωτιά, ούτε αποκλειστικότητα τής Χριστιανικής Θρησκείας.
Προϋπήρχε σέ όλες σχεδόν τίς Θρησκείες, σάν Θεϊκή Τριάς που αποτελείται από τό Άρρεν, Ανορίζον στοιχείο τού Δημιουργού κι επικαλύπτοντος, τό θήλυ στοιχείο τού Συντηρητού, τού ορίζοντος καί Μητρο-παραγωγού, καί τό Άρρεν, δυναμικό στοιχείο τού Καταστροφέα καί Αναγεννητού, τού Δομοποιού καί Ζωοποιού καί Φωτοδότη. Στίς Ινδίες είναι ο Μπράχμα, ο Βισνού κι ο Σίβα. Στήν Αίγυπτο ο Όσιρις, η Ίσις ή η Αθώρ κι ο Ώρος. Στήν Ελλάδα ο Ζεύς, η Δή-μητρα ή κάποια άλλη Θεά, σύμβολο θήλειας Μήτρας-Ενέργειας κι ο Απόλλων. Στόν Χριστιανισμό, ο Πατήρ, τό Άγον (Άγιον) καί ορίζον Πνεύμα κι ο Υιός.
Κατά τήν γνώμη μου λοιπόν, τό Ε δηλώνει, τόν Ενωτικό χαρακτήρα τού Τρισυπόστατου Θείου καί γι’ αυτό αφιερώθηκε, μαζί μέ τά »Γνώθι σαυτόν» καί »Μηδέν Άγαν», που είναι επίσης Ενωτικά παραγγέλματα – αφού δέν νοείται Ένωσις χωρίς τήν βαθιά, Νοητική γνώση τού Εγώ, αλλ’ ούτε καί προσέγγισίς της μέ παραθλαστικές λειτουργίες υπερβολής- στόν Θεό τού Φωτός καί τής Αρμονίας. Αυτό τό στοιχείο τής Ένωσης συνηγορεί πρός τήν ονομασία »Γάμος», που έδωσαν στό Ε, οι Πυθαγόρειοι. Αλλ’ όχι μόνον γιατί όντας σάν στοιχείο Λόγου, πολυσήμαντο, ισχύει ταυτόχρονα καί σέ όλες τίς άλλες απόψεις-επίπεδα που αναφέρει στό διάλογό του ο Πλούταρχος, κι ίσως σέ αρκετές ακόμα που καί άλλοι θά νοήσουν.
ΠΗΓΗ: theancientwebgreece.wordpress.com
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τα συμπτώματα που προειδοποιούν ένα μήνα νωρίτερα για τον κίνδυνο εμφράγματος

Το 16% των ασθενών που πέθαναν από έμφραγμα μέσα σε ένα μήνα από την μεταφορά τους στο νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία, δεν είχαν διαγνωσθεί παρότι είχαν προειδοποιητικά συμπτώματα.

Σύμφωνα με έρευνα της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Imperial College του Λονδίνου (ICL), το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου διαγνώσθηκε ως κύρια αιτία μεταφοράς στο νοσοκομείο σε 307.496 περιπτώσεις, σε 52.374 είχε ανιχνευθεί σε δεύτερη μεταφορά στο νοσοκομείο ή εκτός νοσοκομείου, ενώ σε 86.874 περιπτώσεις είχε καταγραφεί απλώς ως «συννοσηρότητα».

Για την τελευταία ομάδα ασθενών, η θνησιμότητα ήταν διπλάσια έως τριπλάσια απ’ ό,τι στους ασθενείς που είχαν εξαρχής διαγνωστεί με έμφραγμα.

Σχεδόν οι μισοί από τους συνολικώς 135.950 ασθενείς που πέθαναν από έμφραγμα, βρίσκονταν στο νοσοκομείο την ημέρα του θανάτου τους ή κάποια στιγμή κατά τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες της ... ζωής τους.

Από αυτούς, οι 21.677 δεν είχαν καμία αναφορά στους ιατρικούς φακέλους τους για εν εξελίξει ή επικείμενο έμφραγμα, αλλά παρ’ όλα αυτά πέθαναν εξαιτίας του.

Σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια δρ Πέρβιζ Ασάρι, οι γιατροί είναι πολύ καλοί στην αντιμετώπιση του εμφράγματος όταν προκαλεί έντονα και άμεσα εμφανή συμπτώματα, αλλά όχι και τόσο καλοί στη διάγνωση ενός δευτεροπαθούς εμφράγματος ή στην ανίχνευση ενδείξεων που υποδηλώνουν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος θανάτου από έμφραγμα στο εγγύς μέλλον.

Ένα μήνα πριν από το θάνατό τους οι ασθενείς είχαν εκδηλώσει:

- Λιποθυμικό επεισόδιο (συγκοπή)

- Δύσπνοια και πόνο στο στήθος

Οι γιατροί δεν υποψιάσθηκαν όμως ότι αυτά αποτελούσαν ένδειξη επικείμενου εμφράγματος λόγω απουσίας εμφανών βλαβών στην καρδιά κατά την εξέταση.

Έτσι, τα συμπτώματα αυτά είχαν καταγραφεί ως «μη ειδικά» και οι συνηθέστερες διαγνώσεις ήταν:

- Κυκλοφορικά προβλήματα (35% των θανάτων)

- Μη ειδικά συμπτώματα που προαναφέρθηκαν (6% των θανάτων)

- Αναπνευστικά προβλήματα όπως η πνευμονία και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (12% των θανάτων)

Τα συμπτώματα

Σύμφωνα με την υπηρεσία NHS Choices του βρετανικού ΕΣΥ, τα συμπτώματα του εμφράγματος είναι:

- Πόνος στο στήθος, που εκδηλώνεται σαν αίσθημα πίεσης ή σφιξίματος στο κέντρο του θώρακα.

- Πόνος σε άλλα τμήματα του σώματος. Ο πόνος μπορεί να επεκτείνεται από το θώρακα στα χέρια (συνήθως στο αριστερό μπράτσο, αλλά μπορεί να προσβάλλει και τα δύο), τη γνάθο, τον αυχένα, τη ράχη και την κοιλιά.

- Αίσθημα ζάλης ή ιλίγγου

- Εφίδρωση

- Δύσπνοια

- Ναυτία ή έμετος

- Ακραίο αίσθημα άγχους (σαν κρίση πανικού)

- Βήχας ή συριγμός

Ο πόνος στο στήθος σε πολλούς ασθενείς είναι ισχυρός, ενώ σε άλλους είναι ήπιος και θυμίζει πολύ τη δυσπεψία.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν παρατηρείται καθόλου πόνος. Αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί στις γυναίκες, στους ηλικιωμένους και στους πάσχοντες από διαβήτη.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet.

Πηγή: onmed.gr
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Ζάχαρη: 3 επιπτώσεις που μάλλον δεν γνωρίζετε

Είναι γνωστό ότι η ζάχαρη προκαλεί την αύξηση βάρους αλλά δεν είναι μόνο αυτή η επίπτωση στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ταυτόχρονα, έχει συνδεθεί με μια σειρά μη φυσιολογικών λειτουργιών του εγκεφάλου, όπως η κακή μνήμη και η έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών.

Δείτε τρεις επιπτώσεις της που πιθανόν δεν γνωρίζετε...

1. Η ζάχαρη είναι εθιστική
Αρκεί μια μπουκιά κάποιας τροφής με ζάχαρη, για να προκληθεί διέγερση του εγκεφάλου και απελευθέρωση ντοπαμίνης, μιας ουσίας που ευθύνεται για την επιθυμία για φαγητό και τις λιγούρες που νιώθουμε. Επιστημονική μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φρουκτόζης ένιωθαν διαρκώς πεινασμένοι και είχαν περισσότερες λιγούρες σε σχέση με όσους κατανάλωναν τροφές με γλυκόζη.

2. Γερνάει το δέρμα

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης καταστρέφει το κολλαγόνο και την ελαστίνη, ουσίες απαραίτητες για την διατήρηση της υγείας των κυττάρων της επιδερμίδας. Το χειρότερα είναι ότι άπαξ και δημιουργηθούν οι ρυτίδες, η ζημιά δεν διορθώνεται.

3. Η ζάχαρη μειώνει τη μνήμη
Η ζάχαρη παρεμβαίνει στη λειτουργία του εγκεφάλου προκαλώντας απώλεια μνήμης και μείωση των γνωστικών ικανοτήτων. Έρευνες έχουν καταλήξη στη σύνδεση της υπερβολικής κατανάλωσης ζάχαρης και του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και της κατάθλιψης.

ΠΗΓΗ: baby.gr
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Γιατί οι αρχαίοι πίστευαν στην επίπεδη Γη; - Τι εννοούσαν; [Βίντεο]

Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι είχαν βέβαια την πεποίθηση ότι η Γη είναι επίπεδη και κέντρο του σύμπαντος. Από τον Ζ’ π.κ.ε. αιώνα, σοφοί παρατηρητές ανέτρεψαν την άποψη αυτή.

Πρώτος ο Θαλής ο Μιλήσιος κι έπειτα ο Αναξίμανδρος, ο Πυθαγόρας και ο Παρμενίδης υποστήριξαν ότι η Γη είναι στρογγυλή. Περίπου δυο αιώνες αργότερα, ο Αριστοτέλης επιβεβαίωσε και πειραματικά τις φιλοσοφικές θέσεις των προγενέστερων, όπως άλλωστε αργότερα και ο Αρχιμήδης.

Στο παραπάνω βίντεο ο Michael Stevens του Vsauce μας παρουσιάζει τη δική του ματιά για την επίπεδη Γη.

Μύθος της επίπεδης Γης;

Η πεποίθηση ότι ο μεσαιωνικός Χριστιανισμός πίστευε σε μια επίπεδη Γη αναφέρεται ως «Μύθος της επίπεδης Γης». Το 1945, ο Σύλλογος Ιστορικών (Historical Association) της (Μεγάλης Βρετανίας), το είχε αναφέρει σε ...ένα φυλλάδιο σχετικά με κοινά σφάλματα στην ιστορία ως δεύτερο από 20.

Ο μύθος ότι οι άνθρωποι του Μεσαίωνα πίστευαν ότι η Γη ήταν επίπεδη εγγράφηκε στη λαϊκή φαντασία τον 19ο αιώνα, κυρίως χάρη στην δημοσίευση του έργου φαντασίας του Washington Irving «Η ζωή και τα ταξίδια του Χριστόφορου Κολόμβου» το 1828.

Αν και η υπόθεση της επίπεδης Γης έχει από καιρό γενικά απορριφθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν περιστασιακά σύγχρονοι υποστηρικτές της υπόθεσης. Σήμερα, τα μέλη της Οργάνωσης «Επίπεδη Γη» είναι πεπεισμένα ότι αφού οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την επιφάνεια της Γης ως επίπεδη, γιατί να μην είναι κιόλας;

Η οργάνωση πιστεύει ότι η Γη δεν είναι σφαίρα, όπως αποδεικνύουν τα επιστημονικά δεδομένα ή ακόμα οι φωτογραφίες από το διάστημα, αλλά πρόκειται για μια συνωμοσία που έχει κατασκευάσει η NASA και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Οι ίδιοι αγνοούν ηθελημένα τόσο τις ιδέες του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου Αρίσταρχου του Σάμιου όσο και το έργο του Κοπέρνικου, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που μίλησαν για ηλιοκεντρικό σύστημα και σφαιρική Γη, ο ένας στην αρχαιότητα και ο άλλος στους νεότερους χρόνους, πολύ πριν εμφανιστεί η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος στον χάρτη.

Το παράξενο είναι ότι η εν λόγω οργάνωση κερδίζει συνεχώς νέα μέλη. Από το 2009 μετρά 200 νέες εγγραφές κάθε χρόνο. Οι άνθρωποι που γίνονται μέλη της στην πλειοψηφία τους είναι Αμερικανοί και Βρετανοί. Η σύγχρονη εκδοχή του Flat Earth Society χρονολογείται από τις αρχές του 1800, όταν ιδρύθηκε από τον Samuel Birley Rowbotham (Άγγλος εφευρέτης).

Οι απόψεις του Samuel Rowbotham βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε βιβλικά κείμενα. Το σύστημά του, που ονομάζεται Zetetic Astronomy, αναφέρει ότι η γη είναι ένας επίπεδος δίσκος με κέντρο τον Βόρειο Πόλο και οριοθετείται κατά μήκος της νότιας άκρης της από ένα τείχος πάγου ύψους 40 μέτρων, με τον ήλιο, το φεγγάρι, τους πλανήτες και τα άστρα μόνο μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης. Μετά το θάνατο του Rowbotham το 1884, οι οπαδοί του Zetetic Astronomy ίδρυσαν την Παγκόσμια Εταιρεία Zetetic.

Κι όμως, γυρίζει

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι προχώρησαν ακόμα περισσότερο και υποστήριξαν ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Αντίθετα με τα όσα πίστευαν ως τότε, οι Πυθαγόρειοι αποδείξανε ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και γύρω από τον Ήλιο. Ο Ηρακλείδης ο Ποντικός και κυρίως ο Αρίσταρχος ο Σάμιος (320 – 250 π.κ.ε.) είναι οι πρώτοι που συνέλαβαν τη μεγάλη αλήθεια. Όμως, ο Αριστοτέλης είχε αντίθετη αν και λανθασμένη άποψη κι αυτή επικράτησε, αφού αυτή βόλευε τότε τους χριστιανούς.

Ο Σταγειρίτης δίδασκε πως η Γη είναι μεν σφαιρική αλλά στέκει ακίνητη στη μέση του στερεώματος. Ο Πυθαγόρας τον 6ο αι. π.κ.ε. ανέφερε ότι όλα τα ουράνια σώματα ήταν σφαιρικά. Όμως, έχει αναφερθεί ότι ο Πυθαγόρας συμπέρανε από το σφαιρικό σχήμα της έκλειψης της σελήνης, ότι η Γη δεν μπορούσε να είναι ούτε επίπεδη ούτε κυλινδρική, παρά μόνο σφαιρική.

Στα μέσα του Β’ μ.κ.ε. αιώνα, ο Πτολεμαίος Κλαύδιος συστηματοποίησε τις ως τότε αντιλήψεις παρασιωπώντας τις θέσεις των Πυθαγόρειων φιλοσόφων. [2] Γι’ αυτόν, η Γη είναι μια ακίνητη σφαίρα στο κέντρο του κόσμου κι όλα τα άλλα ουράνια σώματα περιστρέφονται γύρω της. Οι φανατικοί χριστιανοί δέχτηκαν πως το σύστημα του Πτολεμαίου συμφωνούσε με τις γραφές και πολέμησαν λυσσαλέα κάθε αντίθετη άποψη. Για περίπου 1500 χρόνια, όποιος τολμούσε να αμφισβητήσει την ακινησία του πλανήτη Γη, εθεωρείτο αιρετικός κι αντιμετώπιζε το ανάθεμα της Εκκλησίας τα βασανιστήρια και την φωτιά της την Ιεράς Εξέτασης.

Ο Νικόλαος Κοπέρνικος γεννήθηκε στην Πολωνία, στις 19 Φεβρουαρίου του 1473. Ξόδεψε τα πρώτα χρόνια της ζωής του σπουδάζοντας νομικά, αρχαία ελληνικά και αστρονομία, την οποία αγάπησε με πάθος. Έφτιαξε ένα μικρό παρατηρητήριο κι αφοσιώθηκε στη μελέτη του ουράνιου θόλου. Γρήγορα διαπίστωσε πως ο Αρίσταρχος ο Σάμιος είχε δίκιο, που έλεγε πως το πλανητικό μας σύστημα είναι ηλιοκεντρικό. Και πως ήταν λάθος η ακόμα τότε επικρατούσα αντίληψη του Πτολεμαίου ότι η Γη είναι ακίνητη κι ότι ο Ήλιος κι οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω της.

Φώτο αριστερά: Χάρτης του 15ου αι. Αυτό το είδος του μεσαιωνικού χάρτη δείχνει μόνο την προσβάσιμη πλευρά της σφαιρικής Γης, αφού θεωρήθηκε ότι κανείς δεν θα μπορούσε να διασχίσει το καυτό κλίμα κοντά στον Ισημερινό στο άλλο μισό του πλανήτη.Ο Κοπέρνικος κάθισε κι έγραψε ένα ογκοδέστατο βιβλίο με τίτλο «Η περιστροφή των ουρανίων σωμάτων». Σ’ αυτό, υποστήριζε ότι η Γη δεν είναι τίποτε άλλο από έναν πλανήτη, που περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και γύρω από τον Ήλιο και ότι όλοι οι πλανήτες έχουν αυτή τη διπλή περιστροφή. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στα 1515 στη Νυρεμβέργη και ξεσήκωσε θύελλα. Οι επιστήμονες αποφάνθηκαν πως πρόκειται για σκάνδαλο. Η Εκκλησία το έβγαλε αιρετικό, γιατί «έρχεται σε σύγκρουση με τις άγιες γραφές». Κανένας δεν ήθελε να πιστέψει πως η Γη μπορούσε να μην είναι το κέντρο του κόσμου.

Ο θόρυβος που συνεχιζόταν, ανάγκασε τον πάπα Παύλο Γ’ ν” ασχοληθεί με το θέμα. Ο πάπας μελέτησε το έργο του Κοπέρνικου και ανακοίνωσε πως η θεωρία του είναι λαθεμένη. Την καταδίκασε κι έβαλε το σύγγραμμα στη μαύρη λίστα των απαγορευμένων βιβλίων. Ο Κοπέρνικος πέθανε το 1543 βυθισμένος στην περιφρόνηση και γλύτωσε την Ιερά Εξέταση γιατί βρισκόταν στο νεκροκρέβατο του. Σήμερα, θεωρείται ο θεμελιωτής της νεότερης αστρονομίας.

Ακριβώς 121 χρόνια μετά τον θάνατο του Κοπέρνικου, γεννήθηκε ο Γαλιλαίος Γαλιλέι (1564). Σπούδασε μαθηματικά, φυσική και αστρονομία. Στα 19 του, παρατηρώντας μέσα στον καθεδρικό ναό της Πίζας μια λάμπα που πηγαινοερχόταν, καθώς την κινούσε ο αέρας, ανακάλυψε τους νόμους της ισόχρονης κίνησης του εκκρεμούς. Στη συνέχεια, εφηύρε την υδροστατική ζυγαριά, ανακάλυψε τους νόμους της βαρύτητας, έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης δυναμικής και, στα 1609, σε ηλικία 45 χρόνων, κατασκεύασε στη Βενετία το πρώτο αστρονομικό τηλεσκόπιο, με το οποίο έκανε παρατηρήσεις στο φεγγάρι. Ήθελε να διαπιστώσει, αν ο Κοπέρνικος είχε δίκιο με τα όσα έλεγε για την κίνηση των πλανητών.

Λίγα χρόνια αργότερα, είχε κι αυτός καταλήξει στο συμπέρασμα πως δεν είναι ο Ήλιος που γυρίζει γύρω από τη Γη, αλλά η Γη που περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο, όπως και όλοι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Ανακοίνωσε περιχαρής την ανακάλυψή του, για να διαπιστώσει πως η έρευνα και η επιστήμη δεν είχαν καμιά τύχη στην εποχή του.

Η ανακοίνωσή του θεωρήθηκε φοβερή βλαστήμια κατά του θεού. Τον είπαν αιρετικό. Ο Γαλιλαίος επέμενε στην άποψή του με αποτέλεσμα στις 22 Ιουνίου του 1633, να τον συλλάβει η Ιερή Εξέταση και να τον φυλακίσει. Συνέχισε να επιμένει πως η Γη γυρίζει και πως αυτό είναι ανεξάρτητο από τη θρησκεία. Από τα μέσα Ιανουαρίου του 1634 κι ενώ πατούσε πια τα εβδομήντα του, οι δεσμοφύλακες άρχισαν να τον υποβάλλουν σε φριχτά βασανιστήρια, μήπως και τον συνετίσουν και να πει ότι έγραψαν τα βέβηλα βιβλία τους. Άντεξε τρεις βδομάδες.

Στις 10 Φεβρουαρίου του 1634, γονατιστός μπροστά στους ιεροεξεταστές, απαρνήθηκε τη θεωρία του ως λαθεμένη και αιρετική. Λέγεται πως, την ίδια στιγμή, μουρμούρισε: «Και όμως, γυρίζει». Έζησε άλλα οκτώ χρόνια. Πέθανε το 1642, περιορισμένος και κάτω από την αυστηρή παρακολούθηση της Ιερής Εξέτασης. Ακριβώς 350 χρόνια μετά το θάνατό του, ο πάπας Παύλος ζήτησε δημόσια συγνώμη για τις διώξεις που υπέστη ο Γαλιλαίος, στις 31 Οκτωβρίου 1992, 300 χρόνια μετά το διωγμό του, αναγνωρίζοντας πως η Ιερή Εξέταση είχε κάνει λάθος, λες και είχε κάνει πουθενά τίποτε σωστό!!!

Ο τάφος του μεγάλου επιστήμονα βρίσκεται στον Καθεδρικό Ναό του Σάντα Κρότσε της Φλωρεντίας. Ανά τους αιώνες, χιλιάδες κόσμου έχουν επισκεφτεί το μέρος εκείνο για να τιμήσουν τη μνήμη του μεγάλου ανδρός που είχε το θάρρος να κηρύξει εκείνο που πίστευε σ” έναν κόσμο που του ήταν εχθρικός. Τον ίδιο με αυτόν καιρό, ο Ιωάννης Κέπλερ διατύπωνε τους τρεις θεμελιώδεις νόμους του και εξηγούσε ότι η Γη ακολουθεί ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο.

Τη χρονιά του θανάτου του Γαλιλαίου γεννήθηκε ο Ισαάκ Νεύτων, που βασιζόμενος μεταξύ άλλων στη δουλειά του Γαλιλαίου και του Κέπλερ ολοκλήρωσε την επιστημονική επανάσταση στον τομέα της φυσικής και έθεσε τα θεμέλια της κλασικής φυσικής.

και όμως μπορεί να γυρίζει και να είναι επίπεδη! ή μήπως και τα δύο μαζί;


http://terrapapers.com/?p=29880
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Ο Αιακός και οι Μυρμιδόνες (φωτό)

Ο Αιακός ήταν γιος του Δία και της Αίγινας, της κόρης του Ασωπού. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ήταν ένας από τους πιο τίμιους και θεοσεβούμενους ανθρώπους όλης της Ελλάδας.
Η Ήρα, για να εκδικηθεί το Δία και την Αίγινα, έστειλε στο νησί του Ασωπού τρία πελώρια φίδια. Μέσα σε μια νύχτα τα φίδια έριξαν το φοβερό τους δηλητήριο σε όλες τις πηγές και τα πηγάδια του νησιού κι έτσι όλοι οι κάτοικοι, αφού ήπιαν νερό, βρήκαν τραγικό θάνατο. Γλύτωσε μόνο ο Αιακός που την ημέρα εκείνη έλλειπε από το νησί. Συγκλονισμένος από τη συμφορά αυτή ο Αιακός έτρεξε στη μητέρα του και ανέφερε το λυπητερό συμβάν.
Η Αίγινα μίλησε αμέσως με το Δία και τον παρακάλεσε να βρει τρόπο για να κατοικηθεί αμέσως το νησί και να μη μείνει μόνος του ο γιος της.

Ο Δίας με την παντοδυναμία του, αφού επισκέφτηκε το νησί ακούμπησε το χέρι του στον σάπιο κορμό ενός δέντρου ο οποίος ήταν γεμάτος μυρμήγκια. Αμέσως, τα μυρμήγκια αυτά μεταμορφώθηκαν σε εκατοντάδες ανθρώπους που πλημμύρησαν το νησί της Αίγινας!

Οι άνθρωποι αυτοί που βγήκαν από τα μυρμήγκια, ονομάστηκαν Μυρμιδόνες και ήταν πιστοί ακόλουθοι του Αχιλλέα σε όλη τη διάρκεια του Τρωικού πολέμου. Όπως και τα μυρμήγκια, έτσι και οι Μυρμιδόνες ήταν σκληροτράχηλοι και ανθεκτικοί πολεμιστές. Λέγεται ότι και το καφέ χρώμα της πανοπλίας τους προήλθε από το καφέ χρώμα των μυρμηγκιών.
Ο Βασιλιάς των Μιρμιδόνων Αχιλλέας στην αυλή του Λυκομήδη
Ο Αιακός είχε τρεις γιους- τον Πηλέα , τον Τελαμώνα και το Φώκο
Τον Φώκο τον απέκτησε από την Ψαμάθη, θυγατέρα του Θαλάσσιου Δαίμονα Νηρέα-
Οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του Αιακού, ύστερα από παρότρυνση της μητέρας τους, σκότωσαν κάποτε σε αγώνες δισκοβολίας το Φώκο ρίχνοντας πάνω του το δίσκο .
Φοβισμένοι ‚για να αποφύγουν την οργή του πατέρα τους Αιακού ‚έφυγαν από το νησί και ο Πηλέας εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλία. ακολουθούμενος από έναν αριθμό κατοίκων του νησιού ( Μυρμηδόνες) .ενώ ο Τελαμώνας πήγε στη Σαλαμίνα   Ο Τελαμώνας όμως ένα βρά6υ ξαναγύρισε κρυφά στο νησί και έκτισε τάφο για τον αδικοσκοτωμένο αδελφό του και ύστερα   θέλησε να απολογηθεί και να ζητήσει συγνώμη από τον πατέρα του
Ο Αιακός δεν του επέτρεψε να βγει στη στεριά κι αυτός κατασκεύασε ένα ανάχωμα στο λιμάνι και από εκεί απολογήθηκε-Ο Αιακός δεν βρήκε επαρκή την απολογία του και δεν θέλησε να τον αθωώσει-Έτσι ο Τελαμώνας γύρισε ξανά στη Σαλαμίνα, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα πια, ενώ ο Αιακός έμεινε χωρίς απογόνους στην Αίγινα..
ΡΟΔΑΜΑΝΘΗΣ ΜΙΝΩΑΣ ΑΙΑΚΟΣ
Επει6ή ο Αιακός έβαλε τη δικαιοσύνη πάνω από τους συγγενικούς δεσμούς, οι αρχαίοι     πίστευαν πως μετά το θάνατό του έγινε κριτής στον Άδη μαζί με τον Ροδάμανθη και τον ΜίνωαΤα εγγόνια του Αιακού, Αχιλλέας, γιος του Πηλέα και Αίας γιος του Τελαμώνα, έγιναν οι πιο γνωστοί Ήρωες του Τρωικού πολέμου ενώ τα παιδιά του Φώκου εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Παρνασσού και από τότε η περιοχή ονομάστηκε Φωκίδα
Αργότερα, μερικοί από τους Μυρμιδόνες μαζί με τον Αιακό έφυγαν από την Αίγινα κι εγκαταστάθηκαν στην εύφορη περιοχή της Φθίας, όπου στήθηκε το βασίλειο των Μυρμιδόνων. Ο Αιακός παντρεύτηκε την κόρη του Κένταυρου Χείρωνα, την όμορφη Ενδυίδα και απέκτησε δύο παιδιά ,τον Πηλέα και τον Τελαμώνα. Ο Πηλέας παντρεύτηκε τη θεά της θάλασσας Θέτη και απέκτησε το μυθικό βασιλιά της Φθίας, τον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας ήταν δηλαδή εγγονός του Αιακού.
Ο Αιακός ήταν ιδιαίτερα αγαπητός λόγω της τιμιότητάς του, όχι μόνο στην Φθία, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Όταν κάποτε ο Δίας, για να τιμωρήσει τους Έλληνες σταμάτησε για πολλούς μήνες τη βροχή και η ζωή ήταν έτοιμη να σβήσει, όλοι παρακάλεσαν τον Αιακό να μεσολαβήσει και να τον παρακαλέσει να τους λυπηθεί δίνοντας τέλος στην ξηρασία. Πράγματι ο Αιακός μπήκε στο ναό του Δία, προσευχήθηκε και ο θεός του έκανε τη χάρη. Μαύρα σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό και άρχισε να βρέχει σε όλη την Ελλάδα.
ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΕΧΕΙ ΧΤΙΣΤΕΊ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣ
Ο Αιακός, γιος του Δια και της νύμφης Αίγινας, βασίλευσε πάρα πολλά χρόνια στην  Αίγινα ( κατά την παράδοση επειδή στο νησί δεν κατοικούσαν άνθρωποι ο Δίας μεταμόρφωσε τα μυρμήγκια σε ανθρώπους τους ” Μυρμιδόνες” ) κι έγινε γνωστός για τη μεγάλη του δικαιοσύνη.Το χάρισμα αυτό του Αιγινήτη βασιλιά εκτιμήθηκε απ’ όλους τους άλλους άρχοντες της Ελλάδας-   Γι’ αυτό, όταν κάποτε υπήρξε στην Ελλάδα μεγάλη ξηρασία, σαν τιμωρία των Θεών επειδή ο Πέλοπας σκότωσε το βασιλιά Στύμφαλο, η Πυθία είπε στους αντιπροσώπους των πόλεων, που κατέφυγαν στο Μαντείο των Δελφών, ότι για να βρέξει πρέπει να προσευχηθεί ο Αιακός
Έτσι ο δίκαιος βασιλιάς της Αίγινας ανέβηκε στο πιο ψηλό βουνό του νησιού του και παρακάλεσε τους Θεούς να στείλουν την πολυπόθητη βροχή.  Πριν ακόμη τελειώσει καλά — καλά η δέηση του Αιακού, άρχισε να βρέχει.   Αυτός για να ευχαριστήσει το Δία, έχτισε στο βουνό ένα ιερό που το αφιέρωσε στον Ελλάνιο Δία    Από τότε το βουνό λέγεται Ελλάνιο Ορος, δηλαδή αφιερωμένο από. όλους τους Έλληνες στο Θεό της βροχής. το Δία.
Μια άλλη φορά, οι Τρώες είχαν καλέσει τον Αιακό να χτίσει τα τείχη της πόλης τους. Όταν τελείωσε το χτίσιμο, τρία πελώρια φίδια βγήκαν από τη θάλασσα και όρμησαν στη μυθική πόλη. Τα δύο χτύπησαν πάνω στα τείχη και έπεσαν νεκρά. Μόνο το τρίτο κατάφερε να σκαρφαλώσει και να μπει μέσα. Οι Τρώες ρώτησαν τον Απόλλωνα τι μπορεί να σήμαινε αυτό και ο θεός του φωτός τους απάντησε ότι ύστερα από πολλά χρόνια, κάποιος από τους απογόνους του ανθρώπου που τους έχτισε τα τείχη, θα κατέστρεφε την πόλη τους.
Και ο χρησμός βγήκε αληθινός. Ο Αχιλλέας, ο εγγονός του Αιακού ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες που συμμετείχε στην καταστροφή της Τροίας. Όταν πέθανε ο Αιακός, ο Πλούτωνας για να τον τιμήσει τον έκανε δικαστή στον Άδη για να δικάζει τους νεκρούς που έμπαιναν στον κάτω κόσμο. Τόση εμπιστοσύνη είχε στην τιμιότητά του…
Στον τάφο της κρίσεως στη Μίεζα (τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.), [Τάφος της Κρίσεως, 1] αριστερά και δεξιά της εισόδου του τάφου στέκονται τέσσερις μεμονωμένες μορφές [Τάφος της Κρίσεως, 1α], που όμως αποτελούν τμήματα ενιαίας σύν θεσης που διακόπτονται από την παρεμβολή των ημικιόνων και του ανοίγματος του τάφου. Το θέμα της απεικόνισης είναι η κάθοδος του νεκρού στον Άδη με τη συνοδεία του Ερμή [Τάφος της Κρίσεως, 3]. Οι κριτές Ραδάμανθυς [Τάφος της Κρίσεως, 2] και Αιακός θα αποφασίσουν για την τύχη του νεκρού, αν δηλαδή θα σταλεί στο νησί των Μακάρων ή στα Τάρταρα. Ο Αιακός, γιος του Δία και της νύμφης Αίγινας, κρίνει όσους προέρχονται από την Ευρώπη, ο Ραδάμανθυς, καρπός του Δία και της Ευρώπης, όσους έρχονται από την Ασία, ενώ στη διαιτησία του  Μίνωα καταλήγουν οι δύσκολες κρίσεις (Πλ., Γοργίας 523e-524a). Εδώ κύριος κριτής του νεκρού είναι ο Αιακός.
ΠΗΓΗ: theancientwebgreece.wordpress.com
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Για φοροδιαφυγή και πρόστιμα ύψους 1.000.000 ευρώ διώκεται ο καραπάνος. Όμως για ποιόν χτυπά η καμπάνα;

    Την Τετάρτη 24 Μαΐου (προχθές) πέρασε από δίκη ο δήμαρχος Μεσολογγίου στο δικαστικό μέγαρο του Αγρινίου με την κατηγορία της φοροδιαφυγής και μη καταβολής προστίμου για την μαρίνα του Μεσολογγίου.
"Όχι πολλά πράγματα 914.000 ευρώ "


Ο ίδιος δεν παρέστη και έστειλε το δικηγόρο του ως μάρτυρα υπεράσπισης, καθώς και τον επιχειρηματία που εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις της μαρίνας.

Και οι δύο προσπάθησαν να πείσουν το δικαστήριο, ότι ο δήμαρχος δεν είναι υπεύθυνος για το θέμα και κακός τον εγκάλεσε το δικαστήριο.
Ο ίδιος μάλιστα στο υπόμνημά του αναφέρει η μάλλον δίνει στεγνά ως υπεύθυνους τους τρεις αντιδημάρχους του Μεσολογγίου, γιατί όπως ισχυρίζεται τους έχει εκχωρήσει τις αρμοδιότητες.
Ο δε επιχειρηματίας προσπάθησε να κλέψει τη δόξα των αντιδημάρχων και ισχυρίστηκε ότι αυτός είναι υπεύθυνος και κανείς άλλος, (φανταστείτε το χρήμα που ρέει στην έρμη μαρίνα του Μεσολογγίου, αλλά και τι άλλο παίζετε σε μαύρο φόντο!)

Το δικαστήριο βέβαια δεν πείστηκε και ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης ώστε να παρουσιαστεί ο ίδιος ενώπιον του δικαστηρίου, όσο για τους ισχυρισμούς του περί εκχώρησης, του είπε να ξαναδιαβάσει καλύτερα το νόμο, γιατί αυτός λέει ρητά ότι, υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πρόεδρος και πρόεδρος τότε που έγιναν όλες οι απατεωνιές ήταν ο ίδιος ο καραπάνος.

Αν κάποιος νομίζει ότι αυτό ήταν μια ικανοποιητική εξέλιξη ώστε να μπει ένα τέλος στη φασιστική άσκηση εξουσίας από το αρχιλαμόγιο καραπάνο, θα του λέγαμε ότι πλανάτε.

Επιτέλους ο καραπάνος δείχνει τον πραγματικό του εαυτό, στους συνεργάτες του.
Μπροστά στο κίνδυνο να βλαφτεί ο ίδιος και τα συμφέροντα του, δεν διστάζει να δώσει στεγνά ακόμη και όσους τον βοήθησαν ή τον ανέδειξαν, ο μανδύας του καλοκάγαθου ευτραφούς αλλά και αλεπουδιάρη δημαρχίσκου έπεσε.
Το μήνυμα που εκπέμπει είναι σαφέστατο, σας πληρώνω, σας διορίζω και είστε υποχρεωμένοι να πάτε ακόμη και φυλακή για πάρτη μου.

Το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα, (προς όλες τις κατευθύνσεις), προκαλεί ήδη αναταραχή στα καραπανάκια του Αιτωλικού.

Όσο πλησιάζει η μέρα της ... εκδίκασης της αγωγής των πολιτών για το νερό και το βιολογικό, το οποίο μόνο ως έγκλημα μπορεί να χαρακτηριστεί, αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι, ο καραπάνος όχι μόνο δεν θα τους στηρίξει αλλά θα τους παρουσιάσει ως κύριους υπεύθυνους για την βλάβη που υπέστησαν οι δημότες του Αιτωλικού στην υγεία τους αλλά και στην αξιοπρέπειά τους.

Τους συμβουλεύουμε να ψάξουν σε ανάλογες περιπτώσεις, ποιο ήταν το ύψος της αποζημίωσης που εκδίκασε το δικαστήριο και να αναλογιστούν αν τελικά αξίζει το σάλιο που καταναλώνου καθημερινά για να γλείφουν τον καραπάνο και να φτύνουν τους συνδημότες τους.

Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι από εδώ και πέρα ο καραπάνος θα βρίσκετε στα δικαστήρια για ανάλογες υποθέσεις, σχεδόν κάθε μήνα.

Μερικές από αυτές είναι, πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων, απάτη κλπ
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Διπλή ανεξαρτητοποίηση στη δημοτική παράταξη καραπάνου, Ντ. Γιαννόπουλος και Σπ. Διαμαντόπουλος καταγγέλλουν τα μαύρα ταμία του δημάρχου.
    Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ντ. Γιαννόπουλος και Σπ. Διαμαντόπουλος με επιστολή που κατέθεσαν στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου τονίζοντας τη διαφωνία τους με τους χειρισμούς και τις ενέργειες της δημοτικής αρχής.
Ανάμεσα στα θέματα για τα οποία εκφράζουν τις αντιθέσεις τους είναι η Μαρίνα, οι αναθέσεις έργων, η λειτουργία της ΔΕΥΑΜ και άλλα.

Αναλυτικά η επιστολή :
Αν και είναι νωποί οι λόγοι για τους οποίους εδώ και τρεις μήνες περίπου αποχωρήσαμε-παραιτούμενοι από τις θέσεις ευθύνης που κατείχαμε, εντούτοις οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών αλλά και ο τρόπος που συνεχίζετε να διοικείτε το Δήμο μας, δεν μας αφήνουν άλλα περιθώρια από το να πράξουμε το ηθικό χρέος που έχουμε απέναντι στο Λαό που μας στήριξε και συνεχίζει να είναι δίπλα μας.

Για μία ακόμη φορά κάνουμε γνωστό ότι ...δεν συμφωνούμε με το μοντέλο της Διοίκησης που έχετε επιλέξει, δεν υιοθετούμε τις πρακτικές σας, ούτε μπορούμε να συνεχίσουμε να απολογούμαστε στην κοινή γνώμη για τις δικές σας ευθύνες και παραλείψεις και την έλλειψη στρατηγικής, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι όντας μέλη της πλειοψηφίας συναινούμε, έστω και δια της σιωπής μας, στις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Συγκεκριμένα
Δεν συμφωνούμε με το χειρισμό σας στο θέμα των αναθέσεων των τελευταίων ημερών. Δεν είναι δυνατό από τη μια να μας λέτε ότι προστατεύετε το δημόσιο συμφέρον και το δημοτικό ταμείο και από την άλλη να ανακαλείτε με βαρύγδουπες ανακοινώσεις την κατά τα άλλα σύννομη απόφασή σας εξαιτίας της επίκλησης δημοτικών συμβούλων περί οικονομικού σκανδάλου. Εφόσον όλα έγιναν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γιατί ανακαλείτε την απόφασή σας με αποτέλεσμα τελικά να ζημιωθεί το δημοτικό ταμείο όπως υποστηρίζετε σε σημερινό δημοσίευμα?
Απορρίπτουμε με απόλυτο τρόπο τις αναθέσεις σε δημοτικούς συμβούλους άνω των επιτρεπόμενων ορίων. Η δε ανάκλησή τους προφανώς, δείχνει επιπολαιότητα ή και πανικό.
Μας βρίσκουν αντίθετους οι χειρισμοί σας σε σοβαρά θέματα που ταλανίζουν την πόλη μας και ιδιαίτερα αυτό της Μαρίνας Μεσολογγίου. Χειρισμοί που μας σέρνουν σήμερα σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες και σειρά προανακριτικών διαδικασιών για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε « ελέφαντες ». Όλα είναι απόρροια των άστοχων δικών σας πρωτοβουλιών και αποφάσεων και κόντρα στη δική σας παλαιότερη τοποθέτηση ότι «ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας». Σχετικά με τις δικές μας αποφάσεις κατά την τρίμηνη Διοίκηση της Μαρίνας, στις οποίες σαφώς και είχατε πλήρη ενημέρωση των ενεργειών μας, περήφανα και εντίμως αναφέρουμε ότι πράξαμε κατά συνείδηση και έχοντας πλήρως την κάλυψη της κείμενης νομοθεσίας, κάτι εξάλλου που θα αποδειχθεί και στα Δικαστήρια. Εξάλλου η άστοχη εμπλοκή μας, στην οποία μας οδηγήσατε, σύντομα έλαβε τέλος και ουδεμία ευθύνη μπορούμε να έχουμε για το σημερινό κατήφορο της επένδυσης. Μάλλον εσείς πρέπει να δώσετε εξηγήσεις στο Λαό του Μεσολογγίου και στους επισκέπτες που απορούν με την κατάντια της μεγαλύτερης αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου.
Επιπόλαιος είναι και ο χειρισμός σοβαρών θεμάτων όπως της ΔΕΥΑΜ, της αδειοδότησης της Αγίας Τριάδας για τα ιαματικά Λουτρά, του Παλιού Νοσοκομείου, των θεμάτων λιμανιού και της ομηρίας των επιχειρηματιών, της υποβάθμισης της Λιμνοθάλασσας, της εγκατάλειψης των υπόλοιπων δημοτικών ενοτήτων με αντίμετρα τις αυτονόητες παρεμβάσεις σε θέματα καθημερινότητας που έπρεπε χθες να πράξετε αλλά και γενικότερα θέματα διαχείρισης των οικονομικών πόρων, καθώς η εκάστοτε διοίκηση πρέπει να βάζει προτεραιότητες, να ιεραρχεί τις ανάγκες της και με βάση αυτές να δαπανά τα χρήματα των δημοτών της.
Βέβαια η διαφωνία μας έγκειται στο βαθμό που μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει πραγματικά, καθώς υπάρχει και υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης σχεδόν σε όλα τα θέματα. Μόνο ανακοινώσεις και θριαμβολογίες του Επικεφαλής συνοδευόμενες από μακέτες στον τοπικό τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι πλέον να περιμένουμε τις οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν εκ νέου προβλήματα τη στιγμή που όλο το τελευταίο διάστημα εμφανιζόμαστε εντελώς τυπικά ως μέλη του συνδυασμού «Δήμος για τα Παιδιά μας». Παρακαλούμε από εδώ και στο εξής να ασχολείστε αποκλειστικά με το δημοτικό έργο και οι οποιεσδήποτε τοποθετήσεις σας για τα άτομά μας, να αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις θέσεις μας σε θέματα του Δήμου. Δεν τιμούν κανένα οι επιθέσεις και οι χαρακτηρισμοί επί του προσωπικού.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι συμπολίτες μας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Νόμου 3852/2010 και του άρθρου 94 παρ. 4 του ΚΔΚ, δηλώνουμε – καταθέτουμε την ανεξαρτητοποίησή μας από τη Δημοτική παράταξη «Δήμος για τα Παιδιά μας», με την οποία αναδειχτήκαμε σ’ αυτή δημοτικοί σύμβουλοι στις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου του έτους 2014.

Με βάση τα παραπάνω και μόνο για τη σημερινή συνεδρίαση αποχωρούμε δηλώνοντας την έντονη δυσαρέσκειά μας και την ενόχλησή μας από τα τελευταία γεγονότα.
Να είναι βέβαιοι οι δημότες ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές και τις αξίες για τις οποίες μας ψήφισαν και μας έστειλαν στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου να εκπροσωπούμε τα δικά τους συμφέροντα. Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε δημόσια τους συλλογισμούς μας, να στηρίζουμε-επικροτούμε ιδέες και δράσεις προς την σωστή κατεύθυνση, να ασκούμε καλοπροαίρετη κριτική, να καταθέτουμε προτάσεις και να προσπαθούμε για το καλό της πόλης.
Το οφείλουμε σε όλους τους συνδημότες μας …για να μπορούμε να τους κοιτάζουμε στα μάτια.

ΟΙ ΔΗΛΩΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος Σπυρίδων
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

«Σήκωσαν» από κατάστημα στο Αιτωλικό υδραυλικό υλικό αξίας 40.000 ευρώ

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος αγνώστων δραστών, οι οποίοι από 23-5-2017 έως 25-5-2017 παραβίασαν εξωτερική πόρτα περίφραξης καταστήματος στο Αιτωλικό, το οποίο ...δε λειτουργεί από τα τέλη του 2015 και αφαίρεσαν υδραυλικό υλικό, συνολικής αξίας (40.000) ευρώ. Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Το καλύτερο βιογραφικό της χώρας
http://kafeneio-gr.blogspot.gr/2017/05/blog-post_121.html#.WSXFbPmLS9J
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τον έδωσε στεγνά ο Μαρτίνης: Μεθόδευσε το ξεπούλημα του Ντυνάν! Στο φως το άκρως εμπιστευτικό έγγραφο

Στη δικογραφία για το ξεπούλημα του Νοσοκομείου Ντυνάν υπάρχει ένα τριμερές σύμφωνο με ρήτρα εμπιστευτικότητας που έχει συνταχθεί στις 28 Μαρτίου 2014

Μυστικό μνημόνιο κατανόησης με την υπογραφή του Άδωνι Γεωργιάδη, που δεν πρωτοκολλήθηκε ποτέ, και αφορούσε τη μεθόδευση για την πώληση του Ντυνάν σε θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στη δικογραφία που έχει σχηματίσει ο εισαγγελέας Αντώνης Ελευθεριανός. Το εν λόγω έγγραφο φέρεται να μην έχει πρωτοκολληθεί (!) και η Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία θα πρέπει να το αναζητήσει είτε από τον Άδ. Γεωργιάδη είτε από τους άλλους συνυπογράφοντες.

Συγκεκριμένα, στη δικογραφία για το ξεπούλημα του Νοσοκομείου Ντυνάν υπάρχει ένα τριμερές σύμφωνο με ρήτρα εμπιστευτικότητας που έχει συνταχθεί στις 28 Μαρτίου 2014. Το σύμφωνο φέρεται να υπογράφηκε από τον τότε υπουργό Υγείας Άδ. Γεωργιάδη, το Νοσοκομείο Ντυνάν και την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αγόρασε το Ντυνάν μέσω ...θυγατρικής της.Ζητήθηκε να μην πρωτοκολληθεί;

Το ενδιαφέρον είναι ότι το σύμφωνο όχι μόνο έχει ρήτρα εμπιστευτικότητας, αλλά, σύμφωνα με παλιότερο έγγραφο του Δ.Σ. του Ντυνάν, φέρεται να μην πρωτοκολλήθηκε με απαίτηση Γεωργιάδη!

Ο προφυλακισμένος σήμερα πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Ιδρύματος Ντυνάν Ανδρέας Μαρτίνης ισχυρίζεται ότι στο μυστικό σύμφωνο περιγράφεται η διαδικασία με την οποία θα γινόταν η εκποίηση του Ντυνάν – κάτι που έγινε στις 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίμαχο σύμφωνο έχει ζητηθεί από την Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία, η οποία συνεδριάζει σήμερα, αλλά είναι άγνωστο αν έχει σταλεί. Σε αυτή την περίπτωση, η Εξεταστική μπορεί να το αναζητήσει ακόμη κι αν μετέλθει των μεθόδων της ανακριτικής αρχής. Πάντως, η Επιτροπή είναι σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Ντυνάν αλλά και τον εισαγγελέα Ελευθεριανό για την αποστολή όλων των εγγράφων.Κλήση Ανδ. Μαρτίνη

Η Εξεταστική στη σημερινή της συνεδρίαση εκτιμάται ότι θα καλέσει τον Ανδ. Μαρτίνη για να καταθέσει, καθώς έχει αποφασιστεί να ξεκινήσει από τη διερεύνηση της πώλησης του Ντυνάν.

Παράλληλα, η Εξεταστική αναμένεται να εξετάσει και την δικογραφία που αφορά τις «αρθροσκοπήσεις Σαλμά» που τιμολογήθηκαν επί υπουργίας Βορίδη. Με βάση την Υπουργική Απόφαση Βορίδη που εκδόθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2014, η τιμολόγηση κάθε αρθροσκόπησης ήταν 1.500 ευρώ. Η απόφαση Βορίδη αναιρέθηκε τον Μάρτιο του 2015 και κατέβηκε στα 150 ευρώ. Όμως μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα έγιναν 550 «ακριβές» αρθροσκοπήσεις που τιμολογήθηκαν συνολικά στα 825.000 ευρώ, αντί για 82.500 ευρώ!

Ενδιαφέρον έχει και ο «μίτος της Αριάδνης» για το πώς φτάσαμε στην υπογραφή της Υπουργικής Απόφαση Βορίδη, που ενδεχομένως δείχνει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Όλα ξεκίνησαν από εισήγηση επιτροπής, συνεχίστηκαν με εισήγηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και, τούτων δοθέντων, προχώρησαν με γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ προς τον υπουργό.

Πουλακίδας Κώστας

http://www.epikairo.com/ton-edose-stegna-o-martinis-methodefse-to-xepoulima-tou-ntynan-sto-fos-to-akros-ebisteftiko-engrafo/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Εμπιστευτικό έγγραφο - σοκ του ESM! Καμία ελάφρυνση χρέους και εξοντωτικά πλεονάσματα για... πάντα

Αυτά τα ξέρουμε από το καλοκαίρι του 2015. Τα ήξερε και Ο Τσίπρας που σήμερα μας φόρεσε τέταρτο μνημόνιο δήθεν για μείωση του χρέους. Μας έμεινε το νέο Μνημόνιο!

Από newsit:

Ελλάδα δεν θα χρειαστεί ελάφρυνση του χρέους από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης αν εξακολουθήσει να έχει πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 3% του ΑΕΠ για τα επόμενα 20 χρόνια, φέρεται να αναφέρει εμπιστευτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters....
Το έγγραφο, που έφτασε στα χέρια του Reuters, προετοιμάστηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης αλλά και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της Δευτέρας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία εξαιτίας του χάσματος μεταξύ των θέσεων του ΔΝΤ και της Ευρωζώνης για την μελλοντική ανάπτυξη και τα πλεονάσματα της Ελλάδας.

Η ομάδα των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών υπό τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, επιμένει ότι το αν η Ελλάδα χρειάζεται επιπλέον ελάφρυνση του χρέους, μπορεί να αποφασιστεί μόνο όταν ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα, στα μέσα του 2018.

Αντίθετα, το ΔΝΤ πιστεύει πως η ανάγκη για διάσωση είναι ξεκάθαρη από ...τώρα. Αν το πρώτο σενάριο προκριθεί, το έγγραφο καταλήγει ότι δεν χρειάζεται καμία ελάφρυνση χρέους, αρκεί η Αθήνα να κρατήσει το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ ή και περισσότερο μέχρι το 2032 και πάνω από 3% μέχρι το 2038!

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τονίζει ότι τόσο μεγάλη περίοδος υψηλών πλεονασμάτων δεν είναι άνευ προηγουμένου: Η Φινλανδία, για παράδειγμα, είχε πρωτογενές πλεόνασμα 5,7% για περισσότερα από 11 χρόνια μεταξύ 1998-2008 και η Δανία 5,3% για 26 χρόνια από το 1983 ως το 2008.

Η δεύτερη επιλογή με το πρώτο σενάριο θέλει την Ελλάδα να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ελάφρυνση του χρέους με βάση την συμφωνία του Μάη του 2016. Τότε η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2022 τα οποία θα μπορούν έπειτα να μειωθούν στο 2% μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030 και έπειτα στο 1,5% μέχρι το 2048, δίνοντας έναν μέσο όρο 2,2% από το 2023 ως το 2060.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η μέγιστη δυνατή ελάφρυνση του χρέους που θα τεθεί στο τραπέζι είναι μια επέκταση της μέσης σταθμισμένης ωρίμανσης των δανείων κατά 17,5 χρόνια από τα τρέχοντα 32,5 χρόνια, με τα τελευταία δάνεια να λήγουν το 2080.

Ο ESM θα περιόριζε τις αποπληρωμές δανείων από την Ελλάδα στο 0,4% του ΑΕΠ ως το 2050, θέτοντας πλαφόν στο επιτόκιο των δανείων στο 1% ως το 2050, ενώ θα αγόραζε το 2019 τα δάνεια 13 δισ. ευρώ που οφείλει η Ελλάδα στο ΔΝΤ, τα οποία έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό του ESM.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα περιόριζαν τις ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας στο 13% ως το 2060, και θα μείωναν το λόγο χρέους προς ΑΕΠ στο 65,4% το 2060, από περίπου 180% στην παρούσα φάση.

Το ΔΝΤ πιστεύει πως τέτοια οικονομική ανάπτυξη και υποθέσεις για πρωτογενή πλεονάσματα είναι μη ρεαλιστικά για μια χώρα όπως η Ελλάδα που οι νομοθετικοί θεσμοί είναι αδύναμοι και η παραγωγικότητα χαμηλή.

Το δεύτερο σενάριο είναι βασισμένο στις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για μέση ανάπτυξη 1% και επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα 1,5% από το 2023, έπειτα από 5 χρόνια με 3,5%. Το σενάριο αυτό προβλέπει ότι το ελληνικό χρέος θα αυξάνεται διαρκώς από το 2022 και έπειτα, αγγίζοντας το 226% του ΑΕΠ το 2060.

Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει τότε να ανακεφαλαιοποιηθούν εκ νέου και οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα ανέρχονται στα τέλη της δεκαετίας του 2020 πάνω από το 15% του ΑΕΠ που έχουν υποσχεθεί οι υπουργοί της Ευρωζώνης, υπερβαίνοντας το 50% το 2060. Για να γίνει το ελληνικό χρέος βιώσιμο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η Ευρωζώνη θα πρέπει να δώσει στην Ελλάδα μια βαθύτερη ελάφρυνση από αυτήν που προσέφερε τον Μάιο του 2016, κάτι που οι Ευρωπαίοι υπουργοί απορρίπτουν.

Το σενάριο του ΔΝΤ προβλέπει ακόμα την αντικατάσταση των ακριβών δανείων του ΔΝΤ προς την Ελλάδα με φθηνότερη πίστωση της Ευρωζώνης και μεταφορά των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που θα αγοραστούν από τις κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης στην πίσω στην Αθήνα.

Το τρίτο σενάριο, προσπαθεί να συγκεράσει τα δύο πρώτα, προβλέποντας μέση ανάπτυξη 1,25%, πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% ως το 2022 και σταδιακή υποχώρησή του στο 1,8% για την περίοδο 2023-2060. Στο σενάριο αυτό, το ελληνικό χρέος θα γινόταν βιώσιμο με μια επιμήκυνση των μέσων ωριμάνσεων των ευρωπαϊκών δανείων κατά 15 έτη. Ο ESM θα περιόριζε τις αποπληρωμές δανείων από την Ελλάδα στο 0,4% του ΑΕΠ ως το 2050, θέτοντας πλαφόν στο επιτόκιο των δανείων στο 1% ως το 2050.

ΠΗΓΗ: Reuters

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

“Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό του κεφαλιού” σου κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟ!

Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό του κεφαλιού” σου κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟ!
Μετά τους εντολοδόχους του και επειδή η κατάσταση ζέχνει επικινδύνως, ανέλαβε πανικόβλητος ο ίδιος την υπηρεσία επικοινωνιακής συσκότισης, μήπως και συμμαζευτούν τα ασυμμάζευτα.

ΜΑΤΑΙΑ.
Τι μας είπε λοιπόν σήμερα;  «Πως ανακαλεί και τις δύο αποφάσεις και αποφασίζει την άσκηση ενδίκων μέσων». (Δείτε εδώ)
ΓΙΑΤΙ;
Δηλαδή δεν ισχύουν τα όσα υπέροχα μας είπαν πριν λίγες μέρες οι κ. κ. Καρβέλης καιΜπουσμπουρέλης, ότι δηλαδή «ακολουθήθηκε, κατά πάγια πρακτική, μια απόλυτα νόμιμη και διαφανής διαδικασία και μάλιστα επιτεύχθηκε μείωση των αρχικών απαιτήσεων»;
Η απάντηση είναι απλή.
Διότι διατάχθηκε έλεγχος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο οποίος αν συνεχιστεί θα έρθουν όλα στο φως, ενώ είναι δεδομένο πως θα απορριφθούν και οι σχετικές αποφάσεις για τις 130 χιλ. € στον ίδιο επιχειρηματία, μέσω διαταγών πληρωμών με βεβαιώσεις αιρετών.
Και τι μας λέει πως θα κάνει τώρα; Θα πάει στις δικαστικές αίθουσες να κάνει ΤΩΡΑανακοπή στις «νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες» των διαταγών πληρωμών που πριν είχε υιοθετήσει και μάλιστα μας θέλει και μάρτυρες. Ο στρουθοκαμηλισμός στο μεγαλείο του!
Να έρθουμε και στον Άρειο Πάγο, αφού πρώτα όμως απαντήσεις στα ερωτήματα μαςκαι μας γνωστοποιήσεις όλα τα στοιχεία που σου ζητήσαμε δημοσίως, καθώς και εκείνα που σου αιτήθηκε εδώ και δυο εβδομάδες η Αποκεντρωμένη και ακόμη δεν έχεις παραδώσει.
Γι’ αυτό λοιπόν σου προτείνουμε πριν πάμε στα δικαστήρια, με τα οποία έχεις εμμονή, όπως λέει και ο Μπρούμας, να έρθει το θέμα στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, πλήρες και με όλα τα στοιχεία σε δημόσια διαβούλευση. Αναμένουμε την απάντηση σου…
Όσο για τ’ άλλα που αφορούν το «βρώμικο παρελθόν» μας, σας τα είπαμε και στην απάντηση μας στις 4 Μαΐου.
«ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ και στη ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΕΔΩ και ΤΩΡΑ και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ».
Εσύ όμως συνεχίζεις, όπως κάνεις σχεδόν 3 χρόνια τώρα, τα αόριστα συκοφαντικά υπονοούμενα, τις διαδόσεις και τη σπέκουλα. Σήμερα για το Λιμενικό Ταμείο καθώς και για κάποιο δίχως όνομα ξενοδοχείο στο οποίο έγιναν αναθέσεις (από ποιόν και Πότε; Και επιπλέον: Ποιος καλέστηκε και από ποιόν, σε ποιο δικαστήριο για να υπερασπιστεί το δήμο;). φοβάσαι κάτι και αποφεύγεις να γίνεις συγκεκριμένος;
Σε έχουμε μάθει πλέον. Την επόμενη εβδομάδα κάποια άλλη λάσπη….
Ελεεινός πολιτικός ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΙΣΜΟΣ δίχως όρια.
Για επίλογο, μια απλή ερώτηση: Θα ανακαλέσεις και τις άλλες, τις ΠΟΛΛΕΣ, αποφάσεις μη άσκησης των ένδικων μέσων από το δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα κατά διαταγών πληρωμών ιδιωτών ή όχι;
Σκέψου τι θα απαντήσεις, γιατί «πίσω έχει η αχλάδα την ουρά»…

Κατσούλης Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος & Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
Παπαδόπουλος Πάνος - Δημοτικός Σύμβουλος & Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Π.Κ. :
Όσον αφορά τα σχόλια σου για τα «συχνά ποινικά δικαστήρια» μου, ξέρεις πως η μισή αλήθεια που λες είναι το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΟΥ ΨΕΜΑ.
Αποκρύπτεις πως:
ΑΣε όλα όσα έγιναν μέχρι σήμερα υπάρχουν ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
Β) Σε όλα ήμουν κατηγορούμενος γιατί υπερασπίστηκα το συμφέρον του δήμου,απέναντι σε ιδιωτικές επιδιώξεις που σήμερα έχουν γίνει ο κανόνας της δημοτικής σου αρχής.
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

μη φαρμακωθούμε ...κιόλας

Ελλην Φορολογούμενος

Τραγική ηθοποιάρα Κατερίνα Χέλμη σαν Μαρίνα στα «Κόκκινα Φανάρια» του Βασίλη Γεωργιάδη, εν έτει 1963, απειλεί εις μάτην τον προφανέστατα γάιδαρο νταβατζή της... Ντόρη (Κώστα Κούρτη): «Μη φύγεις Ντόρη μου, μη φύγεις! Θα φαρμακωθώ Ντόρη...» σε μια σκηνή που άνετα την λες κλασική. Δεν ήμουν τότε εκεί - δεν ξέρω.


Σαν απειλή βέβαια, και δη για γκομενικά, κυκλοφορούσε παλαιόθεν. Το βεβαιώνει π.χ. ο Ρούκουνας στο άσμα «Ξενιτιά Μαγκούφα» του 1935.
Αλλά σήμερα το κόβω κατάχλωμο αυτό το «Θα φαρμακωθώ» να το πάρουν περισσότεροι στα... τραγικά, απ’ όσοι στην πλάκα.


Κι όμως ο Σόιμπλες αφού μάλωσε - για το χρέος της Ελλάδας , και καλά - με τον ηγέτη της Γαλλίας, του ΔΝΤ , των ΗΠΑ , των Σοσιαλδημοκρατών , των αριστερών , των φιλελευθερων , των Ιταλών ...φσσσς και φήμες τον φέρουν να έχει αρπάξει την μονάκριβη θυγατέρα του Λίαμ Νίσον (ξέρετε αυτόν στην ταινία η "αρπαγή 1-2-3 ") , γενικώς έχει τσατίσει κόσμο και κοσμάκη , τους πάντας και δια πάντα. Απειλεί την χώρα μας και...... αμφισβητεί τα συμφωνηθέντα.


Μ΄αυτά και μ΄αυτά πήγαμε γιουρογκρουπ και ψες και υιοθετήσαμε τη γραμμή της εγκαταλελειμμένης Χέλμη-Μαρίνας και πηραμε και οτιδήποτε εξαρτησιογόνο που μπορεί να παίζει σε μια καταναλωτική κοινωνία που πλέον καταπίνει μεν πολλά και διάφορα φαρμάκια, αλλά θα πρέπει ενίοτε να εκτοξεύει βιτριόλι ή και να διαολοστέλνει ,και να μην το κάνει πλέον από προδομένη καψούρα , αλλά από αγάπη για το λαό της.

http://kafeneio-gr.blogspot.gr/2017/05/blog-post_427.html#.WSR05fmLS9J
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Καραπανισμός αταίριαστος στο Μεσολόγγι

Του Βασίλη ΜπρούμαΑποκαλυπτική της πολιτικής τραγωδίας που βιώνει ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, εξαιτίας του ενοίκου του άνω ορόφου του Ραδιομεγάρου, είναι, πέραν των άλλων, η με καθυστέρηση δύο εβδομάδων(!) (μη) απάντηση του ίδιου στα δέκα απλά, ουσιαστικά και σημαντικά για το δημόσιο συμφέρον ερωτήματα, που του είχαν θέσει οι δύο αρχηγοί της αντιπολίτευσης,

 Πάνος Κατσούλης και Πάνος Παπαδόπουλος, σχετικά με τις αναθέσεις και τις νομότυπες διαδικασίες. Αποκαλύφθηκε, ταυτόχρονα, η κρυφή επιθυμία, ο ευσεβής πόθος του Νίκου Καραπάνου να ήταν πολιτικά ανύπαρκτη, όχι να κάνει τη δουλειά της, η δημοτική αντιπολίτευση, καθώς και η νοοτροπία και η τάση του, για πολλοστή φορά, να ποινικοποιεί το δημόσιο λόγο, να καραδοκεί για «συκοφάντες», επιτιθέμενος ο ίδιος ακριβώς με αυτόν τον αηδιαστικό τρόπο, θεωρώντας αυταπατώμενος πως έχει κάποια ιδιότυπη ασυλία. Είναι ξεκάθαρο, πλέον, ποια είναι τα όρια των δυνατοτήτων του, της αντίληψης, της ιδεολογίας και της ...πολιτικής του.

Απαντάει με ανοησίες για «στημένη προπαγάνδα», ότι δήθεν οι «άλλοι» διαστρέφουν συνειδητά την αλήθεια που αυτός αντιπροσωπεύει, και δήθεν «επιχειρούν να σπιλώσουν συνειδήσεις», έργο στο οποίο ο ίδιος επιδίδεται συστηματικά και με ατιμία. Κι ενώ ο ίδιος δεν κάνει άλλη δουλειά από μηνύσεις, κατηγορεί τον Πάνο Κατσούλη που προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον. Με χοντροκομμένο και υποκριτικό τρόπο, με δικονομικές σοφιστείες και κουτοπόνηρες υπεκφυγές προσπαθεί να βγει κι από πάνω.


 Θρασύδειλος, κάνει τάχα ότι παίζει πινγκ πονγκ και υποκρίνεται πως υπερασπίζεται αυτά ακριβώς που καταπατά. Σε μια άλλα αντ’ άλλων και χαμηλού επιπέδου σχετική τοποθέτησή του, στήνει δήθεν αντιπαράθεση, διαπράττοντας ο ίδιος ακριβώς εκείνα για τα οποία με θρασύτητα κατηγορεί τους αντιπάλους του. Καμιά απολύτως σοβαρότητα. «Ξεπεσμός», κατ’ αυτόν, η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος! Τον πονούν, πάντως, πολύ οι δημοκρατικές διαδικασίες, ο δημόσιος έλεγχος και οι απανωτές «καρπαζιές» που εισπράττει, τη μία μετά την άλλη. Ψάχνει για συνενόχους, που φαντάζεται ότι υπάρχουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν βρίσκει, και ποντάρει στη συνενοχή, που δεν του βγαίνει. Τα δημόσια ερωτήματα για τη διαφάνεια και τη νομιμότητα τα αντιμετωπίζει ως κατηγορίες και συκοφαντίες – άβυσσος η ψυχή. Εντούτοις, μετά τις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης, με την ουρά στα σκέλια, ανακαλεί τις αποφάσεις του και καταφεύγει σε ένδικα μέσα, την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος.

Πάγια τακτική του ο αποπροσανατολισμός. Θα επιθυμούσε «τιμωρία» των αντιπάλων του, έτσι, χωρίς λόγο, για παραδειγματισμό. Θλιβερός ο ρόλος του, ανεκδιήγητος. «Ελεεινός πολιτικός χαμαιλεοντισμός χωρίς όρια», όπως πολύ εύστοχα του αποδίδεται από τον Πάνο Κατσούλη. Λασπολόγος, με αόριστα συκοφαντικά υπονοούμενα, με διαδόσεις και σπέκουλα προσπαθεί άνανδρα να δημιουργήσει εντυπώσεις. Και βέβαια, δεν τον παίρνει κανείς πλέον στα σοβαρά. Χώρια του ηθικού πλεονεκτήματος που χτίζει η αντιπολίτευση, δικαιωμένη εκ των πραγμάτων. Ας γνωρίζει ο «άρχοντας του κοπανιστού αέρα και της κενότητας» πως έτσι που προετοιμάζεται η «Ομάδα» Κατσούλη – Παπαδόπουλου για μια ανηλεή σύγκρουση μαζί του θα αποφασίζει χωρίς να λογαριάζει το όποιο κόστος και χωρίς να παίζει κανενός είδους μικροπολιτικά παιχνίδια, μπροστά στην υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Κι όποιος αντέξει

Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση πως η διοίκηση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου βρίσκεται σε πολύ άσχημα χέρια. Δεν είναι μόνο πως ο επικεφαλής δεν έχει την «ακτινοβολία», τον «όγκο», το «ειδικό βάρος», το «πολιτικό διαμέτρημα» που θα ’πρεπε κανονικά να αντιστοιχεί στη θέση αυτή. Δεν είναι μόνο που αποδεικνύεται απολύτως ανεπαρκής σε σχέση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της συγκυρίας. Μέχρι τώρα μιλάμε μόνο για παρωνυχίδες της μεγάλης ντροπής για το Μεσολόγγι. Πρέπει να περιμένει κανείς τα χειρότερα - κυριολεκτικά τα χειρότερα. Ο Καραπανισμός είναι το τελευταίο στάδιο του ξεπεσμένου και αηδιαστικού πολιτικαντισμού, ό,τι χειρότερου αντιπροσωπεύει το πολιτικό κατεστημένο, ο παλαιοκομματισμός και ο τυχοδιωκτισμός. Γι’ αυτό μοιάζει πλέον τραβηγμένη από τα μαλλιά κάθε προσπάθεια, κάθε εικόνα, κάθε υποστήριξη δήθεν παραβιαζόμενου ατομικού δικαιώματός του, ό,τι θετικό προβάλλεται για να σταθεί με το ζόρι ο Νίκος Καραπάνος. Δε μπορεί να σταθεί πλέον με τεχνικές ενέσεις. Δεν τον εμπιστεύεται κανείς, δεν πείθει, δεν εμπνέει κανέναν και είναι και επικίνδυνος.

Μετά την αναίσχυντη πορεία των δημοτικών πραγμάτων από το 2014 και μετά, μέσα από τα έργα και τις ημέρες της παρούσας δημοτικής αρχής, βλέπουμε να σπαταλιέται, να εξευτελίζεται η εικόνα, η ιδέα του Μεσολογγίου, η ηθική παράδοσή του, η αγωνιστική του διάσταση, αυτό που νομίζαμε αιώνια νιότη και καθημερινή λάμψη του. Οι εποχές δεν βοηθούν πάντα ώστε πολλοί να γίνονται άλλο, κατά όπως έδειχνε η νιότη τους. Όμως, στην περίπτωση του Νίκου Καραπάνου, έφυγε ανεπιστρεπτί η νιότη και η «παιδική αθωότητα» που έδειχναν, έτσι κι αλλιώς, ότι δεν θα μπορούσε να γίνει άλλος, να είναι άλλος.

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Παράδειγμα προς αποφυγή, ο Βιολογικός του Αιτωλικού (άρθρο σε Αγρινιώτικη ιστοσελίδα)
Τουλάχιστον ας μην γίνει πρότυπό μας ο βιολογικός του Αιτωλικού


Το γεγονός ότι, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο ΕΣΠΑ, ο δήμος Αγρινίου προσπαθεί τα τελευταία πέντε χρόνια να ολοκληρώσει τη διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού είναι μέγα πρόβλημα. Του οποίου φυσικά η ρίζα είναι ότι το συγκεκριμένο έργο επιλέχθηκε να δημοπρατηθεί με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, μία μέθοδο που ακόμη και οι εργοληπτικές ενώσεις έχουν επικρίνει.

Από εκεί και πέρα βέβαια οι αυτοδιοικητικοί ανάλογα με τη θέση τους θα πουν τα δικά τους…. Θέματα όμως υπάρχουν και με την υπάρχουσα λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Δημοσίως τουλάχιστον όμως δεν φαίνεται να απασχολεί ιδαίτερα το θέμα κανέναν.

 Όμως θέμα υπάρχει, γιατί τα στοιχεία που δημοσιεύονται τόσο από το Υπ. Περιβάλλοντος όσο και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δείχνουν μεν μια ικανοποιητική εικόνα για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, δείχνουν όμως και ότι η απονιτροποίηση δεν λαμβάνει χώρα σε ικανοποιητικό ποσοστό, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος των τιμών του ολικού αζώτου να υπερβαίνει τα οριζόμενα από τη περιβαλλοντική αδειοδότηση όρια.

 Σημειώνεται ότι όποια επιβάρυνση προκύπτει από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ καταλήγει στον Αχελώο. Τώρα, αν κάποιοι νομίζουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ή ό,τι είναι μικρό πρόβλημα, είναι δικαίωμά τους, ας μην όμως γίνει πρότυπό μας και ο βιολογικός του Αιτωλικού που υπολειτουργεί γιατί τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε στη λιμνοθάλασσα.
http://www.agrinioculture.gr/2017/05/18/toulachiston-as-min-gini-protipo-mas-o-viologikos-tou-etolikou/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...