Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Ρυθμίσεις και... haircut σε καταναλωτι​κά δάνεια


Σε... haircut στα καταναλωτικά δάνεια προχωρούν τράπεζες, σε μια προσπάθεια να εισπράξουν τα καθυστερούμενα δάνεια.

Η στάση πληρωμών από μεγάλη μερίδα καταναλωτών προς τις τράπεζες, για οφειλές που προέρχονται κυρίως από προϊόντα καταναλωτικής πίστης (κάθε είδους δάνεια και πιστωτικές κάρτες), οδηγεί τις τράπεζες σε δύο λύσεις:

Κατά πρώτον, καλούν τους πελάτες που βρίσκονται σε καθυστέρηση –πάνω από 3 μήνες- να προχωρήσουν σε ρύθμιση. Κατά δεύτερον, προχωρούν σε... γενναίο haircut της αρχικής οφειλής, προκειμένου να...
εισπράξουν έστω ένα τμήμα του χρέους, που ήδη έχει βγει στο «κόκκινο».

Για παράδειγμα, ξένη τράπεζα πουδραστηριοποιείται στη χώρα ενημερώνει (τηλεφωνικά και εγγράφως) τους πελάτες της που βρίσκονται σε καθυστέρηση και έχουν απλήρωτες δόσεις από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες ότι «κόβει» από το ποσό της οφειλής τόκους και πανωτόκια, ζητώντας να πληρωθεί για το ποσό που αφορά την αξία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με την πιστωτική κάρτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για συνολική οφειλή (με τόκους υπερημερίας) της τάξης των 15.000 ευρώ η τράπεζα ζητά να εισπράξει σχεδόν τα μισά.

Σύμφωνα με εκπροσώπους καταναλωτικών οργανώσεων η απόφαση αυτή εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές, αφού ο μεν καταναλωτής μπορεί να εξοφλήσει το πραγματικό ποσό οφειλής (δηλαδή την αξία των συναλλαγών του με το νόμιμο τόκο), η δε τράπεζα να εισπράξει το «χαμένο» ποσό. Και κυρίως υπογραμμίζουν περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια, και οι τράπεζες έχουν υποχρεωθεί να εισπράξουν από τους καταναλωτές τα ποσά των συναλλαγών χωρίς την επιβάρυνση από τόκους υπερημερίας και ανατοκισμούς.

Επιπλέον η δικαστική εμπλοκή είναι χρονοβόρα, ενώ με τον τρόπο αυτό η οφειλή εισπράττεται άμεσα., που είναι και το ζητούμενο για τις τράπεζες αυτή τη στιγμή.

Στην περίπτωση των ρυθμίσεων, οι τράπεζες συγκεντρώνουν το χρέος, και προσφέρουν στον καταναλωτή μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής και χαμηλό επιτόκιο, ώστε η δόση να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του δυνατότητες.

Επίσης, συχνά πριμοδοτούν τους πελάτες που προχώρησαν στη ρύθμιση και αποπληρώνουν την οφειλή με επιπλέον ποσό. Αν για παράδειγμα το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής είναι 150 ευρώ και ο πελάτης καταβάλλει 200 ευρώ, τα επιπλέον 50 ευρώ διπλασιάζονται και αφαιρούνται 100 ευρώ από το αρχικό κεφάλαιο οφειλής.

Και όπως λένε τραπεζικά στελέχη, στις περισσότερες περιπτώσεις οι λύσεις και οι προσφορές των τραπεζών για τις ρυθμίσεις οφειλών είναι μακράν πιο συμφέρουσες, ακόμα και από τις ρυθμίσεις που έχει εισαγάγει το νέο πτωχευτικό δίκαιο για τους ιδιώτες.

http://bankwars.blogspot.com/

http://ksipnistere.blogspot.com/2011/02/haircut.html
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

οικονομικη κριση

Oikonomiki_krisi http://ellasnews2011.blogspot.com/
http://ksipnistere.blogspot.com/2011/02/blog-post_9600.html
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

1826. Η Πτώση του Ντολμά


(ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ. Ανδρ.Σ.Δημητρίου-1929)

Κατ’ αφήγηση του διασωθέντα πολεμιστή της μάχης του Ντολμά Αναστασίου Κτιστόπουλου ή Κτίστης.


Την μεσημβρίαν της 27 Φεβρουαρίου 1826 ο Χουσείν Βέης διέταξε την επίθεσιν και αμέσως ίδωμεν τάγμα Αράβων και όμοιον Αλβανών εκ των έξωθι του Αιτωλικού πολιορκητών, τα οποία ορμηθέντα δια της πεδιάδος Φοινικιάς συνεπλάκησαν μετά των υπερασπιστών του Ντολμά οίτινες βάλλοντες ευστόχως και βοηθούμενοι υπό του πυροβολείου μας επέφεραν τοιαύτην φθοράν εις τους εχθρούς, ώστε ούτοι πτοηθέντες υπεχώρησαν σχεδόν ατάκτως. Την επομένην από πρωίας επαναλαμβάνεται η επίθεσις δι’ ενός τάγματος Αράβων και Τούρκων ιππέων, αλλ’ οι υπερασπισταί του Ντολμά ανθίσταται αποτελεσματικώς. Μετά σφοδράν μάχην οι εχθροί κλονίζονται, δειλιούν και επί τέλους υποχωρούν και αύθις ατάκτως αφήσαντες την πεδιάδα Φοινικιάς πλήρη πτωμάτων. Κατά την στιγμήν ταύτην φθάνει έφιππος εις Φοινικιάν μετά του επιτελείου του ο Ιμβραήμ, όστις ιδών την άτακτον οπισθοχώρησιν των Τουρκικών στρατευμάτων καθίσταται μανιώδης και διατάσσει αμέσως την επανάληψιν της επιθέσεως δι’ όλης της Τουρκικής δυνάμεως και την σύγχρονον επίθεσιν δια θαλάσσης των παρά την Ξέραν περιπολούντων 36 Τουρκικών πολεμικών λέμβων προς πλευροκόπησιν των αμυνομένων. Αι Τουρκικαί φάλαγγεςυπερασπιζόμεναι υπό των άνω κανιοβολουσών Τουρκικών πολεμικών λέμβων επιτίθενται μανιωδώς κατά του Ντολμά, αλλά πάσαι αι προσβολαί μένουσιν και πάλιν άκαρποι και οι επιτιθέμενοι και πάλιν κλονίζονται. Τότε ο Ιμβραήμ διατάσσει νέαν έφοδον των πεζών, τους δε ιππείς να παρακολουθήσωσι την έφοδον και να φονεύωσι τους οπωσδήποτε δειλιώντας η δεικνύοντας τάσιν προς οπισθοχώρησιν.

Η σύγκρουσις επαναλαμβάνεται και μετ’ ολίγον το έδαφος και η διαχωρίζουσα τον Ντολμάν από της Φοινικιάς στενή και αβαθής αύλαξ πληρούται πτωμάτων. Τότε η μάχη λαμβάνει αγρίαν μορφήν διότι οι εχθροί και υπερασπισταί πατώντες επί πτωμάτων έρχονται εις χείρας. Το πυροβολείο μας, καθίσταται άχρηστον διότι δεν ηδυνάμεθα να διακρίνωμεν τους ημετέρους από τους εχθρούς. Οι Άραβες επιτίθενται δια της λόγχης, οι δε αμυνόμενοι πετάξαντες πλέον τα καριοφύλια, άτινα εκ του διαρκούς πυροβολισμού και της εκμηδενίσεως της αποστάσεως κατέστησαν άχρηστα, ξιφουλκούσι και αντεπιτίθεται δια των ξιφών και γιαταγανίων διαφιλονικούντες το έδαφος σπιθαμήν προς σπιθαμήν.
Ο στρατηγός Γρηγόρης Λιακατάς ξιφήρης προηγείται και επιτίθεται κατά του εχθρού ακάθεκτος, αλλά προχωρήσας υπέρ το δέον πληγώνεται εις το αριστερόν οφθαλμόν και πίπτει. Οι εχθροί ιδόντες αυτόν πίπτοντα ορμούν να τον συλλάβωσι. Εκεί πλέον η σύγκρουσις φθάνει εις το κατακόρυφον διότι οι αμυνόμενοι συγκεντρωθέντες προχωρούν και σώζουσι τον Στρατηγόν όστις μη πληγωθείς βαρέως επιδένει το τραύμα και ορμά και πάλιν επί κεφαλής των πιστών του,αλλά πάσα απώθησης του εχθρού είναι αδύνατος πλέον, διότι τα πληρώματα των 36 Τουρκικών πλοιαρίων αποβάντα εις την ξηράν επιτίθενται εκ των όπισθεν. Η μάχη πλέον μεταβάλλεται εις αλληλοσφαγήν και οι αμυνόμενοι πλήν των Γ.Οικονομόπουλου, Σπύρου Τσάλα, Ιωάννη Σκάκα και του πυροβολητού Αναστ.Κτιστόπουλου, οίτινες κολυμβώντες διεσώθησαν υπό των πολεμικών πλοιαρίων των Αιτωλικιωτών και απεβιβάσθησαν εις την πόλιν με τα σώματα πλήρη τραυμάτων.
Δ.Σ

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Γιουχάισαν τον Πάγκαλο στο Παρίσι . Δείτε το βίντεο


Μετά το Βερολίνο και τον Πρωθυπουργό σειρά πήρε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κος Πάγκαλος και το Παρίσι.

Χθες το βράδυ Έλληνες φοιτητές και εργαζόμενοι στο Παρίσι αποδοκίμασαν την παρουσία του Θόδωρου Πάγκαλου, αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, σε εκδήλωση της ελληνικής φοιτητικής εστίας στο Παρίσι για τον Κώστα Γαβρά , με αποτέλεσμα να τον...οδηγήσουν σε αποχώρηση. και τον ανάγκασαν να φύγει από την εκδήλωση Η διαμαρτυρία αναφερόνταν κατά κύριο λόγο στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στους 300 μετανάστες απεργούς πείνας.
http://kafeneio-gr.blogspot.com/
http://ksipnistere.blogspot.com/2011/02/blog-post_6201.html
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΑΚΑΤΑΣ


Οι Λιακαταίοι κατάγονται από το Βασταβέτσι, ένα μικρό χωριό κοντά στη Δωδώνη, αλλά είχαν χρόνια εγκατασταθεί στο Συρράκο, έξω απ’ τα Γιάννενα. Η οικογένεια του Θύμιου Λιακατά, μετά την καταστροφή του Συρράκου απ’ τον Αλή Πασά, μεταφέρθηκε στο Κλιβονό. Ο Θύμιος Λιακατάς είχε εφτά παιδιά (6 αγόρια και μια κόρη τη Δέσπω) Ένα απ’ αυτά, ο Γρηγόρης Λιακατάς, διακρίθηκε σε πολλές μάχες κατά των Τούρκων και το Νοέμβρη του 1823, βρέθηκε με τον πεθερό του Ν.Στορνάρη στο Αιτωλικό. Ο ίδιος, με όλο του το σόι, Ασπροποταμίτες, και με Αιτωλικιώτες και άλλους απ’ τα περίχωρα του Αιτωλικού, είχε αναλάβει την επιχείρηση υπεράσπισης του Ντολμά. Στις 28 Φεβρουαρίου, στη φονική μάχη,ο Γρηγόρης Λιακατάς άφηνε την τελευταία του πνοή, στα 27 του χρόνια. Το Αιτωλικό από τότε και μέχρι σήμερα, τον θεωρεί σύμβολο της πόλης.

(Απ.Σ.Μπλίκας ΑΙΤΩΛΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1986)


Δ.Σ

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος στο Αιτωλικό…..


Κάτι δεν πάει καλά στο δήμο Μεσολογγίου. Ακούστε: Σήμερα το πρωί ο Χρήστος Φούντας (καλά καταλάβατε ο σύζυγος της αντιδημάρχου Αιτωλικού με το συνδυασμό του ΠιΚατσαυ) πήγε και άρχισε να φράζει ένα ούκ ευκαταυρόνητου μεγέθους χώρο στο...Αιτωλικό. Πάνω στην προσπάθεια του να φράξει όσο περισσότερο χώρο μπουρούσε συμπεριέλαβε και τα φρεάτια υδρευσης και αποχέτευσης του δήμου. Κάποιος των πήρε πρέφα τού έχωσε και μία καταγγελία και πήγε επι τόπου η αστυνομία όπου τον σταμάτησε αφού βρέθηκε ότι δεν είχε καμμία άδεια να προβεί σε τέτοια ενέργεια. Οπότε αναμένονται οι επόμενες ενέργειες...
Προβλέπω σε λίγο με το ρυθμό που πάει ο συνδυασμός ΠιΚατσου, να φυλάμε και τα σπίτια μας με βάρδυες....

Ενας Αντλικιότς

http://antidimos.blogspot.com/2011/02/blog-post_7953.html

Σκληρές εποχές ΔΝΤ για το δήμο Μεσολογγίου…..
Αληθεύει ότι σήμερα το βράδυ ο κ. ΠιΚατσού έορτάζων τα γενέθλια του γυιού του (και μικρού Πρίγκηπα Κατσούλη) σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης του Μεσολογγίου, συντρώγει πλουσιοπάροχα μετά 200 περίπου ατόμων;;;;
Επίσης αληθεύει ότι του Αη Γιαννιού σε γνωστό εστιατόριο της πόλης του Μεσολογγίου γιόρτασε τον γυιό του (και Πρίγκηπα Κατσούλη). Φεύγοντας δε είπε στον...
μαγαζάτορα να κόψει το τιμολόγιο στο δήμο;;;;;
Εγώ λοιπόν ως δημότης ΑΠΑΙΤΩ (για να μην πιστέψω αυτές τις κακοήθειες που λέγονται εις βάρος του ΠιΚατσου) να δω 2 τιμολόγια με το όνομα Π. Κατσούλης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου. Και φυσικά όχι τιμολόγια των 40 ή 50 ευρώ.
Έλεος παιδιά εσείς δεν είστε μόνο πεινάλες είστε και φτηνοί πεινάλες. Και μετά σου λέει ΔΝΤ και πράσινάλογα!!!
Δημότης που πέρασε απέξω και σας πήρε μάτι.... να τρώτε.

ΥΓ: Ο γίγαντας Μανώλης και ο γίγαντας Πουρνάρας είναι καλεσμένοι; γιατί αν δεν είναι θα γίνει μέγα θέμα...

ΥΓ: Πολύχρονος να είναι ο μικρός Πρίγκηπας Κατσούλης...
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Αλλού το όνειρο κι αλλού το θαύμα


ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΙΚΑ Καθηγητής Δρ.Μηχ. Ε.Μ.Π. Ανδρέας Ι.Σώκος

Ο Πασάς της Σκόντρας με τον Ομέρ Βρυώνη δεν τράβηξαν για το Μεσολόγγι, έφτασαν στις 17 Σεπτεμβρίου 1823 και σταμάτησαν στο Αιτωλικό. Αυτή τη φορά δεν βιάζονταν να φτάσουν στην άκρη. Ήθελαν να ξεκαθαρίσουν τις εστίες πολέμου απ’ όπου περνούσαν. Φαίνεται όμως πως δεν υπολόγισαν ούτε στην άμυνα της πόλεως, ούτε στη «φυσική ασπίδα» της. Το Αιτωλικό τότε δεν είχε τη γέφυρα που έχει σήμερα. Στη στεριά έβγαιναν με «περαταριές» Δεν ήταν όπως σήμερα, όλος ο τόπος του χτισμένος. Προς τα δυτικά είχε περιβόλια και παρ’ όλο που το νερό το έφερναν από το Κεφαλόβρυσο, είχε θαυμάσιους κήπους. Ο Γερμανός ποιητής Σβάμπ τραγουδώντας τότε την πολιορκία του Αιτωλικού αρχίζει:

«Ένα χαρούμενο νησί, τόσο καταπράσινο από τις συκιές και τριανταφυλλιές, που αλλού μόνο με τη φαντασία πλάθεται και μόνο με της αυγής το όνειρο μπορούσε κανείς να το δει»

Μετά τέσσερα χρόνια, στις 21-12 1827,ο Άστιγξ επίσης έγραφε στον τότε αρχιστράτηγο Τσώρτς:
«το Ανατολικό έχει ωραία σπίτια, με κήπους, είναι καλύτερο του Μεσολογγίου, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το πάρωμε» (Αρχείο Τσώρτς)

Στρατοπέδευσαν λοιπόν οι Τουρκαλβανοί κατά την «Παλιοσάλτσενα» (άγονη έκταση παρά την Ανατολική πλευρά του Αχελώου που άρχιζε από το Νιοχώρι κι έφτανε στην παραλία, απέναντι από τις Εχινάδες νήσους) κι άφηναν τους Έλληνες να τα έχουν χαμένα μη ξέροντας ποια πόλη θα χτυπήσουν. Ευτυχώς ή δυστυχώς, στις 2 Οκτωβρίου έγινε μια μικροσυμπλοκή με μια μικρή Ελληνική ομάδα που βγήκε στη στεριά. Η ζημιά ήταν ότι σκοτώθηκαν τρεις Έλληνες. Ανάμεσά τους ο καπετάνιος Βασίλης Σουλιώτης. Το κέρδος ήταν ότι πιάστηκαν μερικοί αιχμάλωτοι από τους οποίους οι πολιορκημένοι έμαθαν ότι ετοιμάζεται το χτύπημα του Αντελικού με βαριά κανόνια που είχαν μεταφέρει απ’ τη Ναύπακτο και τον Τούρκικο στόλο, που εκείνες τις μέρες ανεμπόδιστος έπλεε στα νερά της Αιτωλίας. Το πέρ
ασμα από τη Ναύπακτο ήταν επίσης ελεύθερο αφού οι πασάδες φρόντισαν ισχυρές δυνάμεις τους να πιάσουν το Μπουχωρο-Γάλατο. Μετά την παρακάτω πληροφορία, άρχισε γοργά η άμυνα του Αιτωλικού. Ο μηχανικός Μιχ. Κοκκίνης ένας έμπειρος Χιώτης που παρακολουθούσε στη Γαλλία οχυρωματικά έργα και που σ΄ αυτόν ανήκει μια σημαντική μερίδα από το θρίαμβο του Μεσολογγίου μαζί με τον Άγγλο Μάρτινς, ειδικό στα πυροβόλα, ανέλαβαν την τοποθέτηση των κανονιών. Ο Μητροπολίτης Ιγνάτος τους είχε στείλει από την Πίζα της Ιταλίας ένα βαρύ κανόνι και το έστησαν στο νησάκι του Πόρου. Δεν είχαν βόμβες για τόσο μεγάλο κανόνι, τις μάζευαν όμως τα Ελληνόπαιδα από αυτές που έριχναν οι τούρκοι και δεν είχαν σκάσει. Έτσι άρχισε ένας σφοδρός κανονιοβολισμός από τη μια μεριά και την άλλη, μα σίγουρα οι ζημιές ήταν μεγαλύτερες για τους Έλληνες. Πυκνοκατωκοιμένο το μικρό νησάκι, δέχονταν το χτύπημα σ’ ανθρώπους, ζώα και σπίτια. Πέρα απ’ αυτό το κακό ήταν ένα άλλο χειρότερο: Δεν υπήρχε νερό. Στην πόλη το νερό έρχονταν από το Κεφαλόβρυσο που τώρα ήταν στα χέρια του εχθρού.
(Το νερό το φέρνανε με βαρέλια επάνω σε «γάϊτες» κατ’ ευθείαν από το «αυλάκι» του Κεφαλοβρύσου που σήμερα -μετατοπίστηκε από τα τεχνικά έργα- ή σε ζώα, μέχρι την ανατολική ακτή και από κει πάνω με τις «περαταριές» στην πόλη)


Μετά από κάμποσες μέρες σφοδρό και ασταμάτητο κανονίδι, μαζί με τη φοβερή έλλειψη του νερού, οι πασάδες πίστεψαν πως πολεμιστές και λαός λύγισαν. Έστειλαν τότε ανθρώπους κατά πάσα πιθανότητα του Βαρνακιώτη, που χωρίς ντροπή ακολουθούσε και τότε τα τουρκαλβανι-κά ασκέρια, να τους προτείνουν ράϊ, προσκύνημα με αντάλλαγμα την αμνηστία που θα τους χάριζαν οι μεγαλόψυχοι αφέντες. Παρά την απελπιστική κατάστασή τους, οι Έλληνες του Αντελικού, αρματωμένοι και ξαρμάτωτοι, σε μια κοινή σύσκεψη, φώναξαν ΟΧΙ.Δ.Σ
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ


Πουλάκι αναστέναζε ʽς τον άγιον Νικόλα,

Και μαραθήκαν τα κλαδιά σʼ όλα τα περιβόλια

Στους κάμπους όπʼ ακούσθηκαν μαράθηκαν τα χόρτα.

Τʼ άκουσαν και δυο Έλληνες, δυο Ανατολικιώτες.

«Τʼ έχεις, πουλάκι μου και κλαις ʽς τον ήλιο και μαδιέσαι;

-Αντίπροψες εδιάβηκα από το Καρπενήσι,

Ήκουσα να συνομιλούν ΄ς του Σκόντρα το τζαδήρι

κι έλεγαν ʽς το συμβούλιον το κάτω το χαμπέρι

ο Μάρκος εσκοτώθηκεν μα έσφαξε χιλίους.

Ο Σκόντρας όταν το ʽμαθε , πολύ του κακοφάνη

Ευθύς το άτι εζήτησεν να το καβαλικεύσει

-Άντε να πάμε ασκέρι μου, ʽς το έρημο Βραχώρι.

Εβγήκαν και ξεπέζευσαν εις της Γουριάς τον κάμπο, έστησαν τα τζαδήρια τους, έδεσαν τʼ αλογά τους,

και ήλθανε να πολεμούν τους Ανατολικιώτες

σκοτώθη κι ένας μπίμπασης, ο πρώτος σερασκέρης,

κι ο Σκόντρας όταν το ʽμαθε πολύ του κακοφάνη.

Τον Τζελδιμπέη έκραξε, κρυφά τον κουβεντιάζει

Να δώσει λόγον ʽς τον Μοριά ʽς της Πάτρας το καστέλι

Να πάρουν τʼ Ανατολικό κι αυτό το Μεσολόγγι.

Ομέρ πασιάς εφώναξε από τον Αϊθανάση:

-Τι λες αυτού μπρε Σκόντρα μου, και συ παλιοχαλδούπη;

Εδώ δεν είνʼ το Βίντινι , ούτε το Σερασκέρι

Εδώ το λένε Κάρελι, πʼ έχει καπετανέους.

Είνʼ ο Μακρής απʼ το Ζυγό κι ο Τζόγκας από πέρα

Είναι κι ο Κώστας Μπότζαρης, ο αδελφός του Μάρκου.

Όθεν κι αν βγάλουν το σπαθί, σηκώνουν το ντουφέκι,

μπροστά Τούρκος δεν φαίνεται.Δ.Σ
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Πραγματική ανάπτυξη... ή όλα τα κουκουλώνουμε;Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Μεσολογγίου. Εκτός από τα τυπικά θέματα, διακρίναμε πολλές συνενώσεις νομικών προσώπων οι οποίες βέβαια προβλέπονται από τον "Καλλικράτης". Αυτό όμως που μας ενοχλεί είναι η προχειρότητα που γίνεται όλη αυτή η δουλειά. Πότε κύριοι προλάβατε και κάνατε όλες αυτές τις μελέτες που χρειάζονται αν θελετε να είστε σοβαρή δημοτική αρχή(!!!) για να συνενωθούν όλα αυτά τα...νομικά πρόσωπα (αν δεν το γνωρίζετε ονομάζονται οικονομοτεχνικές μελέτες ή μελέτες σκοπιμότητας- βιοσιμότητας) όπου θα δείχνετε τόσο στο Δ.Σ όσο και στους δημότες όλη την υπάρχουσα κατάσταση (μπορει βέβαια να σας ενοχλούν τα χρέη των φίλων σας στα νομικά πρόσωπα των πρώην δήμων) αλλά και τι αναπτυξιακή πορεία θα θα πάρουν όλα αυτά τα συνενωμένα πλέον νομικά πρόσωπα.

Επειδή είμαστε σίγουροι ότι κάτι τέτοιο δεν το κάνατε και ότι στο Δ.Σ. θα παρουσιάσετε κανένα μπακαλόχαρτο (εν είδει τέτοιας μελέτης) κάποιου από το θίασο σας που πιθανός να ηγηθεί των συνενωμένων πλέον νομικών προσώπων να ξέρετε ότι τέτοιες πολιτικές είτε οι άσχετοι τεμπέληδες χαράσσουν είτε αυτοί που σκέφτονται να κάνουν κάποια αρπαχτή σκεπάζοντας ταυτόχρονα τα σκατά που δημιούργησαν οι πρώην καταχρεωμένοι καποδιστριακοί δήμοι. Διαλέγετε και παίρνετε. Το σίγουρο είναι ότι οι δημότες δεν έχουν αυτοί την επιλογή. Έκαναν μία φορά το λάθος...

Ο δικηγόρος.

http://antidimos.blogspot.com/2011/02/blog-post_3883.html

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ 45 – (30200) – ΤΗΛ. 26310-22281 – (FAX 26310-25251)
Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 346/1955 απόφαση του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

Μεσολόγγι 24/2/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου ημέρα Γενικής Απεργίας πραγματοποιήθηκε με αρκετή επιτυχία η απεργιακή συγκέντρωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Μεσολογγίου και του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ.
Από τις προηγούμενες μέρες κλιμάκια των δύο δευτεροβάθμιων οργανώσεων είχαν πραγματικά οργώσει τους χώρους δουλειάς για να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για την αναγκαιότητα της μέγιστης δυνατής επιτυχίας της γενικής απεργίας.
Στη συγκέντρωση εκ μέρους της Διοίκησης του Ε.Κ.Μ. μίλησε ο συνάδελφος Διον. Μπερερής, Πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Αιτωλικού και εκ μέρους του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ ο συνάδελφος Κώστας Κούστας. Μετά το τέλος της συγκέντρωσης οι εργαζόμενοι μετέβησαν με λεωφορεία στη γέφυρα του Ρίου – Αντιρρίου ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής φορέων – που συμμετέχει και το Ε.Κ.Μ. – για το άνοιγμα των διοδίων, διαμαρτυρόμενοι για την τιμολογιακή πολιτική της Κοινοπραξίας Γέφυρα Α.Ε.
Η μαζική παρουσία των απεργών από το Μεσολόγγι δημιούργησε κλίμα ενθουσιασμού στους συγκεντρωμένους που τους υποδέχθηκαν με θερμά χειροκροτήματα.
Στο χώρο της συγκέντρωσης απεύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Ε.Κ. Ναυπάκτου – Δωρίδας Μένιος Χάρος και ο Πρόεδρος του Ε.Κ. Μεσολογγίου Γεράσιμος Θεοφιλάτος. Επίσης διαβάστηκαν ψηφίσματα συμπαράστασης από Δήμους και φορείς της περιοχής.
Το άνοιγμα των διοδίων κράτησε περίπου δύο ώρες. Πριν την αποχώρηση των συγκεντρωμένων επιδόθηκε υπόμνημα με τα αιτήματα της Σ.Ε. στους εκπροσώπους της Γέφυρας.
Το Γραφείο τύπου
του Ε.Κ. Μεσολογγίου

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΗΡΘΕΝ Η ΩΡΑΝ ΣΑΣ


http://riotwolf.blogspot.com/2011/02/blog-post_8344.html Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Όταν το χιούμορ γίνεται όπλο!

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ: "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ" - ΓΡΑΙΚΥΛΟΙ : 1 - 0
Επιστολή - κόλαφος σε Λυριτζή, Οικονόμου, Παπαδημητρίου
Μια επιστολή- ράπισμα σε γνωστούς δημοσιογράφους απευθύνει η κάτοικος Ωρωπού κ. Ιωάννα Γερμανού, αποκαλυπτική για τα γεγονότα περί των διοδίων

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ. ΛΥΡΙΤΖΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πανικός στις εταιρίες
Τρόμος στην κυβέρνηση
...Πολλή δουλειά για τα ΜΜΕ
(Ή πως λύνονται οι εξισώσεις:
1. Παράνομες συμβάσεις + άδικη έμμεση φορολογία υπέρ εταιριών =
πληρώστε διόδια
2. Καταρρέουν οι συμβάσεις + πρέπει να πληρώσει το κράτος τους ιδιώτες =
φταίει το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ)
Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατε μου Μπάμπη,

Παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες την αγωνία σας να αποδείξετε πως το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, θα είναι υπεύθυνο για τη μη ολοκλήρωση των έργων στις εθνικές οδούς λόγω μεγάλων απωλειών εσόδων. Ειλικρινά συμμερίζομαι την αγωνία σας να αποδείξετε τα αναπόδεικτα. Θα μου επιτρέψετε να σας βοηθήσω.
Θέλω να σας θυμίσω ότι το μεγαλύτερο μέρος των δρόμων ήταν ήδη κατασκευασμένο. Το κόστος κατασκευής της Ιόνιας Οδού, που ανέλαβε η Νέα Οδός Α.Ε. να διεκπεραιώσει, ήταν 800.000.000 ευρώ και η συντήρηση της υπάρχουσας ΠΑΘΕ (τμήμα της Νέα Οδός Α.Ε.) 200.000.000 ευρώ (συντήρηση-ανακατασκευές).
Τα έργα της Ιόνιας Οδού έχουν ολοκληρωθεί κατά το 25%, άρα το κόστος που δαπανήθηκε ...είναι 200.000.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι έχουν δαπανηθεί τα 150 από τα 200.000.000 ευρώ για τη συντήρηση και τις ανακατασκευές.
Έχουν δοθεί στην εταιρεία, από το Δημόσιο 150.000.000 ευρώ.
Η είσπραξη των διοδίων υπολογίζεται 200.000.000 ευρώ.
Άρα μην κουράζεστε. Δεν υπάρχει θέμα χρηματοδότησης.
Υπάρχει το γνωστό: της ρεμούλας!
Θυμίζω επίσης ότι στις συμβάσεις παραχώρησης των εθνικών δρόμων υπάρχουν ρήτρες και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Γιατί αγωνιάτε συνεχώς να προβάλλετε μονάχα τις υποχρεώσεις του κράτους προς τις εταιρίες και όχι εκείνες των εταιριών προς το κράτος;
Το κράτος έχει χρηματοδοτήσει με 150.000.000 ευρώ, τα οποία συμβατικά θα πρέπει να επιστραφούν, λόγω μη ολοκλήρωσης των έργων.
Επιπλέον θα πρέπει να καταβληθούν στο Δημόσιο ρήτρες για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων ίσες προς 40.000.000 ευρώ.
Εσύ γλυκέ μου Μπάμπη, που αγωνιάς ιδιαίτερα για την λύση των οικονομικών μας
προβλημάτων, πως σου διέφυγε το συγκεκριμένο έσοδο, που το κράτος αρνείται να εισπράξει;
Ακόμα κι αν είχε τηρηθεί η σύμβαση, την οποία έχουμε προσβάλει νομικά με σκοπό να την καταργήσουμε, το τέλος διοδίων θα έπρεπε να είναι στα μετωπικά διόδια των Αφιδνών 1.60 και όχι 2.05 ευρώ!
Όπως καλά ξέρεις υπήρξε μεγάλη αγωνία αν θα εισπραχθούν τα προβλεπόμενα έσοδα του έτους. Χρειάστηκε να θεωρηθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες φοροφυγάδες και να εξαναγκαστούν με περαίωση ενώ θα μπορούσαν να εισπραχθούν πολύ απλά 190.000.000 ευρώ από τις ρήτρες τις σύμβασης για ασυνέπεια στις υποχρεώσεις της.
Ο κύριος Λαμπρόπουλος, πρώην υπάλληλος της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (πρώην Γεν. Διευθυντής της Νέα Οδός Α.Ε.) και νυν Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και η κυρία Καλτσά, πρώην μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και νυν Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών (οι λύκοι που φυλάνε τα πρόβατα), θα μπορέσουν να σας το επιβεβαιώσουν αν ασκήσετε σοβαρά τα καθήκοντα δημοσιογραφίας σας.
Γλυκύτατε μου Μπάμπη, δεν φταίει το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ που δεν γίνονται τα έργα. Κοίτα λίγο πιο προσεκτικά. Το κράτος δεν έχει λεφτά να απαλλοτριώσει τα κομμάτια, που έχει αναλάβει για να προχωρήσουν και θέλουν, για να καλύψουν τις πομπές τους, να τα ρίξουν πάλι, που αλλού; Στους πολίτες! Αυτούς τους ίδιους ακριβώς, που τα φάγανε μαζί.

Δεν φταίει το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ που το κράτος υπέγραψε ότι η ΔΕΗ θα υπογείωνε τις γραμμές της για να γίνει η Ιόνια Οδός, ξεχνώντας ότι τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού την είχε το ίδιο κάνει Α.Ε. και ως εκ τούτου, πολύ σωστά, δεν μπορούσε να αναλάβει τέτοιο κόστος προς χάριν των ιδιωτικών συμφερόντων της Νέα Οδός Α.Ε.
Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατέ μου Μπάμπη, μη μας φοβίζετε ότι ο ελληνικός λαός θα μείνει χωρίς δρόμους, λόγω του κινήματος των πολιτών που δεν πληρώνουν διόδια.
Δεν χρέωναν οι πολίτες τις 4πλάσιες τιμές από όλη την Ευρώπη στην κατασκευή των δρόμων επί μία και πλέον εικοσαετία.
Η χρήση των δρόμων, σας θυμίζω, πληρώνεται με τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη καυσίμων!
Ο συμπαθέστατος κύριος Νασούλης, της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., δήλωσε σε ραδιόφωνο ότι η κύρια χρηματοδότηση των έργων είναι η είσπραξη των διοδίων!!!!!
Άθελά του δηλαδή, παραδέχτηκε ότι η εταιρία του, με μηδενικό κίνδυνο επένδυσης, ζητάει από τον χρήστη του δρόμου να χρηματοδοτήσει το έργο του και αυτός μετά να συνεχίσει να εισπράττει καθαρό έσοδο για τα επόμενα 30 περίπου χρόνια, χωρίς κανένα ρίσκο.
Ο χρήστης δηλαδή είναι συνέταιρος χωρίς όμως να έχει καμία αξίωση στα κέρδη, ούτε μετέπειτα όφελος με μείωση του τέλους των διοδίων.
Αντίθετα ο κύριος αυτός είπε (μας κάνει χάρη δηλαδή), πως μετά την αποπεράτωση των έργων, θα υπάρχει μόνο τιμαριθμική αύξηση των τελών!
Όπως ακριβώς και οι μισθοί των εργαζομένων ακολουθούν την τιμαριθμική αύξηση. Ασφαλώς κάνω χιούμορ...
Ο κύριος Μαγκριώτης, ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες απαιτούν το αντίτιμο των διελεύσεων των πολιτών, που δεν πληρώνουν!
Δεν ήξερα ότι οποιοσδήποτε ιδιώτης μπορεί να απαιτήσει από το Δημόσιο οφειλές πελατών του!
Μήπως ξέρετε που ακριβώς θα πρέπει να στείλω το λογαριασμό για τις καινούριες μου γόβες;
Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατέ μου Μπάμπη, λέτε πως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έδωσε την άδεια να μας φωτογραφίζουν, ούτως ώστε να μας στέλνουν διαταγές πληρωμής, για να μπορέσουν οι εταιρείες να καλύψουν τα τεράστια διαφυγόντα κέρδη.
Κοιτάξτε καλύτερα τα χαρτιά σας: Δεν είναι “Άδεια”! Είναι “Γνωμάτευση” (απάντηση) σε ερώτηση του Υπουργείου.
Μην ξεχνάτε ότι ποτέ δεν αρνηθήκαμε να δώσουμε τα νούμερα των αυτοκινήτων μας και ειλικρινά σας λέμε, ότι μας αρέσουν οι φωτογραφίες. Έχουμε όλοι φωτογένεια.
Έχετε έστω και μία στιγμή σκεφτεί πως αν μας στείλουν να πληρώσουμε 2.05 ευρώ για 5χλμ. που συνήθως διανύουμε, πόσο διαβρωμένο δικαστή θα πρέπει να βρουν για να τους δικαιώσει;
Τι θα κάνουν οι καλοί σας φίλοι οι εργολάβοι τότε;
Θα καταρρεύσουν συλλογικά!
Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατέ μου Μπάμπη, ειλικρινά πιστεύετε να το τολμήσουν;
Ή θα κάνουν τους βλάκες και θα συνεχίσουν να τα παίρνουν από φοβισμένους περαστικούς και βέβαια, αν εσείς με αυτά που λέτε φοβίσετε κάποιους ακόμα, καλύτερο γι αυτούς. Θα εισπράττουν περισσότερα.
Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, καλέ μου Μπάμπη, πιστεύω ότι η βασιλεία της βλακείας τελειώνει και έρχεται η βασιλεία της αγανάκτησης γι αυτό θα πρέπει να προσαρμόσετε τη δουλειά σας απευθυνόμενοι όχι σε βλάκες αλλά σε αγανακτισμένους πολίτες.
Κάθε σπρώξιμο της μπάρας είναι ένα σπρώξιμο της γενικής αδικίας και καθολικής αηδίας που βιώνουμε καθημερινά.
Σ΄ αυτή τη χώρα μάθαμε εδώ και αιώνες να λέμε ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ σε χειρότερες συνθήκες.
Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατέ μου Μπάμπη, όλοι ξέρουμε ότι πάνω στον πανικό τους οι εταιρείες και οι υπηρέτες τους των υπουργείων, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ και προσπαθούν απεγνωσμένα, εδώ και καιρό, να βρουν έννομη λύση εκ των υστέρων για να καλύψουν τα κενά τους.
Επειδή ζούμε σ΄ αυτή τη χώρα, που μοναδικό στόχο έχει την εξάντληση των πολιτών της, που κατασκευάζει νόμους, τους ψηφίζει με τη μορφή του κατεπείγοντος (συνήθως τις νύχτες ή τα καλοκαίρια), δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση αν γίνει κάτι τέτοιο και στην περίπτωση μας.
Ξέρουμε ότι οι συμβάσεις τους για την παραχώρηση των εθνικών μας δρόμων έχουν ήδη καταρρεύσει και προσπαθούν, με όχημα εσάς, να βρουν άλλοθι πως το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ είναι εκείνο, που φταίει για την κατάρρευση των συμβάσεων τους. Μεγάλη τιμή μας!
Αν πάλι προσπαθείτε να μας τρομοκρατήσετε, δυστυχώς έχετε αποτύχει.
Οι φωτογραφίες τους δεν μας τρομάζουν και όποιους νόμους και να κατασκευάσουν στα μέτρα τους, θα είμαστε απέναντί τους.
Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατέ μου Μπάμπη, θα πρέπει να πείτε στα αφεντικά σας, που τόσο προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε νέοι κομματικοποιημένοι και μάλιστα τσακωνόμαστε μεταξύ μας, ότι κάνουν λάθος:
Δεν είμαστε όλοι νέοι.
Δεν είμαστε κομματικοποιημένοι.
Δεν είμαστε από αυτούς που πήραν τις μίζες και κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
Δεν είμαστε από αυτούς που κατέστρεψαν την χώρα και ακόμα διδάσκουν οικονομία στα πανεπιστήμια με παχυλό μισθό.
Είμαστε από αυτούς που τους περικόπηκε ο μισθός μας, το δώρο μας, τα επιδόματά μας, που χειροτερεύει η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη, η εκπαίδευση των παιδιών μας...
Είμαστε αυτοί που νιώθουμε ότι αυτό το κράτος, που περιθάλπει κλέφτες και ρίχνει χημικά σε συνταξιούχους, δεν είναι δυνατόν να φροντίσει το δίκιο μας...
Ναι Κράτος...διεκδικούμε το δίκιο μας μόνοι μας.
Δεν σε εμπιστευόμαστε και μας αποδεικνύεις συνεχώς, πως καλά κάνουμε.
Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατέ μου Μπάμπη, θα πρέπει να πείτε στα αφεντικά σας πως το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, γιατί ο κόσμος σπρώχνοντας τη μπάρα στα διόδια, σπρώχνει από πάνω του την αδικία και εκτονώνει μέρος της καθημερινής του αγανάκτησής του για τις δικές τους και τις δικές σας πομπές.
Μην προσπαθείτε να αποδείξετε ότι μερικοί νέοι αριστεροί και ακροδεξιοί που τσακώνονται, είναι το κίνημα των διοδίων.
Το κίνημα των διοδίων είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι.
Το κίνημα των διοδίων το “δημιουργήσατε” εσείς!
Εσείς μας κάνατε να σπρώξουμε την μπάρα και τώρα σας διαβεβαιώνουμε ότι όσο και να προσπαθείτε να μας ρίξετε τα βάρη των άστοχων συμβάσεων και των επιλογών σας, όσο και να μας τρομοκρατείτε με πρόστιμα και διαταγές πληρωμών, είναι ήδη πολύ αργά.
Και θα το δείτε.
Φιλικά,
Ιωάννα Γερμανού
Κάτοικος Δήμου Ωρωπού (που παρεμπιπτόντως «φιλοξενεί» 8 σταθμούς διοδίων στο εσωτερικό του)


http://thalamofilakas.blogspot.com/2011/02/1-0.html
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

Δήμος Μεσολογγίου και.... ιστορίες για αγρίους!
Όσο περνάει ο καιρός αποκαλύπτεται τι έγινε και βγήκε δήμαρχος ο ΠιΚατσου στο Μεσολόγγι από εκεί που δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του.
Δείτε αλλαξοκωλιά που παίχτηκε στον πρώην δήμο οινιαδών αυτή τη φορά και θα καταλάβετε.
Να θυμίσουμε τα εξής. Με τις κόντρες που υπήρχαν στο πρώην δήμο οινιαδών επί δημαρχίας Αλετρά (έχουμε αναφερθεί παλιώτερα) μια μερίδα του συνδυασμού του μαζί με την αντιπολίτευση δεν ψήφιζαν τον...προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να φρακάρει για καιρό όλος ο δήμος.
Κάποια στιγμή βέβαια ξαφνικά και μετά από συνεχείς αναβολές οι επαναστάτες συναίνεσαν και τον ψήφισαν. Για αυτήν ακριβώς τη συναίνεση, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανταμείφθηκαν με το ουκ ευκαταφρόνητο ποσό των 7000 ευρώπουλα έκαστος. Λέγεται δε ότι αυτό το ποσόν συν κάτι άλλα παρόμοια έξοδα τα δικαιολόγησαν ως πολιτιστικές δαπάνες. Και αν προσθέσει κανείς τις κανονικές πολιτιστικές δαπάνες (που ήταν ήδη αυξημένες λόγω πολιτιστικών εκδηλώσεων τα καλοκαίρια) βρέθηκε σήμερα άνοιγμα 180.000 ευρώ στο δήμο.
Κάποιος από δαύτους το σφύριξε του ΠιΚατσου και αυτός ως άνθρωπος που πάει με το σταυρό στο χέρι πάντα, τους είπε, ευγένικά πάντα ή με στηρίζετε ή αν βγώ θα σας πάω μέσα, με πρώτο και καλύτερο τον Αλετρα. Και μετά ήρθαν απλώς... οι μέλισσες... αργότερα θα έλθουν οι σφήκες!
Σήμερα λοιπόν για να εκπληρώσει το τάμα του ο ΠιΚατσου ψάχνει να βρει παραστατικά να καλύψει το άνοιγμα, αφού οι άλλοι έκαναν το χρέος τους και τον στήριξαν με νύχια και με δόντια.
Ο κατοχιανός....

http://antidimos.blogspot.com/2011/02/blog-post_3218.html

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Watch live streaming video from stopcarteltvgr at livestream.com
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Η Λιάνα Κανέλλη αγορεύει . . .

http://ksipnistere.blogspot.com/2011/02/blog-post_8400.html Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2012 Ο ΤΡΙΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ


Μέχρι και μαχητικά αεροσκάφη έστειλε εναντίον των διαδηλωτών ο Καντάφι. Πάνω από 300 οι νεκροί από την αρχή της "αυθόρμητης" λαϊκής εξέγερσης.
Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ο στόχος μέχρι τον Σεπτέμβριο να έχουν μπει "δημοκρατικές" κυβερνήσεις μαριονέττες σε όλη την Μεσόγειο και οι πολύ αισιόδοξοι στο στρατόπεδο της νέας τάξης, προβλέπουν ακόμη και ανατροπή του...Αχμαντινετζάντ στο Ιράν.
Μετά την εγκατάσταση των ελεγχόμενων κυβερνήσεων περιφερειακά στη Μεσόγειο, από τη Συρία ως το Μαρόκο, προβλέπεται η ένταξη όλων αυτών των νέων "δημοκρατιών" στην Μεσογειακή ένωση, που θα είναι μία επέκταση ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής. Στην ένωση αυτή θα μπουν οι αφρικανικοί και ασιατικοί λαοί της Μεσογείου με τις ίδιες ακριβώς υποσχέσεις με τις οποίες μπήκε η Ελλάδα στην Ε.Ο.Κ. μετά την δικτατορία.
"Θα τρώτε με χρυσά κουτάλια", "θα είναι εγγυημένα τα σύνορά μας", "θα έχετε επιδοτήσεις" κτλ κτλ.
Αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2012. Μόλις εγκαθιδρυθεί ασφαλές περιβάλλον στην Μεσόγειο, μέσα στο καλοκαίρι και με συνοπτικές διαδικασίες θα ψηφιστεί το "σύνταγμα οικονομικής διακυβέρνησης" σε σύνοδο που θα γίνει στην κορυφαία πνευματική πόλη της Μεσογείου που θα ορισθεί και ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ της ένωσης.
Η πόλη αυτή είναι το πνευματικό κέντρο που είναι αποδεκτό από τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες του κόσμου, και είναι τα ΙΕΡΟΣΌΛΥΜΑ. .Αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα του Ισραήλ.
Στη σύνοδο αυτή θα ολοκληρωθεί και η ένωση της βορειοαμερικανικής ένωσης (Καναδάς-ΗΠΑ-Μεξικό) με την Μεσογειακή, παρουσία όλων των ηγετών του ΟΗΕ.
Εκεί θα ανεγερθεί και ο ναός λατρείας του ενός "αποδεκτού" Θεού, για να σφραγισθεί η συμφωνία των λαών. Σε τρεις μέρες σχεδιάζεται να γίνει η ανέγερσή του, για να δείξει ο νέος οικονομικός οργανισμός τις μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητές του, βάσει των οποίων θα λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου.
Αυτός θα είναι ο ναός τρίτος ναός του Σολομώντος μέσα στον οποίο θα ορισθεί και ο "πρόεδρος αυξημένων αρμοδιοτήτων" της ένωσης αυτής.
Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του liako.gr αυτό είναι το σχέδιο που θέλουν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012. Εξξάλλου το πράγμα φαίνεται. Φωνάζει από μόνο του. Εκτός και αν ασχολείται κανείς με μικρογεγονότα της καθημερινότητας μόνο.
Βέβαια στο σχέδιο αυτό, δεν μας είπανε τι σκοπεύουν να κάνουν με τον.....ξενοδόχο, αφού χωρίς αυτόν το σχεδίασαν. Και ο ξενοδόχος Πούτιν δεν φαίνεται να συμφωνεί.
Το αν θα κατορθώσουν να εφαρμόσουν αυτά που σχεδίασαν, όπως τα σχεδίασαν, θα το δούμε.
Ο ΚΑΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ

http://antidimos.blogspot.com/2011/02/2012.html

(από liako.gr)
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Δημοτική αρχή με "αδρανή υλικά" μέρος βού....


Είδαμε σε προηγούμενη ανάρτηση (εδώ) τις προσπάθειες του ΠιΚατσου και των συν αυτώ, να βάλουν στο "χέρι" τον Εύηνο ποταμό σε ότι αφορά τα "αδρανή υλικά" όπως ονομάζονται και στην περιοχή μας είναι το αμοχάλικο. Μετά από τα σχετικά δημοσιεύματα το θέμα πάγωσε αφού η κ. Τζωρτζοπούλου της ΚΕΔ στο μεσολόγγι έκανε πίσω φοβούμενη τις συνέπειες μιας τέτοιας άδειας.
Φυσικά κανένας δεν περίμενε ότι οι "μάγκες" του...
δήμου Μεσολογγίου θα καθόταν στ' αυγά τους. Γιαυτό είπαν να κινηθούν στο άλλο ποτάμι της περιοχής- τον Αχελώο, που στην περιοχή των οινιαδών αυτή τη φορά έχει επίσης πολλά "αδρανή υλικά".
Έτσι μια απο τις προηγουμενες ημέρες εθεάθη στο εστιατόριο "Αρχοντικό" του Μεσολογγίου ο κ. Κοταντάκης, που συνέτρωγε με τον κ. Κρασά. Ο κ. Κρασάς είναι επιχειρηματίας των αθηνών (ήταν εδώ παλιά) και η εταιρεία του εκμεταλλεύεται σκαπτικά μηχανήματα.
Κάποιος από το διπλανό τραπέζι τους άκουσε να συζητάνε για τις αμμοληψίες στο Ποτάμι στις Οινιάδες και πώς μπορεί να δοθούν στον κ. Κρασά. Απορούμε βέβαια με τέτοιου είδους εξυπηρετήσεις. Γιατί άραγε; Ρωτάμε, μήπως εντελώς τυχαία η σύζυγός του ήταν στο ψηφοδέλτιο του ΠιΚατσου;
κ. Τζωρτζοπούλου αυτή τη φορά είστε ενήμερη; ή θα ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες της ΚΕΔ οι ίδιοι πάλι για να εξασφαλίσουν την "άδεια"; Τελικά και να θέλατε να αγιάσετε δεν σας αφήνουν οι... δημοτικοί άρχοντες.

ΥΓ: Αμμοχάλικο, πετρέλαια, αμμοχάλικο. Ωραία κύριοι του δήμου κάνετε τριγωνικούς συνδυασμούς. την επόμενη φορά χτυπήστε καμμιά γεώτρηση στη λιμνοθάλασσα και που ξέρετε μπορεί να βγει και φυσικό αέριο...
Ε.Τ.
Ο ωτακουστής
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τρόικα: "Πουλήστε τα εσείς για να μην σας τα κατασχέσουμε"


Ο ''Λόγιος Ερμής'' ξετινάζει ακόμη μια φορά την σύμβαση του δανείου που υπέγραψε ο υπουργός οικονομικών εν αγνοία της κυβέρνησης, χωρίς ψήφιση στη βουλή, ούτε καν υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα πραγματικά συμφέροντα που κρύβονται απο πίσω, αποκαλύπτοντας την αρχή του τέλους σε μια ύστατη προσπάθεια να αντιστρέψει την διάβρωση του νού και της κρίσης...

Όπως μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας μας στην Ελλάδα έχει απαγορευθεί να πουλήσει ή να μεταβιβάσει δημόσια γη, χωρίς να συμφωνήσει η Τρόικα.

Οι αλλαγές Μέρκελ που...προωθούνται στο Σύνταγμα για την συγκράτηση των ελλειμμάτων και των χρεών, θα αναγκάσει κάθε επόμενη κυβέρνηση να "αξιοποιήσει" δημόσια περιουσία για να συγκρατήσει τα χρέη και τα ελλείμματα. Ο νόμος που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός ίσα ίσα που θα διευκολύνει το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, σύμφωνα με όσα έχει δεσμευθεί η Ελλάδα δια της παρούσας κυβέρνησης στην δανειακή σύμβαση με τους 15.

Με άλλα λόγια βρέθηκε ο μανδύας της "νομιμότητας" με τον οποίο θα καλύψουν το "πτώμα", επιχειρώντας να αποσπάσουν αδιαμαρτύρητα την σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Βουλής και της κοινωνίας γενικότερα για τις αλλαγές σε τίτλους ιδιοκτησίας.

Για τους αναγνώστες που ακόμα και σήμερα δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την περιβόητη αυτή δανειακή σύμβαση και μόνο ορκισμένοι εχθροί της Ελλάδος θα υπέγραφαν μπορούν να ανατρέξουν στο άρθρο για τον δανεισμό απο το ΔΝΤ.

Ας δούμε όμως τι θα πουλήσουν για τα 50 δις ;
Το πωλητήριο, σύμφωνα με την εφημερίδα Κεφάλαιο, αφορά κρατικά εμπορικά ακίνητα και εκτάσεις γης, μαζί με τις κρατικές συμμετοχές σε εισηγμένες και μη εταιρείες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι τράπεζες.[1]

Τι πουλάει το δημόσιο:

Συμμετοχές στις τράπεζες (ΑΤΕ, ΤΤ, Αττικής)
Επέκταση σύμβασης παραχώρησης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Συμμετοχή σε ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ
Αναζήτηση στρατηγικού εταίρου στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
Συμμετοχή στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Ακίνητη περιουσία του ομίλου ΟΣΕ
Επέκταση συμβάσεων παραχώρησης στην Αττική Οδό και Εγνατία Οδό
Στρατηγικός επενδυτής στα ΕΛΤΑ
Αξιοποίηση του Φάσματος Συχνοτήτων και Ψηφιακού Μερίσματος
Συμμετοχή στο Αττικό λιμενικό σύστημα
Μελέτη στρατηγικής και συμβάσεων παραχώρησης για λιμάνια
(11 περιφερειακοί οργανισμοί λιμένων και 850 μαρίνες)
Συμμετοχή στην ΛΑΡΚΟ
Συμμετοχή σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
Παράταση της σύμβασης παραχώρησης του ΟΠΑΠ
Στρατηγικός επενδυτής στον ΟΔΙΕ
Συμμετοχή στο καζίνο της Πάρνηθας
Στρατηγικός επενδυτής στα κρατικά λαχεία (Εθνικό, Λαϊκό)
Ενώ το ίδρυμα "Α.Παπανδρέου" βγάζει στο σφυρί 598 νησιά.
Από το Νοέμβριο του 2010 το Ίδρυμα "Ανδρέας Παπανδρέου" ΙΣΤΑΜΕ προετοίμαζε την ιδέα για πώληση 598 νησιών και βραχονησίδων. Στην μελέτη με τίτλο "Το πολυσύνθετο πρόβλημα της αξιοποίησης της Δημόσιας περιουσίας" ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι "η Κ.Ε.Δ. διαθέτει σήμερα προς διαχείριση στο χαρτοφυλάκιό της περίπου 598 νησιά πλήρους κυριότητας, ποικίλων μεγεθών, από λίγα στρέμματα έως εκατοντάδες στρέμματα.

Πέραν από ένα μικρό αριθμό αυτών που είναι ήδη παραχωρημένα και αξιοποιούνται για εθνικούς σκοπούς, η υπολειπόμενη μεγάλη πλειοψηφία των εν λόγω νήσων δύναται να αξιοποιηθεί.».

Οι του ΔΝΤ έχουν ακούσει για τους πολιτικούς του Τόπου![2] Εχουν ακούσει για τις κατά καιρούς προδοσίες. Για τα ΙΜΙΑ και το ξεβράκωμα του Σημίτη και για τις σχετικές ασυναρτησίες του τότε υπουργού Εξωτερικών Πάγκαλου, γνωρίζουν τα όσα έγιναν με τον Οτσαλάν, γνωρίζουν τι γίνεται κάτω από το τραπέζι για τα πετρέλαια, το Αιγαίο και τα λοιπά! Όπως βέβαια για τις μίζες, τις κλεψιές, τις απάτες και σου λένε: Ας τους πηδήξουμε για να πάρουμε τα λεφτά μας.

Μετά από αυτή την εικόνα που έχουν για τον Τόπο είναι εύκολο να μας μεταχειρίζονται με όποιο τρόπο τους βολεύει. Αδιαφορούν και δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για τις αντιδράσεις. Όλα τα γράφουν. Λένε ό,τι γουστάρουν γιατί έχουν βρει χαμηλά γαϊδούρια και τα καβαλάνε.

Ας περιμένουμε λοιπόν φίλοι μου και τα χειρότερα. Σίγουρα έρχονται.
Στο τέλος θα κάνουν και επιτάξεις στα σπίτια μας (θυμηθείτε το)!

Βέβαια υπάρχουν και φλωρέ αναλυτές που τα βάζουν όλα πάνω στο Τραπέζι με ευσεβισμό και αληθοφάνεια... Και πάντα η φράση: «Τι θα κάναμε, χρωστάγαμε». Και βέβαια χρωστάγαμε και χρωστάμε...ειδικά ΔΥΟ Καναλιών - ας προσέξουν γιατί φαίνεται η «γραμμή», μην τους πέσει. Παραφαίνεται...

Και αυτό τι σημαίνει; Ότι θα μας εξαθλιώσουν μέχρις εσχάτων; Θα ξεπουλήσουν τα πάντα χωρίς να λογοδοτήσουν σε κανέναν; Θα λένε ό,τι γουστάρουν για τον Τόπο μας; Θα θρυματίζουν με το έτσι θέλω το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας;;

Δεν ξεπουλάνε για το χρέος - Ξεπουλάνε από «χρέος»![3]
Ας δούμε όμως μέχρι τώρα και στη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας, χρησιμοποιώντας όλες τις μορφές της εκποίησης και περιγράφοντας το ξεπούλημα με όλους τους δυνατούς ευφημισμούς (ιδιωτικοποίηση, αποκρατικοποίηση, μετοχοποίηση, μισθώσεις παραχώρησης κ.λπ.):

Ξεπούλησαν τον Σκαραμαγκά.Αλλά αυτό σε τι «βοήθησε» τα οικονομικά του κράτους;
Ξεπούλησαν την ΑΓΕΤ. Αλλά αυτό σε τι «τόνωσε» τα δημόσια ταμεία;
Ξεπούλησαν τον ΟΤΕ. Αλλά αυτό σε τι απέτρεψε τον «Τιτανικό»;
Ξεπούλησαν πάνω από το 90% του τραπεζικού τομέα. Αλλά αυτό σε τι «έσωσε» την οικονομία;
Ξεπούλησαν το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά αυτό σε τι «βελτίωσε» τα ελλείμματα;
Ξεπούλησαν την «Ολυμπιακή». Αλλά αυτό σε τι απομάκρυνε την «εντατική»;
Ξεπούλησαν τη διώρυγα της Κορίνθου. Αλλά αυτό σε τι απομάκρυνε τη «χρεοκοπία»;
Ξεπούλησαν τους οδικούς άξονες της χώρας. Αλλά αυτό σε τι συνέβαλε για τον «κατευνασμό των αγορών»;
Επίσης υπενθυμίζουμε ότι μέχρι το 2004, δηλαδή μια ολόκληρη πενταετία πριν από την εκδήλωση της κρίσης, χρόνια πριν από την προσχηματική επίκληση του χρέους, το ΠΑΣΟΚ είχε διαπράξει τα εξής:
Ξεπούλησε το 48,5% της ΔΕΗ.
Ξεπούλησε το 38% της ΕΥΔΑΠ.
Ξεπούλησε το 64% από τα «Ελληνικά Πετρέλαια».
Ξεπούλησε το 49% του ΟΠΑΠ.
Ξεπούλησε το 92% της Εθνικής Τράπεζας.
Είναι το ίδια κόμμα, που παρέδωσε
το αεροδρόμιο των Σπάτων στους Γερμανούς,
τη γέφυρα του Ρίου στους Γάλλους,
την Αττική Οδό στον Μπόμπολα, κ.ο.κ.
Πως γίνεται λοιπόν να παρουσιάζουν σαν «φάρμακο» την ίδια εκείνη δηλητηριώδη πολιτική που έχει διαλύσει την Ελλάδα και κανείς να μην το αντιλαμβάνετε;;

Πως είναι δυνατόν να εμφανίζουν σαν «σωτηρία» την ίδια καταστροφική πολιτική που έχει γεμίσει τα ταμεία των κεφαλαιοκρατών και έχει εκτινάξει τα δημόσια χρέη, αποκαλώντας «φιλόδοξη» και «αναγκαία» την ίδια εγκληματική πολιτική που έχει φτωχύνει τους Ελληνες και τους έχει αποστερήσει το δημόσιο πλούτο τους, ισχυριζόμενοι πως παραμένει «επιβεβλημένος» εκείνος ακριβώς ο «μονόδρομος» του ξεπουλήματος που ακολουθούν επί δεκαετίες, με τα γνωστά αποτελέσματα!

Κανείς δεν αντιλαμβάνετε ότι έχουν αρχίσει το ξεπούλημα πολύ πριν εμφανιστεί η «τρόικα», πολύ πριν ανακαλύψουν ως πρόσχημα το δημόσιο χρέος. Δεν ξεπουλούν για να «μειώσουν» το χρέος. Όσο ξεπουλούν, το χρέος αυξάνει. Ξεπουλούν για να εκ-πληρώσουν το μόνο χρέος που αναγνωρίζουν και τους καθοδηγεί: Το ταξικό τους χρέος, να υπηρετούν τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας και της παγκοσμοιοποίησης που προωθούν τα αφεντικά τους.

Ο ρόλος ένός κράτους, μιας Πολιτείας, είναι να προστατεύει , μεριμνεί και εκπαιδεύει τους πολίτες του. Και φυσικά με τη δημιουργία Στρατηγικής σημασίας Οργανισμών, να θέτει στην υπηρεσία του Λαού υπηρεσίες και αγαθά για όλους. Αυτά όμως κάλλιστα μπορούν να γίνουν Βαρέα Οπλα εναντίον των συμφερώντων του Λαού, αν πέσουν σε χέρια γκάγκστερ ιδιωτών επιχειρηματιών που θα τα χρησιμοποιήσουν προς ίδιον όφελος, και ακόμη χειρότερα όταν μιλάμε για συμφέροντα τραπεζών ευρωπαϊκών (και μη) χωρών.Δεν το λέω εγώ, ούτε το βγάζω απο το μυαλό μου, το αναφέρει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Χέλμουτ Σμιτ, σε συνέντευξή του στην γερμανική εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit.

Αναλυτικότερα αναφέρει:
«Τώρα μαλώνουν επί ώρες, αν θα πρέπει να βοηθήσουν τους φτωχούς Έλληνες, Πορτογάλους Ιρλανδούς με χρήματα ή με εγγυήσεις, ή αν είναι προτιμότερο να τους συμβουλεύσουν να κηρύξουν πτώχευση. Εκείνο που δεν λέγεται είναι ότι πίσω από τη διάσωση της Ελλάδας βρίσκονται τα συμφέροντα γερμανικών, βρετανικών και γαλλικών τραπεζών»

Έχω γράψει επανηλειμένα σχετικά με το τεράστιο χρέος της χώρας μας και τα πραγματικά συμφέροντα που αυτό εξυπηρετεί διακινδυνέυοντας να χαρακτηριστώ γραφικός και να θεωρηθεί απο άλλους σκεπτόμενους ως παραπληροφόρηση. Επιμένω όμως γιατί θεωρώ ότι άν η πολιτική τους και αυτή η συστηματική προώθηση συμφερόντων περάσει, ο υπερήφανος λαός μας θα βυθιστεί στα Τάρταρα.

Και την ευθύνη την έχουν αποκλειστικά όλοι αυτοί στο κοτέτσι της κυβέρνησης και στη χαβούζα της βουλής που την βρωμίσανε όλα αυτά τα χρόνια. Την ευθύνη την έχουν αυτοί με το πλούσιο βιογραφικό, τη φτωχή συνείδηση και την παραμικρή ικανότητα να διαχειριστούν ακόμη κι ένα ευρώ αν δεν τους έβαζε η μάνα τους στο δημόσιο.

Ειδικά αυτός ο κύριος που δε μιλάει καλά καλά την ελληνική τον συμβουλεύω να πουλήσει το όνομα που του άφησε κληρονομιά ο πατέρας του γιατί είναι το μόνο δικό του σε αυτή τη χώρα.

Όλα τα άλλα ανήκουν στο λαό και δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να πουλήσουν το παραμικρό!

Δεν αναγνωρίζουμε κανένα χρέος και απαιτούμε να πληρωθούν τα χρέη από τα κλεμμένα 25 χρόνων, που με δόλο όλα αυτά τα χρόνια άρπαξαν.

Πρέπει όλοι να βροντοφωνάξουμε ότι είναι πρόσωπα ανεπιθύμητα σε τούτα δω τα ιερά χώματα!

Πρεπει ΌΛΟΙ όσοι συμμετέχουν σε αυτη την ανεκδιήγητη προδοσία να απελαθούν.
Να οδηγηθούν με κλούβα στο αεροδρόμιο και να αναχωρήσουν για τα δικά τους μέρη.

Πρέπει όλοι μας πριν είναι πραγματικά αργά να αναζητήσουμε μέσα μας, αυτή την μεγαλειώδη ψυχή του Έλληνα...

Την ίδια ψυχή που υπήρχε στους ανθρώπους που πολεμούσαν και πέθαιναν αντιστεκόμενοι στους κατακτητές. Στους τότε νέους που στεκόταν μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα φωνάζοντας ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ και που έπεφταν «για να ζήσουν τα παιδιά μας καλλίτερα και ελεύθερα» όπως έλεγαν αν και δεν είχαν προλάβει να κάνουν δικά τους παιδιά .[4]

Την ψυχή του Έλληνα που μας συντροφεύει σε όλες τις Πορείες Ειρήνης, και διαδηλώνει στους δρόμους της Αθήνας για την Ένωση της Κύπρου αρχικά , στον ανένδοτο αγώνα αργότερα και στο Πολυτεχνείο μετέπειτα.

Αυτή την ψυχή και το πνεύμα του Έλληνα τα γνωρίζει κανείς διαβάζοντας και βλέποντας τα έργα του και μελετώντας από την καλή και την ανάποδη την Ιστορία του , που αρχίζει πριν ακόμα και από τις ρίζες της Ιστορίας .

Αυτή η αδούλωτη ψυχή του Έλληνα που αγάπησα , δεν χωράει μες' στα μέτρα τους και ούτε εις την παλιά ούτε στη νέα τάξη των πραγμάτων τους . Είναι η ψυχή που την υμνούν οι ποιητές και την φοβούνται διαχρονικά όλες οι εξουσίες , και όλο την πολεμάνε με αφιόνι στους αιώνες και ακόμα πρόσφατα με άγριο πελέκημα στα ξερονήσια . Μα αυτή ( όλο πετιέται από ξαρχής και αντρίευει και θεριεύει ) και εκείνοι όλο νέα αφιόνια την ποτίζουν και όλο με Δεσμά Νέα Ταμειακά (ΔΝΤ) την φυλακίζουν !

Αυτή τη λεύτερη ψυχή , την αγάπησα με όσο πάθος της αξίζει και με φρίκη τη βλέπω στον καιρό μας θαλασσοπνιγμένη και αβοήθητη. Αναζητώ με αγωνία ένα σκίρτημα της ζωής της μέσα στα σχόλια σας , μέσα στις απαντήσεις σας . Για αυτό Γράφω !

''Εγώ είμαι η ακατάλυτη
ψυχή των Σαλαμίνων,
στην Εφτάλοφην έφερα
το σπαθί των Ελλήνων.

Δε χάνομαι στα Τάρταρα,
μονάχα ξαποσταίνω,
στη ζωή ξαναφαίνομαι
και λαούς ανασταίνω!"

Περισσότερα: http://www.schizas.com/

http://www.roufianos.com/showthread.php/340673

Πηγή: http://attikanea.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Φωνή διαμαρτυρίας και απόγνωσης από τους ψαράδες του Αιτωλικού.


Αιτήματα έχει το Σωματείο των Ελεύθερων Αλιέων Αιτωλικού, τα οποία και εξέθεσε στη νέα αντιδήμαρχο του Αιτωλικού και εκπρόσωπο των ιερών γενίτσαρων, Φούντα. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι ιεροί γενίτσαροι να αποδειχθούν ωριμότεροι στη σκέψη από τους δοσίλογους της περιόδου γαλάνη, οι οποίοι κατέστρεψαν και αφάνισαν το Αιτωλικό.
Οι ψαράδες ζητάνε τα αυτονόητα και όλα αυτά που τους είχε υποσχεθεί ο γαλάνης ότι θα πράξει. Αυτός όμως σε συνεργασία με τον φουσκομπαλόναΚασάρα (δημοτικός σύμβουλος), προτιμούσε να στήνει ολόκληρες μηχανές κοροϊδίας και αποπροσανατολισμού, με αντάλλαγμα βέβαια (για τον δεύτερο) την καταπάτηση ολόκληρων εκτάσεων στη περιοχή του κέντρου υγείας, (για οικοδομική δραστηριότητα) και το βόλεμα συγγενικών του προσώπων στο δημόσιο. Θυμίζουμε το τελευταίο περιστατικό που είχε καταγγελθεί από το σωματείο, όταν ο φουσκομπαλόνας παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος των ψαράδων του Αιτωλικού με αποτέλεσμα, οι δοσίλογοι, να επιβάλουν έργα ακατάλληλα για τους δημότες της πόλης μας, τα οποία θα χρηματοδοτούνταν από το πρόγραμμα Leader Αλιείας.
Χρωστάμε κάποιες αποκαλύψεις (οι οποίες θα έρθουν σύντομα) σχετικά με τα έργα και ημέρες του αλαζόνα γαλάνη, τα οποία έχουν σχέση με τη λιμνοθάλασσα. Για την ώρα όμως διαβάστε τα αιτήματα των ψαράδων.

(Την καταγγελία για τον φουσκομπαλόνα θα την διαβάσετε στο έγγραφο των ψαράδων που μιλά για το Leader Αλιείας )

Οι υποσημειώσεις είναι δικές μας.


Υποβολή αιτημάτων προς τη νέα Δημοτική Αρχή, για προβλήματα που αφορούν τη Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ «Ο ΝΤΟΛΜΑΣ»

Αιτωλικό 21/02/2011

Προς
Αντιδήμαρχο Αιτωλικού
κ. Φούντα αριθ. πρωτ. 787


Θέμα: Υποβολή αιτημάτων προς τη νέα Δημοτική Αρχή, για προβλήματα που αφορούν τη Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού.

1. Άρση του δρόμου Κατράκειο-Πόρος.
(Σε καμιά περίπτωση το σωματείο μας δεν θα συναινέσει στη κατασκευή καμαρών ή ανοιγοκλειόμενης γέφυρας.)


2. Σωστή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.
( Πάγια θέση μας είναι η αλλαγή τοποθεσίας του βιολογικού καθαρισμού της πόλης του Αιτωλικού, έτσι ώστε να μην έχει καμιά επαφή με τη λιμνοθάλασσα. Όμως όσο χρονικό διάστημα βρίσκετε εκεί απαιτούμε την σωστή του λειτουργία.)


3. Υλοποίηση της μελέτης που έγινε από το Φορέα Διαχείρισης, η οποία προβλέπει τον καθαρισμό και επαναχρησιμοποίηση των υγρών λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού στην άρδευση.


4. Αλλαγή του τελικού αποδέκτη, των λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού, που αυτή τη στιγμή είναι η νησίδα Ντολμάς. (Απαιτούμε την άμεση απόσυρση...του αγωγού που βρίσκετε πάνω στο νησί και την ανακατεύθυνσή του προς το βάλτο του Ράγκου.)


5. Εκβάθυνση του πυθμένα των καμαρών των Γεφυριών του Αιτωλικού, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη διακίνηση υδάτων.


6. Διάνοιξη αύλακα κατά μήκος των Δυτικών Γεφυριών ώστε να υπογειοποιηθεί ο αγωγός αστικών λυμάτων της πόλης του Αιτωλικού, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι επικίνδυνος για πρόκληση ατυχήματος κατά τη πλεύση και διέλευση των σκαφών μας, από το συγκεκριμένο σημείο. (εδώ)


7. Την άμεση φραγή της εξόδου του αγωγού αστικών λυμάτων, που βρίσκετε ακριβώς απέναντι από το Μουσείο Κατράκη και πάνω στο δρόμο που οδηγεί στο Πόρο. (Αυτός ο αγωγός είναι κάθετος του κεντρικού αγωγού αστικών λυμάτων και πετά το λύματα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού πριν αυτά φτάσουν στο εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού.) (εδώ)


8. Ζητούμε την άμεση επαφή και συνεργασία με τη νέα Δημοτική αρχή ώστε να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε για τα δημόσια έργα που θα προκύψουν από το πρόγραμμα Leader Αλιείας. (Τα έργα που έχει προτείνει η πρώην Δημοτική Αρχή, μας βρίσκουν αντίθετους διότι σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Αιτωλικού και δεν συμβάλουν στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και των επαγγελματιών της πόλης μας -αυτό το κριτήριο ήταν και η προϋπόθεση επιλογής της περιοχής μας) (εδώ)


9. Ζητούμε επίσης την απομάκρυνση της παράνομης οικοδομής, από τη νησίδα Πόρος, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με έξοδα του καταπατητή και εκείνου που έδωσε την προφορική άδεια για μια τέτοια παράνομη ενέργεια. (εδώ , εδώ , εδώ και εδώ)


Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι όσο βρίσκεται πάνω στη νησίδα Ντολμάς ο αγωγός αστικών λυμάτων και είναι χαρακτηρισμένος ως τελικός αποδέκτης του βιολογικού καθαρισμού, το σωματείο μας δεν μπορεί να παίρνει μέρος στις γιορτές, για την επέτειο της μάχης του Ντολμά.
Θεωρούμε μέγιστη ασέβεια, στο τόπο που σφαγιάστηκαν οι πρόγονοί μας, εμείς οι νεότεροι να ρίχνουμε τα λύματα από τους βόθρους μας και συγχρόνως να τους καταθέτουμε και στέφανο στη μνήμη τους.

εδώΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΛΙΠΑΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣΔιαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...