Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Για αυτό σκότωσαν τον Καποδίστρια. Απόρρητη εγκύκλιος κατά των μασονικών στοών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρός το Πανελλήνιον

Πρός τούς κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποία συνδεόμενοι μεταξύ των άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός Πατρίδος των και διά της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει…

τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο καταπεπεισμένη πόσον όλέθρια άποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ή περί τούτων γνώμη, τήν όποίαν οί έχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει καί τόν Κόσμον, και είς τάς Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.
Αν ή Ελλάς έγκατελείφθη άπό τό 1821 έως τόν Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οί εχθροί της τήν παρέσταιναν αδιακόπως πρός τους Βασιλείς, ώς λαόν έπαναστατωθέντα καί άγωνιζόμενον ύπό τήν διεύθυνσιν καί ύπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν έπήγασαν αί Kαταστροφαί της ‘Ισπανίας και Ιταλίας.
Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή ή σφαλερά αυτή δόξα. μ’όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών είς αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, καί ενώ ή Ελλάς άρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοίας καί καλοκαγαθίας έκ μέρους τών Συμμαχικών Δυνάμεων, οί έχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς υπεξούσιον τών Μυστικών Εταιρειών, καί είς άπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόρους ονόμασιν αί Εταιρείαι αυταί υπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοίς πράγμασι και τής πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως καί αύτού του στόλου.
Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μή εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου καί επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί διά του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθή είς βαρυτάτην εύθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών Πολιτικών, οί οποίοι επιμένουσι να μήν παραχωρώσιν είς τήν Ελλάδα έντιμον μέλλον , ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον του να αποδείξωσιν ότι οί Βασιλείς διά τών ευεργεσιών των υποθάλπουσιν είς την Ελλάδα τόν εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και εις τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.
Η παρατήρησις αυτη, Κύριοι, σας διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί οξυδέρκειαν απαιτείται ή έκπλήρωσις τής ακολούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως.
Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν όδηγίαν σας άξιωματικούς, τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σας φανερώσουν αν άνήκουν είς καμμίαν τών Μυστικών Εταιρειών, ή όχι.
Αν είναι τό πρώτον θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι εάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο τού νομίμου όρκου καί πρός την Κυβέρνησιν, και πρός τους Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον και είς όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.
Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως, θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ώς επί το πλείστον άγνωστος είς τους Εταίρους.
Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τίνα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσης. Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους είς τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολούμενους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μή συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την πρό αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.
Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον και ωφελιμώτερον τρόπον.
Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.
Εν Πόρω τή 8 Ιουνίου 1828
Ο Κυβερνήτης
Ι. Α. Καποδίστριας
http://maiandros-lykaon.gr/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Πως να φτιάξετε μια μπαταρία από κέρματα (Video)

Φτιάξτε την δική σας μπαταρία χρησιμοποιώντας χάλκινα νομίσματα, ξύδι, αλουμινόχαρτο και χαρτόνι. Ακολουθώντας το πείραμα, η μπαταρία που θα ετοιμάσετε θα έχει αρκετή ενέργεια για να ανάψει ένα LED ή να κάνει ένα τηλεκοντρόλ να λειτουργήσει. Πρόκειται για ένα πολύ απλό και εύκολο επιστημονικό project που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας...


http://kafeneio-gr.blogspot.com/2015/10/video_25.html#.VjSFIXrhC71
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Το Minority Report γίνεται γεγονός: Συσκευή της Hitachi προβλέπει τα εγκλήματα πριν αυτά συμβούν

Βρισκόμαστε στο έτος 2054 και σε ένα κτήριο στα περίχωρα της Ουάσιγκτον βρίσκεται μια νέα επιχείρηση η Pre-Crime Division, που δημιουργήθηκε μετά την ανακάλυψη μεθόδου όπου προβλέπονται τα μελλοντικά εγκλήματα. Με τη μέθοδο αυτή οι δράστες συλλαμβάνονται προτού διαπράξουν το έγκλημα.


Αυτό είναι το σενάριο της ταινίας Minority Report του 2002 και 13 χρόνια αργότερα φαίνεται να γίνει πραγματικότητα από τη Hitachi. Ο Ιαπωνικός τεχνολογικός γίγαντας που κατασκευάζει από ανελκυστήρες μέχρι συστήματα ασφαλείας ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μια νέα ισχυρή τεχνολογία που μπορεί να εντοπίσει πού και πότε ένα έγκλημα θα συμβεί.


Το σύστημα, που ονομάζεται Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics θα διοχετεύετε με μια τεράστια ποσότητα δεδομένων όπως η ... κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, συνομιλίες κοινωνικών μέσων, δελτία καιρού, και πολλά άλλα. Συλλέγοντας και αναλύοντας όλα αυτά τα δεδομένα το σύστημα θα μπορεί να αντιληφθεί τα πιθανά σημεία εγκληματικών πράξεων σε ένα σημείο 200 τετραγωνικών μέτρων.


Το σύστημα της Hitachi, το οποίο η εταιρία σχεδιάζει να δοκιμάσει σε ορισμένα αστυνομικά τμήματα από τις αρχές Οκτωβρίου εγείρει δύο μείζονα προβλήματα: 1) Το πόσο ακριβές θα είναι 2) Τι θα συμβεί εάν στοχεύει αθώους ανθρώπους σαν εγκληματίες.


huffingtonpost
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Κριθαράκι στο μάτι: Τα 5 βήματα στο σπίτι που θα σας σώσουν

Το κριθαράκι στο μάτι είναι ένα σπυρί ή απόστημα που σχηματίζεται, είτε στο άνω, είτε στο κάτω βλέφαρο. Είναι μια φλεγμονή που προκαλείται από την απόφραξη ενός αγωγού σμήγματος (φυσικό έλαιο της επιδερμίδας) και από τα βακτήρια που ζουν κανονικά στην επιφάνεια του βλεφάρου χωρίς να προκαλούν προβλήματα υπό κανονικές συνθήκες.

Μερικά από αυτά τα βακτήρια μπορεί να παγιδευτούν μαζί με νεκρά δερματικά κύτταρα κατά μήκος της άκρης του βλεφάρου. Το κριθαράκι στο μάτι είναι συνήθως επιφανειακό και πλήρως ορατό.

Περιστασιακά, μπορεί να αναπτυχθεί πιο βαθιά μέσα στο βλέφαρο.

Τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι

Η καλύτερη θεραπεία στο σπίτι είναι οι συχνές ... ζεστές κομπρέσες. Μερικές παραδοσιακές σπιτικές ζεστές κομπρέσες περιλαμβάνουν φακελάκια τσαγιού και πατάτες βραστές τυλιγμένο σε πανί, ωστόσο οι πιο υγιεινές εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνουν μάσκες ματιών που μπαίνουν στον φούρνο μικροκυμάτων (πωλούνται σε κάποια φαρμακεία) ή ζεστά επιθέματα (όπως αυτά που πωλούνται στους λάτρεις του χειμερινού). Είναι σημαντικό να είστε υπομονετικοί, καθώς το κριθαράκι μπορεί να χρειαστεί πολλές μέρες για να φύγει εντελώς.

Τις περισσότερες φορές ένα κριθαράκι υποχωρεί από μόνο του μέσα σε πέντε έως επτά ημέρες. Εντωμεταξύ, εσείς μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω 5 απλά βήματα:

-Εφαρμόστε ζεστές κομπρέσες 4-6 φορές την ημέρα για περίπου 15 λεπτά κάθε φορά για να βοηθήσετε στην αποστράγγιση. Κρατήστε τα μάτια σας κλειστά, όταν βάζετε την ζεστή κομπρέσα.

-Τρίψτε απαλά το βλέφαρο με νερό της βρύσης ή με ένα ήπιο, μη ερεθιστικό σαπούνι, ή σαμπουάν (όπως σαμπουάν για μωρά). Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποστράγγιση. Κλείστε τα μάτια σας και τρίψτε απαλά, ώστε να μην τραυματίσετε τα μάτια σας.

-Μην πιέζετε και μην τρυπήσετε ποτέ ένα κριθαράκι στο μάτι. Αν το κάνετε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσετε μια πιο σοβαρή λοίμωξη.

-Σταματήστε τη χρήση μακιγιάζ και κάθε αλοιφής ή κρέμας στα μάτια σας για όσο έχετε το κριθαράκι, διότι μπορεί να επιμολύνετε περισσότερο το σημείο με βακτήρια.

-Σταματήστε τη χρήση φακών επαφής για όσο έχετε το κριθαράκι, διότι η μόλυνση μπορεί να εξαπλωθεί στον κερατοειδή.

Πηγή: iatropedia.gr
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Αποκάλυψη που σοκάρει! Όταν η KGB ανακάλυψε στην Αίγυπτο το μουμιοποιημένο σώμα ενός εξωγήινου [φωτό, βίντεο]

Με κάθε επιφύλαξη οι πληροφορίες… 

Υπήρξε μόνο ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε αποκλειστικά από την τηλεόραση των ΗΠΑ από την λεγόμενη εκπομπή (Sci-Fi i) το 1998, είχε τίτλο: «Το μυστικό της KGB φάκελοι απαγωγών από εξωγήινους» Είναι πραγματικά δύσκολο να βρεθούν αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια της έκθεσης αυτής.


 Οι μόνες έγκυρες γνώμες που παρέχονται είναι από την ίδια την αμερικάνικη τηλεοπτική εκπομπή που κατά το χρόνο της μεταφοράς, σύμφωνα με το οποίο η ομάδα των εμπειρογνωμόνων μετά την αξιολόγηση της ταινίας επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητά του. Το τηλεοπτικό δίκτυο των ΗΠΑ έχει εκδώσει την ταινία μια φορά και από τότε δεν έχει ξανά δημοσιευθεί πουθενά και δεν υπάρχει κάποιο ... αντίγραφο του βίντεο διαθέσιμο εκτός από εκείνα που είναι διαθέσιμα χάρη σε εκείνους που πήραν το χρόνο να καταγράψουν την εκπομπή.Η περιβόητη ταινία παρουσιάζει την KGB σε μυστική αποστολή στην Αίγυπτο, με την κωδική ονομασία “Isis Project” (Ίσις Πρότζεκτ), στο οποίο η σοβιετική κυβέρνηση ανακάλυψε την ύπαρξη μιας μούμιας η οποία δείχνει να μην έχει να κάνει με άνθρωπο αλλά με εξωγήινο. Πριν από τη μετάδοση του βίντεο στην Αμερική, η ταινία δεν είχε παιχτεί ποτέ έξω από τις δομές της KGB!Όλα ξεκίνησαν με τις αποκαλύψεις του Βίκτορ Ιβάνοβιτς (rbth.com) , Ρώσος νευρολόγος και αστροφυσικός όπου είχε προσληφθεί από το Κρεμλίνο ως επιστημονικός σύμβουλος για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων πρόωσης.

Όπως ο ίδιος λέει ο Ιβάνοβιτς είχε πρόσβαση σε ορισμένα μυστικά αρχεία της KGB στο οποίο γινόταν λόγος για μια ειδική αποστολή το 1961 ως μέρος του προγράμματος << ΙΣΙΣ >>, που είχε ως στόχο να ανακαλύψουν τα ίχνη χαμένης γνώσης και τεχνολογίας από την Αρχαία Αίγυπτο, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές εφαρμογές της Ρωσίας.

Η ομάδα της αποστολής αποτελείτο από αιγυπτιολόγους της Σοβιετικής Ακαδημίας Επιστημών, ο Herman Alekseen (Χέρμαν Αλέκσεην) από το Μουσείο Ερμιτάζ ειδικός αιγυπτιολόγος, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες εξειδικευμένοι σε χημικά και ραδιενέργεια, μερικοί αστρονόμοι, συμπεριλαμβανομένων τον Βλαντιμίρ Γιούρι, και τη Σάμη Σάραφ και ο Γραμματέας της Γκάμελ Αμπντέλ Νάσερ και ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική περίοδο κατά την οποία η μεταφορά πραγματοποιείται, δεν είναι να απορεί κανείς με τον πολιτικό άξονα μεταξύ της Αιγύπτου και της Σοβιετικής Ένωσης. Από τη σύγκρουση το 1956, όταν το Ισραήλ εισέβαλε στο αιγυπτιακό έδαφος, ως αποτέλεσμα της κρίσης του Σουέζ, η ΕΣΣΔ τάχθηκε με την Αίγυπτο. Εκτιμάται ότι όταν η αποστολή ξεκίνησε, η σοβιετική στρατιωτική κυριαρχία στην Αίγυπτο έφθασαν τις 20.000 μονάδες.

Η αποστολή οργανώθηκε μετά την τυχαία ανακάλυψη ενός μυστηριώδη τάφου από δύο Βεδουίνων στο Magbarat Alzoar (Μαγκμπάρατ Αζλοάρ) σε μία από τις πυραμίδες της Γκίζας!!!! Τα δύο θύματα, μετά την είσοδο τους στον τάφο, αρρώστησαν και νοσηλεύτηκαν. Όταν ρωτήθηκαν από τους πράκτορες της KGB και από Αιγύπτιους αστυνομικούς, οι Βεδουίνοι επανέλαβαν συνέχεια ότι είχαν βρει κάτι το μη γήινο αλλά κάτι από τον κόσμο των πνευμάτων.

Από τότε, το πρόγραμμα Ίσις έγινε η υψηλότερη προτεραιότητα και διοργανώθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρουν και να αναλύσουν τον τάφο που ανακαλύφθηκε από τους δύο Βεδουίνους. Η αποστολή οργανώθηκε από κοινού από τις δύο χώρες ως μυστικό, για το φόβο ότι η CIA, των ΗΠΑ, θα μπορούσε να λάβει γνώση αυτής της ανακάλυψης.

Σύμφωνα με το έγγραφο έκθεσης που κατείχε ο Ivanovich (Ιβάνοβιτς), οι Σοβιετικοί βρήκαν ένα τάφο γεμάτο αντικείμενα. Έτσι, διαβάζουμε σε ένα σημείωμα που απευθύνεται σε ένα ανώτερος αξιωματικός της KGB:

«Πράκτορες μου έχουν εξασφαλίσει σημειώσεις από τους επιστήμονες που εργάζονται στο μνημείο του επισκέπτη που ανακαλύψαμε».Αυτό ακολουθείται από την ακόλουθη λίστα πληροφοριών:

Τόπος Εύρεσης: απόρρητες

15 κουτιά από περίεργα αντικείμενα

1 μουμιοποιημένο σώμα μη ανθρώπινο

Μια λίθινη σαρκοφάγος

8 δείγματα από ιερογλυφικά

Η έκθεση που συνέταξε ένας από τους πρώτους επιστήμονες που είχε μπει στον τάφο έχει ως εξής:Κατά την επιθεώρηση των τειχών έχουμε παρατηρήσει μια περίεργη απωστική δύναμη που βγαίνει από τα τείχη. Εμείς δεν θα μπορούμε να δώσουμε καμία επιστημονική εξήγηση.

Τέλος, η έκθεση που εκπονήθηκε από έναν από τους κρυπτογράφους, οι οποίοι συμμετείχαν στη μερική αποκωδικοποίηση ιερογλυφικών στους τοίχους του μηνύματος στον τάφο, μιλούσε για την επιστροφή ενός φτερωτού επισκέπτη από έξω από την γη

Αλλά η πιο εκπληκτική ανακάλυψη σχετίζεται με τη μούμια Η μούμια φαίνεται να έχει ύψος 2 μέτρα ύψος, πολύ υψηλότερο από το μέσο ύψος των κατοίκων της αρχαίας Αιγύπτου

Ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό με προστατευτικό εξοπλισμό στην είσοδο του τάφου

Σύμφωνα με τον Βίκτορ Ιβάνοβιτς, ένας Ρώσος επιστήμονας ο οποίος φέρεται να είχε πρόσβαση στα υψηλής διαβαθμισμένων εγγράφων από την KGB μυστικά αρχεία πήρε τα χέρια του σε έγγραφα τα οποία έδειξαν ότι οι Ρώσοι έκαναν στο έργο πραγματικότητα έναρξη ISIS να εξασφαλίσει «ξένο έγγραφα και τεχνολογίας, η οποία ήταν αποθηκευμένα σε ένα μυστικό τάφος στο οροπέδιο της Γκίζας, με την ελπίδα να το χρησιμοποιήσει για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια μικρή ομάδα των Ρώσων επιστημόνων με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες έχουν ανακαλύψει έναν τάφο στην Αίγυπτο το 1961. Αλλά τα έγγραφα που δεν έχουν ποτέ αποκαλυφθεί τι ακριβώς βρέθηκε μέσα στη σαρκοφάγο. Μόνο μέσα από τις πηγές από τις υψηλότερες τάξεις της KGB γνωρίζουν ότι έχουμε βρει τα απομεινάρια ενός εξωγήινου πλάσματος πέθανε στην Αίγυπτο 10 χιλιάδες χρόνια προ Χριστού. «- Βίκτορ Ιβάνοβιτς

Σύμφωνα με αναφορές από το έργο ISIS, το μουμιοποιημένο σώμα που βρέθηκε ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό ήταν περίπου 2 μέτρα ύψος, και άνθρακα-14 δοκιμές έδειξαν ότι το σώμα του «αλλοδαπός επισκέπτης» ήταν περίπου 13,000 χρόνια παλιά, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το ον προηγείται η Αιγυπτιακή Dynastic περίοδο.

Ιερογλυφικά που βρίσκονται στον τάφο του μυστηριώδους όντος

Η ανάλυση του με άνθρακα-14 που διεξήχθη από το μοριακό βιολόγο Μπόρις Tιμογέβ αποκάλυψε ότι το σώμα της μούμιας έχει ηλικία περίπου 12.000 χρόνια, χιλιάδες χρόνια πριν από την αιγυπτιακή δυναστική περίοδο. Ποιος θα μπορούσε να είναι το μουμιοποιημένο σώμα στην σαρκοφάγο;

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή μυθολογία, μια οικογένεια των θεών κατέβηκε από τα αστέρια στην Αίγυπτο. Τους δίδαξε τη γνώση και τη σοφία. Αργότερα, έφυγαν από τη Γη για να επιστρέψουν στον ουρανό, με την εξαίρεση του Όσιρι, ο οποίος είχε μείνει με το έργο της προστασίας και διατήρησης της προγονική γνώσης…

Ο θεός Όσιρις. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή μυθολογία, κατέβηκε από τον ουρανό σε μια << ιπτάμενη βάρκα >> μήπως όμως ήταν ένα ΑΤΙΑ;

Ο Όσιρις λένε έφερε τον πολιτισμό στους άνδρες, τους δίδαξε να καλλιεργήσουν τη γη και την παραγωγή κρασιού, και αγαπήθηκε από τους ανθρώπους. Μετά το θάνατό του, είχε μουμιοποιηθεί και θάφτηκε σε μια μυστική τοποθεσία.

Με βάση αυτόν την αρχαίο μύθο, λίγο μετά την ανακάλυψη του τάφου του επισκέπτη, μια ομάδα επιστημόνων, προγραμματιστές υπολογιστών, γιατροί και άλλοι επιστήμονες συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν το περιεχόμενο της εκδήλωσης. Η ομάδα ήταν πεπεισμένη ότι το σώμα στο φέρετρο ήταν η μούμια του Όσιρη, του εξωγήινου Φαραώ. Η ομάδα υιοθέτησε το όνομα του από τους αρχαίους << οπαδούς >>, ένα κίνημα σχεδόν θρησκευτικού περιγράμματος, αφιερωμένο στη λατρεία του << επισκέπτη από τα αστέρια >>.

Το Κρεμλίνο πήρε το όλο θέμα με πιο ρεαλιστικό προφίλ. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, θα ήταν χρήσιμο να έχουν κάποιο είδος αήττητης εξωγήινης τεχνολογίας. Επιπλέον, οι σοβιετικοί επιστήμονες άρχισαν να αναρωτιούνται σοβαρά ποια είναι η πραγματική λειτουργία των πυραμίδων όπου μετά από όλα αυτά φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Μερικοί από Ρώσους ειδικούς έλεγαν ότι ήταν είναι ισχυρές μηχανές σε θέση να διοχετεύσουν κάποια ενέργεια του σύμπαντος ή ένα είδος διαστρικού πομπού.

Η KGB και η συνάντηση με τον αρχαίο αστροναύτη.

Το φιλμ που λαμβάνεται από τα αρχεία της KGB και εικόνες υψηλής ασφαλείας δείχνουν την ανακάλυψη της σαρκοφάγου στον τάφο. Εμπειρογνώμονες από την τηλεοπτική εκπομπή Sci-Fi εγγυώνται την αυθεντικότητα της ταινίας.

Το ασπρόμαυρο βίντεο δείχνει μια σειρά από στρατιώτες και αξιωματικούς οι οποίοι εισέρχονται από ότι φαίνεται σε ένα αιγυπτιακό ταφικό θάλαμο, χωρίς μάσκες αερίου. Κατά την έναρξη της σαρκοφάγου, μπορείτε να δείτε ένα σύννεφο τοξικών αερίων (!!;!!) που κατακλύζουν το περιβάλλον και την αντίδραση των στρατιωτών που επηρεάζονται από την αναπνοή και τον φόβο, δεδομένου ότι παρακολουθούν τη μούμια στην σαρκοφάγο που περιέχει τον εξωγήινο.

Στη συνέχεια, ο τόπος φαίνεται να έχει οργανωθεί πλήρως για περαιτέρω επιστημονική ανάλυση. Μετά δείχνει τους στρατιώτες να φορούν ειδικές στολές…..

Δείτε το σπάνιο αυτό βίντεο:


Είναι μια περίτεχνη φάρσα με βάση τις αποκαλύψεις του Ιβάνοβιτς; Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το βίντεο δείχνει μια αξιόλογη συμφωνία με τα δεδομένα που περιέχονται στα έγγραφα του Ιβάνοβιτς. Αυτό, σύμφωνα με ορισμένους, θα ήταν περαιτέρω ως αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την αυθεντικότητα φαίνεται ότι η ιδιωτική προβολή που διοργανώθηκε από την ομάδα της τηλεοπτικής εκπομπής Sci-Fi.

“Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια μικρή ομάδα των Ρώσων επιστημόνων με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες έχουν ανακαλύψει ένα τάφο στην Αίγυπτο το 1961 , λέει ο Ιβάνοβιτς. “Αλλά σε έγγραφα δεν έχουν ποτέ αποκαλυφθεί τι ακριβώς βρέθηκε μέσα στην σαρκοφάγο. Μόνο μέσα από τις πηγές από τις υψηλότερες τάξεις της KGB γνωρίζουν ότι έχουν βρεθεί τα μουμιοποιημένα λείψανα ενός εξωγήινου πλάσματος όπου πέθανε στην Αίγυπτο πριν 12 χιλιάδες χρόνια προ Χριστού.

“Εάν οι πληροφορίες που αποκάλυψε ο Δρ Ιβάνοβιτς είναι αλήθεια, πρέπει να επανεξετάσουμε όλη τη πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού (βέβαια αυτό οι Δρακόντειοι δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουν). Σταθερά, υπάρχουν ειδήσεις που αποκαλύπτουν το παρελθόν της Γης με ποιο πολύ και πιο εξελιγμένα και αινιγματικά στοιχεία από όσο προηγουμένως νομίζαμε.

Πρόκειται για ένα σπάνιο βίντεο το οποίο έχει αψεγάδιαστα στοιχεία περί εξωγήινης ζωής. Όμως και αυτό κάποια στιγμή θα βρεθεί στην καταιγίδα των παραπληροφοριών όπως και τα θρυλικά βίντεο από το ατύχημα του Ρόσγουελ όπου σήμερα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρόκειται για κάτι το ψεύτικο και το πλαστό. Δεν είναι όμως έτσι η παραπληροφόρηση ζει και βασιλεύει ειδικά στο θέμα των ΑΤΙΑ και των εξωγήινων οντοτήτων.

Επειδή κάποιοι έξυπνοι θα πούνε πάλι τα δικά τους και επειδή εγώ δεν << (γνωρίζω) >> πολλά για τα ΑΤΙΑ και για εξωγήινους ας κάνουμε πρώτα μια ανάλυση του βίντεο με αυτό το οποίο έχουμε εδώ και τώρα το οποίο είναι πολύ σπάνιο.

Το πρώτο που βλέπουμε είναι ένα κομβόι από στρατιωτικά οχήματα όπου στην καρότσα τους έχουν επάνω ρωσικά άρματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητος στην Αίγυπτο!!!! Θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού. Μα οι Ρώσοι όμως την εποχή εκείνη εκτός Ρωσίας δεν είχαν να πάνε κάπου αλλού…. Αν πούμε το Αφγανιστάν αυτό ήταν χρόνια πολλά μετέπειτα. Οπότε μέχρι εδώ συμφωνούμε με το βίντεο, όλα αυτά μέχρι τα 6 δευτερόλεπτα του καρέ.

Από τα 6 μέχρι τα 10 δεύτερα δείχνει αξιωματικούς με την ρωσική ενδυμασία της KGB να ανεβαίνουν έναν αμμόλοφο.

Από τα 10 μέχρι τα 18 δεύτερα όλα δείχνουν ότι είναι πράγματι στην Αίγυπτο με τους παραδοσιακούς εργάτες να φτυαρίζουν την άμμο.

Στα 18 δεύτερα και χωρίς να μας δείξει πως μπήκαν και την είσοδο δείχνει να έχουν μπει στον τάφο!!!! Εκεί ένας Αιγύπτιος δείχνει κάποια ιερογλυφικά με το χέρι του αυτό μέχρι τα 22 δεύτερα.

Από τα 23 δεύτερά και μετά μας δείχνει ότι δεν είναι μόνο ένας αξιωματικός αλλά και άλλος ένας στρατιώτης όλοι μα τα χαρακτηριστικά και διακριτικά της KGB!!!! Όλα αυτά μέχρι 25 δεύτερα του καρέ.

Από τα 26 δεύτερα συνεχίζει ο ίδιος Αιγύπτιος να διαβάζει κάποια ιερογλυφικά τα οποία πλέον είναι φανερά στον τοίχο. Όλα αυτά μέχρι τα 34 δεύτερα.

Από τα 35 δεύτερα μας δείχνει το βίντεο ότι είναι σε ένα δωμάτιο όπου μας δείχνει μια σαρκοφάγο. Τριγύρω είναι ο ίδιος Αιγύπτιος δυο στρατιώτες και ο αξιωματικός της KGB όπου περιεργάζονται την σαρκοφάγο με φακούς.Όλα αυτά μέχρι τα 52 δεύτερα.

Από τα 53 δεύτερα του καρέ και μέχρι τα 1 λεπτό και 47 δεύτερα του καρέ δείχνει δυο στρατιώτες της KGB να ανοίγουν με ανορθόδοξο τρόπο την σαρκοφάγο, με δυο φτυάρια. Εφόσον ανοίγουν την σαρκοφάγο ένα είδος αερίου δείχνει να βγαίνει από μέσα. Αμέσως ο ένας στρατιώτης παίρνει μια φωτογραφική μηχανή ρωσικής κατασκευής << ζενίθ >> και βγάζει φωτογραφίες. Συνεχίζει να βγάζει φωτογραφίες ώσπου το νέφος αερίου διαλύετε σιγά σιγά και φαίνεται πλέον ο νεκρός εξωγήινος μουμιοποιημένος. Το νέφος όμως των αερίων της σαρκοφάγου είναι πλέον τριγύρω από τους ανθρώπους και έχει φτάσει έως την μέση τους.

Από το 1 λεπτό και 48 δεύτερα μας δείχνει τον αξιωματικό να μην αισθάνεται καλά και ο στρατιώτης που φωτογράφιζε τον πήρε είδηση και προσπαθεί να δει τι έχει γίνει με το να πάει κοντά του. Δείχνει τον αξιωματικό όπου έχει βγάλει το καπέλο του και να στέκεται στον τοίχο και την ανησυχία του στρατιώτη ότι κάτι δεν πάει καλά καθώς γυρίζει στην κάμερα. Όλα αυτά μέχρι το 1 λεπτό και 58 δεύτερα.

Από το 1 λεπτό και 58 δεύτερα και μετά δείχνει τον στρατιώτη πανικόβλητο κάνοντας νόημα και κάτι να λέει στον κάμερα Μαν και τον σπρώχνει να βγουν από τον νεκροθάλαμο. Αμέσως βγαίνει και ο αξιωματικός όπου πλέον μας δείχνει την είσοδο του νεκροθάλαμου έστω και για λίγο. Από ότι φαίνεται τα αέρια από την σαρκοφάγο τους ενόχλησε έντονα. Όλα αυτά μέχρι τα 2 λεπτά και 5 δεύτερα του καρέ.

Από τα 2 λεπτά και 6 δεύτερα δεν μας δείχνει το τι έγινε αλλά μας δείχνει έναν στρατιώτη που πλέον βρίσκεται στο δωμάτιο με στολή ραδιενέργειας και με μετρητή τύπου Γκάιγκερ ρωσικής κατασκευής να εξετάζει τον χώρο. Και η στολή ραδιενέργειας είναι αυθεντική για την ραδιενέργεια.Όλα αυτά μέχρι τα 2 λεπτά και 17 δεύτερα.

Από τα 2 λεπτά και 17 δεύτερα μας δείχνει ότι είναι δυο οι στρατιώτες με τις στολές ραδιενέργειας. Έπειτα μας δείχνει ότι ο ένας στρατιώτης με την στολή ραδιενέργειας μας δείχνει ότι βγαίνει από τον νεκροθάλαμο και μας δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα δυο στρατιώτες μέσα στο θάλαμο με τις ίδιες στολές. Όλα αυτά μέχρι τα 2 λεπτά και 26 δεύτερα.

Από τα 2 λεπτά και 27 δεύτερα μας δείχνει τον ίδιο αξιωματικό που είχε ζαλιστεί μέσα στον νεκροθάλαμο να δείχνει κάποια αντικείμενα σε δυο πολίτες που σίγουρα ήταν επιστήμονες χωρίς να μας δήξει και πάλι το τι έγινε στον νεκροθάλαμο με τους στρατιώτες δείχνοντας ότι κάποια καρέ έχουν σβηστεί από την ταινια. Τους δείχνει και τα ιερογλυφικά στον τοίχο και κατόπιν δείχνει την ανοιχτή σαρκοφάγο με το μουμιοποιημένο σώμα του εξωγήινου και να είναι από επάνω οι επιστήμονες να κοιτούν μέχρι που ο άντρας με τα πολιτικά σκύβει δίπλα στην σαρκοφάγο και πιάνει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι και το οποίο το περιεργάζεται με την γυναίκα που είναι μαζί του. Όλα αυτά μέχρι τα 2 λεπτά και 53 δεύτερα.

Από τα 2 λεπτά και 54 δεύτερα του καρέ αρχίζει ο κάμερα Μαν μας δείχνει την μούμια του εξωγήινου. Οπού μέχρι και τα 3 λεπτά και 14 δεύτερα μας δείχνει σχεδόν λεπτομερώς την μούμια του εξωγήινου από πάνω έως κάτω.

Όπως και να έχει όμως το αν είναι αληθινό ή όχι εδώ θα πω ότι οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν με την εκπομπή και την διερεύνηση του φιλμ ότι πρόκειται για κάτι το αληθινό. Όταν ρωτήθηκαν αν πρόκειται για σκηνοθετημένο προϊόν είπαν τα εξής:

Βεβαίως και μπορεί να είναι από κάποια ταινία η οποία δεν παίχτηκε ποτέ ή από κάποια πειραματική ταινία. Όμως αυτή η ταινία η όποια είναι αληθινή και που δείχνει ένα εξωγήινο ον στην Αίγυπτο η ταινία που δεν παίχτηκε ποτέ είναι προϊόν του 1959 έως και 1972 από τον τρόπο λήψης και επεξεργασίας του φιλμ.

Όταν ξανά ρωτήθηκαν αν κάποιοι το έκαναν για να πείσουν τον κόσμο στην ύπαρξη εξωγήινων τότε οι εμπειρογνώμονες απάντησαν και πάλι λέγοντας:

<< Αν κάποιοι αποφάσιζαν να έφτιαχναν κάτι τέτοιο ειδικά εκείνο τον καιρό θα πρέπει να ξόδευαν χιλιάδες δολάρια … >>.

Θα πρέπει να αναλογιστούμε όμως ότι πρώτη φορά παίχτηκε στην Αμερική μέχρι τότε δεν είχε γίνει πουθενά η προβολή του. Η ταινια έφτασε μέσο της Ρωσίας από τον Ιβάνοβιτς όπου είναι ο μονός ο οποίος είπε ότι το βίντεο είναι αυθεντικό. Δεν στάθηκε όμως εκεί είπε ότι υπάρχουν ακόμα τρία βίντεο όπου δείχνουν την μεταφορά του και την εξέταση της εξωγήινης μούμιας. Δυστυχώς όμως δεν είχε την πρόθεση να δήξει τα παρακάτω. Μάλιστα είχε πει ότι στα τρία βίντεο αυτά υπάρχει και ήχος κάτι που σε αυτό το σπάνιο βίντεο δεν υπάρχει.

Το αν το πιστεύετε ή όχι αυτό είναι δικό σας θέμα. Όμως μετά από γκάλοπ της εκπομπής εκείνης το 87% των Αμερικανών πίστεψαν ότι το βίντεο ήταν και είναι αυθεντικό. Η πραγματική κόπια του βίντεο κανείς δεν ξέρει σήμερα που βρίσκεται. Κάποιοι ερευνητές είπαν ότι το δάνεισε ο Ιβάνοβιτς μόνο για την εκπομπή όπου μετά το τέλος της το ξανά πήρε μαζί του.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Βλαντίμιρ Γκούσταβ από το Ουισκόνσιν των ΗΠΑ όπου είναι Ρώσος δεύτερης γενιάς στις ΗΠΑ και πολύ καλός φίλος αλλά και ερασιτέχνης ερευνητής των ΑΤΙΑ. Στο μέλλον ίσως κάνω κάποιο άρθρο για αυτόν.

Μέχρι την επόμενη φορά να είστε πάντα όλοι καλά και να θυμάστε.

Αν δεν πιστεύεις σε κάτι, δεν πάει να πει αυτό το κάτι ότι δεν υπάρχειhttp://www.defencenet.gr/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

11 επιστημονικά δεδομένα που μοιάζουν να είναι βγαλμένα από ταινία επιστημονικής φαντασίας

Πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς την επιστήμη από την επιστημονική φαντασία. Βρήκαμε νερό στον Άρη και έχουμε αυτοκίνητα που κινούνται χωρίς οδηγό. Το ίδιο ισχύει και για τα παρακάτω δεδομένα από το βιβλίο «1,227 Quite Interesting Facts to Blow Your Socks Off» που φαίνονται πολύ περίεργα για να είναι αληθινά.
1. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λαμβάνει περίπου 11 εκατομμύρια bits πληροφορίες κάθε δευτερόλεπτα, αλλά αντιλαμβάνεται μόνο τα 40.via GIPHY

2. Εάν κάνετε ένα τούνελ μέσα στο κέντρο της Γης και πηδήξετε μέσα σε αυτό, θα χρειαστείτε ακριβώς 42 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να φτάσετε στην άλλη άκρη της Γης.via GIPHY

3. Ένα σύννεφο μεσαίου μεγέθους ζυγίζει όσο περίπου 80 ελέφαντες.via GIPHY

4. Ένας κεραυνός περιέχει τόση ενέργεια ώστε να ψήσει 100.000 φέτες ψωμιού για τοστ.via GIPHY

5. Οι γορίλες και οι πατάτες έχουν δύο παραπάνω χρωμοσώματα από τους ανθρώπους.via GIPHY

6. Το ανθρώπινο σάλιο περιέχει ένα «παυσίπονο» που ονομάζεται οπιορφίνη και είναι έξι φορές πιο δυνατό από την μορφίνη.via GIPHY

7. Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, το δέρμα του καταστρέφεται εντελώς και επαναδημιουργείται περίπου 900 φορές.via GIPHY

8. Ο αέρας σε ένα μέσο δωμάτιο ζυγίζει περίπου 50 κιλά.via GIPHY

9. Η λάβα μπορεί να κυλήσει όσο γρήγορα τρέχει ένα σκυλί ράτσας greyhound.via GIPHY

10. Ένα ερυθρό αιμοσφαίριο μπορεί να κάνει τον γύρο όλου του σώματος μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.


via GIPHY

11. Τα πιο δυνατά πλάσματα στον πλανήτη είναι τα βακτήρια της γονόρροιας. Μπορούν να σηκώσουν μέχρι και 100.000 φορές το βάρος τους.via GIPHY

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε αρχικά στην αμερικάνικη έκδοση της HuffPost.Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Σκεφτειτε τι χανει το κρατος απο την μη φορολογηση!
https://asimonis.wordpress.com/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τι έγινε στην Ισπανία με τα σπίτια που πέρασαν στα distress funds

ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ


Στην ιδιοκτησία ξένων εταιρειών, των λεγόμενων distress fund που ειδικεύονται στην αγορά «κοψοχρονιά» προβληματικών δανείων και περιουσιακών στοιχείων από πτωχεύσεις, θα περάσουν χιλιάδες δάνεια Ελλήνων δανειοληπτών το προσεχές διάστημα.

Στελέχη ξένων εταιρειών του είδους αυτού βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και διαπραγματεύονται την αγορά ελληνικών δανείων σε πολύ χαμηλότερη τιμή από την ονομαστική με τις ελληνικές τράπεζες. Για την ακρίβεια για τα distress fund το 1 ευρώ θα αντιστοιχεί σε 10 σεντ. Τόσα θα πληρώσουν για το κάθε δάνειο. Τι θα συμβεί στην συνέχεια; Θα πάρουν τα σπίτια των δανειοληπτών; Αν εξαιρέσεις κάποιες σκηνές τρόμου ώστε να μπει ο δανειολήπτης σε διαδικασία να πληρώνει έστω 50-150 ευρώ ανά μήνα (για ένα δάνειο που μέχρι σήμερα έδινε 800-1000), αυτό που θα συμβεί είναι ...ο δανειολήπτης να γίνει ενοικιαστής στο σπίτι του.

Τα σπίτια θα περάσουν στην ιδιοκτησία των distress funds και όταν ανέβει η αγορά στην Ελλάδα εκείνα θα μπορούν να τα πουλήσουν. Στο μεταξύ θα παίρνουν και την δόση-ενοίκιο ποντάροντας στο δέσιμο που έχει ο Έλληνας με το ακίνητο.
Ετσι έγινε και στην Ισπανία.
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΤΑ «ΔΟΝΤΙΑ» ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΟΝΤΑΙ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Η ρωσική αποφασιστικότητα που έχει αλλάξει όλα τα μέχρι πριν από λίγο καιρό στρατηγικά δεδομένα, αλλά και τις παγκόσμιες γεωστρατηγικές ισορροπίες από την περίοδο της κρίσης της Ουκρανίας, ανησυχεί έντονα την Άγκυρα όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Radikal.

Σε μια εκτεταμένη έρευνα με τον τίτλο, «Γιατί η Ρωσία επενέβει στην Συρία», (Suriye” ye niye müdahale ettiler ?), η τουρκική εφημερίδα κάνει μια ανάδρομη από την κρίση της Ουκρανίας όπου με προκλητικό αλλά και επιπόλαιο τρόπο οι δυτικοί πίστευαν ότι θα εισχωρήσουν στην «αυλή» της Μόσχας εκβιάζοντας τον Πούτιν ή να υποχωρήσει στις παράλογες αξιώσεις τους, ή να ανατραπεί από μια λαϊκή εξέγερση τύπου Κιέβου μέχρι την ρωσική επέμβαση στην Συρία.

Η μεγάλη αποφασιστικότητα του Ρώσου προέδρου που εκδηλώθηκε αμέσως με την χωρίς να πέσει ουσιαστικά ούτε μια ντουφεκιά κατάληψη της Κριμαίας και παράλληλα οι στρατηγικές συμφωνίες με το Πεκίνο, άρχισαν να μεταβάλουν την ... κατάσταση υπέρ της Ρωσίας.

Ήταν αδύνατο να μην αντιδράσει ο Πούτιν και στην περίπτωση της Ουκρανίας, αλλά και στην περίπτωση της Συρίας με το «τέρας» των Τζιχαντιστών που δημιούργησαν πάλι με επιπόλαιο τρόπο οι Δυτικοί, καθώς η επικράτηση του ισλαμικού χαλιφάτου θα ήταν το πρώτο βήμα για την μετάσταση του ισλαμικού καρκινώματος μέσα στην ίδια την Ρωσία, με ανυπολόγιστες συνέπειες και για τον ίδιο.

Αντιλαμβανόμενος την σοβαρότητα της κατάστασης στην Συρία για την ίδια την Ρωσία, αιφνιδίασε για άλλη μια φορά τους δυτικούς που δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν.

Αλλά αυτοί που περισσότερο ίσως αισθάνθηκαν την κρύα «ανάσα» της Αρκούδας, είναι στην Άγκυρα, καθώς ο Ερντογάν είχε πιστέψει ότι οι Αμερικανοί θα τον στήριζαν στην τελική έφοδο για την ανατροπή του Άσαντ. Αντιθέτως η Ουάσιγκτον προτίμησε να στηρίξει τους Κούρδους και μάλιστα σε σύμπνοια με την Μόσχα.

Τώρα η κατάσταση είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι μια μεγάλη στρατηγική ήττα για την Τουρκία. Εκεί όμως που θα παιχτεί το μεγάλο «παιχνίδι» και που ακόμα δεν έχει αρχίσει είναι με τους Κούρδους. Η κατ’ αρχή συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για την στήριξη των Κούρδων της Συρίας με την σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας που βομβαρδίζει ήδη το κουρδικό PYD της Συρίας και η διαφαινόμενη ανακήρυξη ανεξάρτητης κουρδικής εστίας στην Βόρειο Συρία, θα είναι ένα θανάσιμο χτύπημα για την Άγκυρα.

Ούτως η άλλως η Αρκούδα έδειξε ότι δεν αστειεύεται και από την θέση του χαμένου της Ουκρανίας βρέθηκε στην θέση του επιτιθεμένου, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για την ίδια την Άγκυρα

Το παιχνίδι εξελίσσεσαι!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

http://www.pentapostagma.gr/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Kατάλαβες νεοναζί, νεοφασίστα, γερμανοτσολιάδες αριστεροδεξιοί, εθνομηδενιστές της "ιμπεριαλιστικής αριστεράς"

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Ελληνοιταλικός Σύλλογος στην Ιταλία ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΗ, (13 – 15/ 11/2015)Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Φιλέλληνα Δημάρχου Marco Galdi και Προέδρου της Ιταλικής Φιλελληνικής Εταιρείας το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 ο Πανελλήνιος Ελληνοιταλικός Σύλλογος Φιλίας και Συνεργασίας των Αποφοίτων Ιταλικών Πανεπιστημίων και ο Ελληνοιταλικός Σύνδεσμος Φιλίας και Συνεργασίας θα δώσει το παρόν στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο POZZUOLI με τίτλο :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
      “ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ” (13 – 15 /11/2015)

Ως γνωστόν η Cuma (Κύμη) είναι η πρώτη ελληνική αποικία στη Δύση και έχει την αρχαιότερη Ακρόπολη.
Περίπου 45 Ελληνίδες και Έλληνες, λάτρεις της Νοτίου Ιταλίας και ειδικότερα της ελληνικότητας της, θα δώσουν το παρόν στηρίζοντας την πρωτοβουλία της Ιταλικής Φιλελληνικής Εταιρείας και του Marco Galdi.
Παράλληλα, η δεκαήμερη αυτή προσκυνηματική εκδρομή στην Ελληνικότητα της Νοτίου Ιταλίας, περιλαμβάνει επισκέψεις και διανυκτερεύσεις σε πολύ γνωστά ιταλικά θέρετρα, σε σημαντικές πόλεις και αρχαιότητες που δύσκολα επισκέπτεται κάποιος. Η περιοχή του Αμάλφι, του Σορριέντο, το νησί του Κάπρι αποτελούν από τους σπάνιους ταξιδιωτικούς προορισμούς και η εμπειρία των μελών του Ελληνοϊταλικού Συνδέσμου εγγυάται μια αξέχαστη εκδρομή.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επίσκεψη και επαφή με τους ελληνόφωνους της Νοτίου Ιταλίας, που αποτελούν απογόνους των τότε εποίκων που ακόμη και σήμερα συνδέονται με ρίζες βαθιές από το παρελθόν με την Ελλάδα του σήμερα.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για τις τελευταίες θέσεις που απέμειναν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του Ελληνοϊταλικού  Συλλόγου και στον Πρόεδρο Νίκο Ευθυμιάδη στα τηλέφωνα: 2441075440-2441042896 και στο e-mail: nke@otenet.gr
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Kαι γιατί είναι ακόμη εδώ;

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/2015/10/k_29.html
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Οι Ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες Αποκαλύπτουν Γιγαντιαίο Σχέδιο Ισλαμικής Εισβολής

Οι Ρώσοι Αποκαλύπτουν πως οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) συγκεντρώνονται στο αφγανικά σύνορα με στόχο μια τεράστια εισβολή στην Κεντρική Ασία…

Χιλιάδες μαχητές του ισλαμικού κράτους, με βοήθεια από τους Ταλιμπάν, βρίσκονται στα βόρεια σύνορα του Αφγανιστάν, έτοιμοι να βαδίσουν σε γειτονικά κράτη, όπως αποκαλύπτουν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών . Η Κεντρική Ασία είναι ένα μέρος της μακρόχρονης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα το ISIS την μετατρέπει σε ένα άλλο ενεργό μέτωπο, με στόχο την τρομοκρατία στην περιοχή, κλέβοντας πόρους και έδαφος, και υποβολή του πληθυσμού σε βάρβαρους ισλαμοφασιστικούς κανόνες.

Η κατάσταση επιδεινώνεται σε Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Αφγανιστάν και στο Σινγιάνγκ, Περιφέρεια των Ουιγούρων στην Κίνα.

Ηνωμένο Βασίλειο Express: Ο επικεφαλής κατάσκοπος της Μόσχας, Αλέξανδρος Bortnikov προειδοποίησε τους μαχητές Ταλιμπάν, πολλοί από τους οποίους έχουν υποσχεθεί υποταγή στο ISIS και ήταν βαριά οπλισμένοι και έτοιμοι να περάσουν από τους ελέγχους διάτρητων συνόρων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, πολίτες από περισσότερες από 100 χώρες σήμερα αγωνίζονται στις τάξεις των ... τρομοκρατικών δομών και οι προσλήψεις αποτελούν έως και το 40 τοις εκατό των δυνάμεών τους.

«Η κλιμάκωση των εντάσεων στο Αφγανιστάν έχει φέρει σοβαρούς κινδύνους. Υπάρχουν πολλές εγκληματικές ομάδες που περιλαμβάνονται στο κίνημα των Ταλιμπάν στα βόρεια σύνορα της χώρας αυτή τη στιγμή. Ορισμένες από αυτές έχουν επίσης άρχισε να λειτουργούν με τη σημαία του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση στην απειλή των τρομοκρατών που κατακλύζουν την Κεντρική Ασία».Η τζιχάντ ομάδα μίσους θα μπορούσε να προσπαθεί να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στα βόρεια των εδαφών της, αφού κτυπήθηκε άσχημα στη Συρία από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. Η εισβολή θα ήταν ένα ισχυρό κτύπημα στον Βλαντιμίρ Πούτιν, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να του πάρουν τα πρώην σοβιετικά κράτη Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν, τα οποία εξακολουθούν να είναι υπόχρεα στη Μόσχα.

Θα εξασφαλίσει επίσης τον έλεγχο των κερδοσκοπικών οδών διακίνησης ναρκωτικών λαμβάνοντας ακατέργαστο όπιο από το Αφγανιστάν που θα πωληθεί ως ηρωίνη στους δρόμους της Ρωσίας και της Ευρώπης. Το ISIS έχει ήδη ψαχτεί για να αυξήσει την παρουσία της στην Ασία και διαθέτει ενεργά κύτταρα στην Ινδία, το Πακιστάν και τη Μαλαισία.Ο Πούτιν νωρίτερα αυτό το μήνα αποκάλεσε την κατάσταση στο Αφγανιστάν ως «κρίσιμη», και κάλεσε τα άλλα πρώην σοβιετικά έθνη να είναι προετοιμασμένα να δράσουν από κοινού για να αποκρούσουν πιθανή επίθεση από το ISIS.

Οι ισλαμιστές τρομοκράτες έχουν… κακοποιηθεί βαριά από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, με ορισμένοι ειδικούς να προειδοποιούν πως η οικονομία τους νοσεί και η διοικητική δομή τους βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση. (Παρόλα αυτά εξακολουθούν να επεκτείνουν την επιρροή τους σε άλλες χώρες).

Οι ηγέτες των τζιχαντιστών έχουν ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναλάβουν τον κόσμο και να επιβάλουν σε όλους τους ανθρώπους τον ισλαμικό νόμο τους (Σαρία).


http://hellasforce.com/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Οι Γερμανοί μας χρωστούν 341 δις. ευρώ


Το απόρρητο πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους βρίσκεται στα χέρια των αρμοδίων από τον Ιανουάριο του 2014 και όχι μόνο αυτό, αλλά τουλάχιστον η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου υπολογίζει το γερμανικό χρέος στα 341 δισ. ευρώ, παρά το ότι πολλοί μέχρι σήμερα χαρακτήριζαν τέτοιου είδους αναφορές, υπό τον τύπο διαρροών, ως υπερβολές που βλάπτουν με «μαξιμαλισμό» όλη την υπόθεση.

Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θεωρεί απόλυτα λογικό το ποσό και αυτό ίσως και να εξηγεί την πρόσφατη αντίδραση Σόιμπλε για το θέμα, που ξαφνικά το θυμήθηκε και έκανε λόγο «για εμμονές και ιδεοληψίες» από πλευράς Ελλάδας.

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει και το συμπέρασμα των εμπειρογνωμόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

«Η Ελληνική Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας την πλήρη ικανοποίηση όλων των δημόσιων αξιώσεών της, αλλά και των αξιώσεων Ελλήνων υπηκόων, που πηγάζουν από τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους». Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει το απόρρητο πόρισμα Ομάδας Εργασίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Στα συμπεράσματα του ογκώδους πορίσματος, που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εισηγείται ότι, αν η Ελληνική Δημοκρατία επιθυμεί τη «δυναμικότερη προώθηση των διεκδικήσεών της», πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:


Να προσκαλέσει, μέσω της διπλωματικής οδού, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σε διαπραγματεύσεις. Σε περίπτωση που η Γερμανία αρνηθεί να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις ή σε περίπτωση που οι δύο χώρες αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία, τότε η Ελλάδα θα πρέπει να προσφύγει απευθείας «σε δεσμευτική για τα μέρη δικαιοδοτική κρίση», παρακάμπτοντας το Διαιτητικό Δικαστήριο της Συμφωνίας του Λονδίνου.


Δεσμευτική δικαιοδοτική κρίση

Αυτή η άποψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Συμφωνίας του Λονδίνου ιδρύεται βάσει του άρθρου 28 αυτής και έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για διαφορές που προκύπτουν σε ζητήματα ερμηνείας ή εφαρμογής της Συμφωνίας του Λονδίνου. Το πόρισμα εξετάζει ενδελεχώς ζητήματα που αφορούν νομικά προβλήματα και δυσκολίες οι οποίες πηγάζουν από πιθανή προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Συμφωνίας του Λονδίνου.

Επιπλέον, εξετάζει και νομικές δυσκολίες και ανοιχτά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την προσφυγή στη «δεσμευτική για τα μέρη δικαιοδοτική κρίση». Πρόκειται για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. του οποίου η δικαιοδοσία αναγνωρίζεται μετά από ειδική δήλωση κάθε χώρας στο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα έχει καταθέσει τη συγκεκριμένη δήλωση από το 1994, ενώ η Γερμανία μόλις το 2008.

Το ζήτημα που προκύπτει είναι αν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει δικαιοδοσία για ζητήματα που προέκυψαν πριν την κατάθεση της συγκεκριμένης δήλωσης. Οι συντάκτες του πορίσματος θεωρούν ότι η Ελλάδα μπορεί να στοιχειοθετήσει νομικά ότι οι διαφορές με τη Γερμανία μπορούν να εξεταστούν από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αρκεί να προηγηθεί άρνηση της γερμανικής πλευράς να διαπραγματευτεί τη ρύθμιση των ελληνικών απαιτήσεων μετά από νεότερη επίσημη ανακίνηση του ζητήματος από την ελληνική πλευρά.

Στη σελίδα 94 του πορίσματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επισημαίνει ότι η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει να αντιμετωπίσει τους εξής περιορισμούς:

1. Η προς επίλυση διαφορά πρέπει να αφορά γεγονότα και καταστάσεις που έχουν λάβει χώρα πριν την 1η/05/2008.

2. Η προς επίλυση διαφορά δεν μπορεί να θέτει ζήτημα που άπτεται της ερμηνείας ή της εφαρμογής της Συμφωνίας του Λονδίνου.

3. Η προς επίλυση διαφορά θα πρέπει να συνδέεται με παραβίαση ή άλλο ζήτημα του δημοσίου διεθνούς δικαίου.
Η έκθεση

Η Ομάδα Εργασίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους συγκροτήθηκε μετά την πρώτη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (το Μάρτιο του 2013), προκειμένου να προβεί σε «ειδική νομική μελέτη, επεξεργασία και τεκμηρίωση της υπόθεσης των γερμανικών αποζημιώσεων (κατοχικό δάνειο, πολεμικές επανορθώσεις και ατομικές αποζημιώσεις)», αλλά και να υποβάλει πόρισμα για «την πορεία και τον αποτελεσματικότερο και επωφελέστερο για τα συμφέροντα της χώρας νομικό χειρισμό».Το απόρρητο πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρμόδιων υπουργείων, προκειμένου να αξιοποιηθεί. Στα ίδια χέρια βρίσκεται και η δεύτερη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον

«Προσδιορισμό αξιώσεων από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο», η οποία αποτιμά τις συνολικές απαιτήσεις στο ιλιγγιώδες ποσό των 341 δισ. ευρώ. Σε αυτό περιλαμβάνονται απαιτήσεις από τον Α” Παγκόσμιο Πόλεμο ύψους 9 δισ., το κατοχικό δάνειο του Β” Παγκοσμίου Πολέμου ύψους 10,34 δισ., και οι υπόλοιπες αξιώσεις από τον ίδιο πόλεμο (τα προαναφερόμενα ποσά είναι σε ευρώ αξίας 2014).

Στο πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξετάζεται ενδελεχώς τόσο το ιστορικό της υπόθεσης, όσο και το θεσμικό πλαίσιο των Διεθνών Συμβάσεων πάνω στις οποίες εδράζεται το ζήτημα των ελληνικών αξιώσεων. Σημαντικότερες εξ αυτών είναι η Συμφωνία του Λονδίνου του 1953 «Περί εξωτερικών γερμανικών χρεών», η οποία προβλέπει το διακανονισμό των γερμανικών εξωτερικών χρεών, αλλά και η Συνθήκη της Μόσχας του 1990 (Συνθήκη 2+4) για τον Οριστικό Διακανονισμό σε Σχέση με τη Γερμανία. Σε αυτήν την τελευταία δε μετέχει η Ελλάδα και υπογράφεται μόνο μεταξύ της ενωμένης, πλέον, Γερμανίας και των τεσσάρων δυνάμεων κατοχής (ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία). (Παράγραφοι Πορίσματος 12-15).

Το θέμα των αποζημιώσεων της Γερμανίας προς την Ελλάδα είναι ηθικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό και νομικό. Πρόκειται για ευρωπαϊκό ζήτημα που πρέπει να λυθεί από τις δύο πλευρές.
Διμερείς συμβάσεις Ελλάδας Γερμανίας

Επιπλέον, το πόρισμα εξετάζει τις διμερείς συμβάσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Πρόκειται για τις δύο Συμβάσεις της Βόννης του 1960 και του 1961, και τη Συμφωνία της Αθήνας του 1974. Οι τρεις αυτές διμερείς συμφωνίες καθορίζουν το διακανονισμό των ελληνικών αξιώσεων και περιλαμβάνουν: την αποζημίωση οικείων των φονευθέντων από το ναζιστικό καθεστώς, την αποζημίωση για αφαιρεθέντα καπνά στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και τις αποζημιώσεις για αποφάσεις που εκδόθηκαν υπέρ Ελλήνων υπηκόων που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του Α” Παγκοσμίου. Το συνολικό ποσό, όπως προκύπτει από τις τρεις αυτές Συμβάσεις, αγγίζει τα 52 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα.
Πού στηρίζεται η άρνηση της Γερμανίας

Τελευταία φορά που η Ελλάδα προέβη σε διπλωματική κίνηση διεκδίκησης ήταν το Νοέμβριο του 1995, με τη ρηματική διακοίνωση του πρεσβευτή της Ελλάδας στη Βόννη κ. Μπουρλογιάννη-Τσαγγαρίδη. Η ρηματική διακοίνωση ζητούσε την έναρξη διμερών συνομιλιών, προκειμένου να ρυθμιστούν τα εκκρεμή ζητήματα του κατοχικού δανείου και των πολεμικών αποζημιώσεων του Β” Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αυτήν, η γερμανική πλευρά απάντησε αρνητικά με ένα απλό ανακοινωθέν.Σύμφωνα με το πόρισμα, η αρνητική στάση των γερμανικών Αρχών στηρίζεται στην άποψη ότι «η Συνθήκη της Μόσχας δεσμεύει και την Ελλάδα και στην εκ τούτου συνέπεια ότι, εφόσον η Συνθήκη αυτή σιωπά ως προς τις επανορθώσεις, η σιωπή αυτή ισοδυναμεί με την οριστική επίλυση [του ζητήματος], άποψη σύμφωνη με τη γερμανική θεωρία και νομολογία».

Το συγκεκριμένο επιχείρημα απασχολεί τη νομική συζήτηση επί των γερμανικών αποζημιώσεων. Το ζήτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο προκύπτει από τη «Συνθήκη 2+4» νομική επίπτωση σε κράτη που δεν την υπέγραψαν, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Ίσως έτσι να εξηγείται γιατί στην πρόσφατη συνέντευξή του σε ντοκιμαντέρ του ARTE, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δήλωσε περίπου σαρκαστικά: «Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πριν και μετά τις εκλογές ότι, αν η Γερμανία πλήρωνε στην Ελλάδα τις αποζημιώσεις για τα εγκλήματα και τις καταστροφές που έκαναν οι ναζί κατά τη διάρκεια του Β” Παγκόσμιου Πολέμου, αυτό θα απορροφούσε το σύνολο του δημόσιου χρέους. Κάποιος που λέει τέτοιες ανοησίες στο λαό του δεν εκπληρώνει το καθήκον του, που είναι να πει την αλήθεια».

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όπως αναφέρει στις σελίδες 65-70 του πορίσματός του, κρίνει «εσφαλμένη» την άποψη αυτή, καθώς θεωρεί ότι «σύμφωνα με τους Κανόνες του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου, οι τέσσερις Μεγάλες Δυνάμεις που συμμετείχαν σε αυτήν δεν μπορούν να δεσμεύουν τα κράτη που έχουν απαιτήσεις εναντίον της Γερμανίας». Καταλήγει, έτσι, στο συμπέρασμα ότι η Συμφωνία του Λονδίνου του 1953 εξακολουθεί να δεσμεύει τη Γερμανία και ως εκ τούτου οι απαιτήσεις της Ελλάδας παραμένουν «ισχυρές και σε εκκρεμότητα».
Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Το πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως και αυτό του Γενικού Λογιστηρίου, βρίσκεται εδώ και καιρό στα χέρια των αρμόδιων αξιωματούχων. Όπως γίνεται αντιληπτό, όμως, η διεκδίκηση των ελληνικών αξιώσεων από τη Γερμανία δεν περιορίζεται μόνο στη νομική της πτυχή. Είναι, κυρίως, ένα πολιτικό ζήτημα και ο χειρισμός του προϋποθέτει μελετημένες στρατηγικές κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα.

Στο πολιτικό επίπεδο, έχει καταγραφεί πρόσφατα μια εξέλιξη της οποίας η βαρύτητα μένει να κριθεί. Το Ευρωκοινοβούλιο έκανε αποδεκτή την Αναφορά της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ) για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία καλείται ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, προκειμένου να εκθέσει τις θέσεις της σχετικά με τις πολεμικές επανορθώσεις, το κατοχικό δάνειο, τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων του Διστόμου και τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων που δολοφονήθηκαν στο Άουσβιτς και στο Νταχάου, αλλά και την επιστροφή των λεηλατηθέντων από τους ναζί αρχαιολογικών θησαυρών.Πάντως, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στα Ανώγεια της Κρήτης, δεσμεύτηκε ότι η Ελλάδα «θα διεκδικήσει όσα δικαιούται».

Γιώργος Σαχίνης, Γιώργος Παπαδάκης


πηγή: http://www.pentapostagma.gr/2015/10/%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-341-%ce%b4%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e.html#ixzz3pykdGkJr

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Eσείς, γιατί είπατε OXI;

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Γιατί είπε «ΟΧΙ» ο Ι.Μεταξάς στο τελεσίγραφο του Μουσολίνι- Άγνωστες λεπτομέρειες από το παρασκήνιο της απόφασης

Τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι παρέδωσε στον πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά τελεσίγραφο, με το οποίο ζητούσε να καταλάβει ο ιταλικός στρατός στρατηγικές ελληνικές θέσεις. Ο Ι. Μεταξάς απάντησε χωρίς να συμβουλευτεί τον Βασιλιά, το Υπουργείο Εξωτερικών ή κάποιον από τους συμβούλους του.

Το «ΟΧΙ» δεν ήταν δύσκολη απάντηση, δεδομένου ότι ήταν φυσική και λογική εξέλιξη προηγούμενων αποφάσεων του Έλληνα δικτάτορα. Ο πόλεμος της Ελλάδας εναντίον των Ιταλών, μόλις άρχιζε. 30 Οκτωβρίου 1940 Τρεις ημέρες μετά από την έναρξη του πολέμου στην Ελλάδα, ο Μεταξάς εξηγεί στους εκδότες και σε σημαντικούς δημοσιογράφους τους λόγους της απόφασής του.

Πρώτα αναφέρθηκε στην προσπάθεια να κρατήσει τη χώρα ουδέτερη και μακριά από τις πολεμικές συρράξεις. Στη συνέχεια, τόνισε τους παράγοντες που τον οδήγησαν στο μεγαλοπρεπές «ΟΧΙ». Αυτοί ήταν γεωπολιτικοί, στρατιωτικοί, αλλά και κοινωνικοί. Ο ακρωτηριασμός της χώρας Ο Μεταξάς είπε ότι το ΝΑΙ θα ισοδυναμούσε με ... ακρωτηριασμό της χώρας:

«Για να αποφύγουμε τον πόλεμο θα έπρεπε να γίνουμε εθελόδουλοι και να πληρώσουμε με άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδας για ακρωτηριασμό από την Ιταλία και το αριστερό χέρι θα μας το έκοβε η Βουλγαρία. Φυσικά, δεν είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ότι σε μια τέτοια περίπτωση, οι Άγγλοι θα έκοβαν τα πόδια της Ελλάδας. Και με το δίκιο τους. Καθώς είναι κυρίαρχοι στην θάλασσα, δεν θα παρέλειπαν, αφού έβλεπαν την υποδούλωση της Ελλάδας να καταλάβουν την Κρήτη και άλλα νησιά μας, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντά τους».

Ο Μεταξάς υποστήριξε ότι βάσει της ανάλυσής του αν δεχόταν την ιταλική εισβολή θα έβλεπε τη χώρα να χωρίζεται στα τρία: «Το πρώτο τμήμα θα ήταν η επίσημη θέση της Αθήνας, η οποία για να αποφύγει τον πόλεμο θα είχε γίνει υπόδουλη. (Εννοεί, αν είχε δεχθεί το τελεσίγραφο) Δεύτερον θα υπάρχει η πραγματική Ελλάδα. Η παμψηφία δηλαδή της κοινής γνώμης που ποτέ δεν θα αποδεχόταν την υποδούλωση του Έθνους, η οποία ισοδυναμεί με εθνικό ακρωτηριασμό και οριστική ατίμωση και εκμηδένιση του Ελληνισμού. Τρίτον τέλος, θα προκύψει μια Ελλάδα η οποία θα δημιουργούνταν, στο όνομα της δημοκρατίας φυσικά, από προστατευμένους του βρετανικού στόλου στην Κρήτη και τα άλλα νησιά. Αυτή θα είχε την εύνοια της Αγγλίας στην οποία θα δινόταν το δικαίωμα να επεμβαίνει και στο Εθνικό Δίκαιο..»

Ο τότε πρωθυπουργός θεωρούσε αναπόφευκτο να γίνει μια ελεύθερη Ελλάδα με έδρα της κυβέρνησης την Κρήτη που πίστευε ότι οι Βρετανοί θα μπορούσαν να την υπερασπιστούν. Έχει μεγάλη αξία να παρατηρήσουμε ότι η ανάλυσή του έγινε δυο μέρες μετά τη κήρυξη του πολέμου, όταν ακόμη δεν γνώριζε ότι ο ελληνικός στρατός θα κατατρόπωνε τους Ιταλούς. Τότε ανησυχούσε για τον ενθουσιασμό του λαού και φοβόταν ότι οι Έλληνες θα απογοητεύονταν από την υποχώρηση που προέβλεπε το σχέδιο του ΓΕΣ.

Φυσικά, δεν γνώριζε ότι ο Κατσιμήτρος θα το αγνοούσε και θα έβγαζε διαταγή που απαγόρευε κάθε υποχώρηση, αντίθετα με τις εντολές του επιτελείου, που είχε σκοπό να αντισταθεί σε πιο ευνοϊκή θέση. Ο Μεταξάς είχε κάνει μετεκπαίδευση στη Γερμανία και σίγουρα συμπαθούσε τη χώρα αυτή περισσότερο από την Αγγλία. Ωστόσο, η ανάλυσή του έλεγε ότι μια ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα, έπρεπε πάντα να έχει καλές σχέσεις με μια ναυτική υπερδύναμη όπως η Αγγλία. Τελικά πίστευε και στη νίκη της Αγγλίας, λόγω της ναυτικής της ισχύος, της πολεμικής της παράδοσης και των τεράστιων πόρων από τις αποικίες. Οι εκτιμήσεις του δεν έπεσαν έξω, αλλά ο ίδιος δεν διαπίστωσε ποτέ αν επαληθεύτηκαν. Είχε πεθάνει τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια της ιταλικής επίθεσης και τρεις μήνες πριν επιτεθούν οι Γερμανοί, όπως άλλωστε είχε προβλέψει με τους επιτελείς του….


http://www.defencenet.gr/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τραγούδι Ύμνος της Μαρινέλλας από το 1973 για το Έπος του 1940 [βίντεο]

Τα τραγούδια που αποτυπώνουν το έπος της Αλβανίας, τραγουδήθηκαν ζωντανά το 1973 σε συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και αποτέλεσαν την πρώτη ζωντανή μετάδοση της ελληνικής τηλεόρασης Σχεδόν 42 χρόνια μετά τη μεγαλειώδη συναυλία της Μαρινέλλας στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τα τραγούδια των Πυθαγόρα και Κατσαρού για το Έπος του 1940-1941, στον δίσκο «ΑΛΒΑΝΙΑ»- συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς κατά τους εορτασμούς για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.


Ήταν 27 Οκτωβρίου 1973, παραμονή του εορτασμού του «ΟΧΙ», όταν η απαστράπτουσα Μαρινέλλα ξεσήκωνε το κοινό σε μια επετειακή συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που μάλιστα μεταδόθηκε ζωντανά από την τότε ΕΙΡΤ, για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Στη συναυλία, υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Κατσαρού, παρουσιάστηκαν ουσιαστικά τα τραγούδια του δίσκου «Αλβανία» («Μάνα θα τους περιμένει», «Γράμμα απ' το μέτωπο», «Ηπειρώτισσες» κ.ά.) που είχε ... κυκλοφορήσει λίγες μέρες νωρίτερα από τη δισκογραφική εταιρία PolyGram Records, σε μουσική Γιώργου Κατσαρού και στίχους Πυθαγόρα.Ένα έργο αφιερωμένο στην Εποποιία του 1940-1941 στα βουνά της Αλβανίας, που ήταν και η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της Μαρινέλλας με συγκεκριμένους δημιουργούς και συγκεκριμένο θέμα.

Στο δημοφιλές youtube υπάρχει αναρτημένο απόσπασμα από τη συναυλία και μάλιστα το τραγούδι «Μάνα μου κρύψε το σπαθί» που έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό, αλλά λογοκρίθηκε στη συνέχεια από τη δικτατορίαΌπως ανέφερε τότε ο Γιώργος Κατσαρός στην αρχή του Εισαγωγικού σημειώματος -στο εσώφυλλο του LP-, την εποχή του πολέμου ο ίδιος και ο Πυθαγόρας ήταν παιδιά και βρίσκονταν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Αυτός στην Κέρκυρα και ο Πυθαγόρας στο Αγρίνιο. «Συγκλονισμένοι βαθιά από το Έπος, αποφασίσαμε να βγάλουμε ένα δίσκο που να αναφέρεται σ' αυτό. Μόλις λοιπόν η Μαρινέλλα μπήκε μπροστά, ξεκινήσαμε την προετοιμασία του» έγραφε.

Ωστόσο το τραγούδι «Μάνα μου κρύψε το σπαθί» θεωρήθηκε αντιστασιακό με αποτέλεσμα η λογοκρισία του δικτατορικού καθεστώτος να βάλει στον «πάγο» ολόκληρο το έργο με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η κυκλοφορία του δίσκου. Με τη μεταπολίτευση –Οκτώβριος 1974- η Μαρινέλλα ερμήνευσε και πάλι τα «απαγορευμένα» τραγούδια στο Παλαί ντε Σπορ της Θεσσαλονίκης, μαζί με τους Δημήτρη Μητροπάνο και Γιάννη Καλατζή.

Στο εσώφυλλο του άλμπουμ «ΑΛΒΑΝΙΑ» υπήρχαν οι στίχοι των τραγουδιών, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις μάχες, ένα σημείωμα των συντελεστών και μια προσωπογραφία της Μαρινέλλας σχεδιασμένη από τον Νίκο Πετρόπουλο, ο οποίος επιμελήθηκε και το εξώφυλλο. Παραγωγός ήταν ο Φίλιππος Παπαθεοδώρου και η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Polysound με ηχολήπτη τον Γιάννη Σμυρναίο. Το 1994, το άλμπουμ επανεκδόθηκε σε δίσκο ψηφιακής μορφής (CD), από την ίδια δισκογραφική εταιρία.

http://www.defencenet.gr/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Σοφία Βέμπο Το τραγούδι της λευτεριάς (1947)

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Οι δοσίλογοι της κατοχής 1940-'44 και το τέλος που είχαν...

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ ΕΤ 3 "ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ" Ν1 avi


Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

731 Ύψωμα Δημοτικά τραγούδια του ΕΠΟΥΣ του 40.avi

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Ελληνισμός ή βαρβαρότητα.Αθάνατοι όσοι αγωνίζονται για το σύνολο, την Αλήθεια, το Δίκαιο. Ότι δηλαδή πρεσβεύει ο Ελληνισμός.
Αυτο ειναι το μήνυμα που έρχεται απο τις χιλιετίες για να ζήσει άλλες τόσες. Αν χαθεί, μαζί του θα χαθεί και ο άνθρωπος. Ο αγώνας του Ελληνισμού είναι παγκόσμιος, υπερχρονικός, αυταξιακός.
Σήμερα, που η μισανθρωπία και η βαρβαρότητα καλπάζει ανεξέλεγκτη από την τουρκική θηριωδία στην Συρία, την Λιβύη, εώς την γερμανική θηριωδία στα eurogroup, πρέπει με κάθε τίμημα να ακουστεί το μήνυμα. Σε όλη την Γη.

http://olympia.gr/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...