«Δυστυχώς, η κυβέρνηση εμμένει στις θέσεις της για την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες, που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους και τους οδηγεί μαθηματικά σε αφανισμό και οικονομική εξαθλίωση, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα μεγάλα εισοδήματα και τις εταιρίες», σημειώνουν οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Υποστηρίζουν, μάλιστα, πως «κάθε προσπάθεια διαλόγου έχει πέσει στο κενό, διότι η κυβέρνηση επέλεξε την φοροεπιδρομή αντί της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, τον αφανισμό των μικρομεσαίων αντί της στήριξής τους».

«Υπό αυτά τα δεδομένα, αποτελεί μονόδρομο για το δικηγορικό σώμα, η εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων», αναφέρουν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την καθολική αποχή των μελών τους από τα καθήκοντά τους, από την Δευτέρα 27-11-2023 έως και την Δευτέρα 4-12-2023, με το ακόλουθο πλαίσιο:

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα  δεκαεπτά (17) στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) στο β’ βαθμό.

– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

– Σε  Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών.

– Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.

– Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

– Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου  προθεσμίας.

– Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή, ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:

– Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

– Δεν θα χορηγούνται άδειες:

α) Για ασφαλιστικά μέτρα.

β) Για αιτήσεις αναστολής.

γ) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

– Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

– Η αποχή καταλαμβάνει:

  • Τα συναινετικά διαζύγια.
  • Την συμμετοχή των δικηγόρων στις Επιτροπές, όπου μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου, κλπ).

Ως προς τις Επιτροπές Δασικών Χαρτών κλπ, δεν θα παραλαμβάνονται φάκελοι, δεν θα δικάζονται αντιρρήσεις και δεν θα εκδίδονται αποφάσεις. Εφόσον,  κατά τη διάρκεια ενός  μήνα υπολείπονται συνεδριάσεις για τη συμπλήρωση των ελαχίστων προβλεπόμενων, αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω της αποχής και θα επαναληφθεί η συζήτησή τους μετά το πέρας της αποχής.

  • Την παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ), με γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης σε αυτές.
  • Την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2664/1998, κλπ).
  • Την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Portal της Ολομέλειας.

Άδεια δεν απαιτείται:

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία.

β) Για την κατάθεση προτάσεων και  συζήτηση μικροδιαφορών.

γ) Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος, κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου  για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζετεαι είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετήματος πενίας.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας αποφάσισαν επίσης τα εξής:

– Τη συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας από τους δικηγόρους όλης της χώρας.

– Την αποστολή επιστολής στον πρωθυπουργό σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς που μετέχουν στο ενιαίο μέτωπο των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων ενάντια στα φορολογικά μέτρα.

– Την προβολή των θέσεων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων σε τοπικό επίπεδο με κάθε πρόσφορο τρόπο.

– Την συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή κατά την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.

– Την σύγκληση της Ολομέλειας την Πέμπτη 30-11-2023, για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Παγίδα πρόσθετης επιβάρυνσης με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο [παράδειγμα]

Ντίνος Σιωμόπουλος/in.gr

Παγίδα πρόσθετης επιβάρυνσης, πέραν του αυξημένου φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν 473.000 ελεύθεροι επαγγελματίες από την εφαρμογή της ελάχιστης αμοιβής των 10.920 ευρώ ετησίως, κρύβουν οι διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Από την στιγμή που οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν το 2024 ότι κατά το τρέχον έτος έχουν τουλάχιστον 10.920 ευρώ καθαρά κέρδη, αυτό οδηγεί αυτόματα στο να πρέπει να εμφανίσουν συναλλαγές με αποδείξεις για αγορά αγαθών και υπηρεσιών με πλαστικό χρήμα ή e-banking για τις καθημερινές και προσωπικές ανάγκες τους ύψους που αντιστοιχεί στο 30% των εισοδημάτων αυτών. Αν δεν το πράξουν τότε θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο – πέναλτι 22% όπως προβλέπει ο φορολογικός νόμος όχι μόνο για τους επαγγελματίες αλλά και για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους αλλά όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας που δήλωσε φέτος εισόδημα 7.000 ευρώ έπρεπε για τα εισοδήματα που απέκτησε το 2022 να εμφανίσει αποδείξεις με ηλεκτρονικό χρήμα ύψους 2.100 ευρώ.

Για τα φετινά εισοδήματα, που θα ισχύσει η ελάχιστη αμοιβή, αν ο συγκεκριμένος επαγγελματίας έχει κάνει έναρξη εργασιών πριν από 13 χρόνια, θα υποχρεωθεί να εμφανίσει ετήσια κέρδη 14.196 ευρώ και να φορολογηθεί. Όμως, πάνω σ΄ αυτό το ποσό θα κάνει το υπολογισμό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το ύψος των αποδείξεων που πρέπει να εμφανίσει στη φορολογική του δήλωση και μάλιστα αυτές να έχουν προκύψει από αγορές με ηλεκτρονικά μέσα. Έτσι, ο εν λόγω επαγγελματίας θα πρέπει να εμφανίσει στη φορολογική δήλωση του 2024

(εισοδήματα 2023) αποδείξεις ύψους 14.196 Χ 30% = 4.259 ευρώ και όχι 2.100 ευρώ που εμφάνισε φέτος για τα περυσινά εισοδήματα.

Στην περίπτωση που δεν προλάβει έως το τέλος του έτους, καθώς έχουν απομείνει περίπου 40 ημέρες, να συγκεντρώσει το εν λόγω ποσό, θα κληθεί να πληρώσει πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς των λιγότερων αποδείξεων. Δηλαδή να επιβαρυνθεί με 475 ευρώ (4.259 € – 2.100 € = 2.159 € λιγότερες αποδείξεις Χ 22% πέναλτι φόρου = 475 ευρώ).

Σε αυτό το ποσό θα πρέπει να υπολογίσει ο ελεύθερος επαγγελματίας και τον πρόσθετο φόρο που προκύπτει από την ελάχιστη αμοιβή μείον τις εκπτώσεις στο τέλος επιτηδεύματος και αυτός ανέρχεται σε 1.030 ευρώ. Αθροιστικά δηλαδή στο παράδειγμά μας ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώσει συνολικά από το νέο σύστημα εφόσον δεν έχει καταφέρει έως το τέλος του έτους να συγκεντρώσεις τις απαιτούμενες αποδείξεις 1.505 ευρώ.

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

– Ετ. Εισόδημα 2022: 7.000 €

– Αποδείξεις με πλαστικό χρήμα: 2.100 €

– Φόροι 2023: 1.280 €

– Ετ. Ελάχιστο εισόδημα 2023: 14.196 €

– Αποδείξεις με πλαστικό χρήμα: 4.259 €

– Πέναλτι φόρου για λιγότερες αποδείξεις: 475 €

– Φόροι 2024: 2.310 €

– Αύξηση φόρων: + 1.030 € + 475 € = 1.505 €

Ελάχιστος χρόνος

Το πρόβλημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι το γεγονός ότι μέχρι να ψηφιστεί ο νέος νόμος και να καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες θα έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος για να καλύψουν τυχόν διαφορά που έχουν από τις λιγότερες αποδείξεις που έχουν συγκεντρώσει σε σύγκριση με αυτές που θα πρέπει βάσει της νέα ελάχιστης αμοιβή για να αποφύγουν το πρόστιμο.

Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο, κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό πραγματικό εισόδημα έτους 2023 προερχόμενο από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2023 έως την 31η-12-2023 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με 30% του εισοδήματος αυτού ή 20% σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει καταβάλει για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, τις δανειακές του υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και για ενοίκια, συμπεριλαμβανομένων των ενοικίων των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη, ποσό που υπερβαίνει το 60% του πραγματικού του εισοδήματος.

Δαπάνες αγοράς

Για να υπολογιστούν οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών στην κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.).

To ποσό των δαπανών που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί σε ετήσια βάση τα 20.000 ευρώ. Ειδικά οι δαπάνες που καταβάλλονται σε 8 κατηγορίες επαγγελματιών της υγείας υπολογίζονται στο 200% της αξίας τους για τη συμπλήρωση απαιτούμενου ποσοστού επί του εισοδήματος. Πρόκειται για τις δαπάνες πληρωμής αμοιβών σε ιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους.
Πρόσθετη φορολογία

Σε περίπτωση που κάποιος δεν καταφέρει να καλύψει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται πρόσθετη φορολογία 22%.

Οι δαπάνες αυτές για να αναγνωριστούν θα πρέπει να εξοφληθούν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.) και να έχουν εκδοθεί γι’ αυτές και οι σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δίκυκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.α.).

Συμπέρασμα> Εμβολιασθείτε να τα τινάξετε, να τελειώνουμε…Δεν έχουμε τι να σας κάνουμε, που λέει και ο Harari.

https://kourdistoportocali.com/news-desk/to-protistos-psychopathologiko-provlima-ton-analosimon-eleytheron-epaggelmation-kai-dikigoron/